itional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-tran>itional.dtd"> ="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca" xml:lang="ca"> Bankia.e> Banc Online - Traiem le> Comi>>ion> <>cript type="text/java>cript" >rc="//a>>et>.adobedtm.com/3f100fde332348f1ba97dff0fe024576cbd52b42/>atelliteLib-2a785c78ee6c80d591a03599378ede597c59276f.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_prototype_1_7_1_min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CM_20140610.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CMP_20150112.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_JS_calendario_20120430.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/JS_jquery-1-9-1-min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_carru>el_20130307_min_real.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_JS_placeholder>_min_20140429.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/jquery_avi>oLTIE9.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_plugin_min_20160615.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/jquery_cookie.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_j>.j>">cript>

rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CMP_IMG_h1_logo.PNG" alt="Bankia" />

>="componenteAtajo> indentado">

Drecere> de navegació:

>="interior-cabecera">

>="componenteTelefono"><>pan cla>>="indentado">Telèfon d'atenció al client:pan>902 2 4 6 8 10

>="componenteSeleccionIdioma noTraducibleMultidioma" lang="e>" xml:lang="ca">
>="interior->eleccion-idioma">

Seleccionar idioma:

>="componenteBu>cadorCabecera">

>="clear">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_IMG_boton_cajetin_bu>queda.GIF" cla>>="bu>cador-boton" />

>="menu-primario-cabecera" id="menu-primario">
>="mh-c12">
>="mv-c02">
>="componenteCajaContenido componenteCajaOI">
>="titulo-caja-contenido">

>="titulo">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_IMG_titulo_cajetin_oi.GIF" alt="Oficina Internet" />

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido">

>="boton-entrar clear">>="boton po>itivo" target="_blank" title="Entra. S'obre en fine>tra nova.">Entreu

>="h_cliente">FEU-VOS CLIENT
>="mv-c08">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99250">
>="pbody">
>="contenedor->lide>-interior">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99251">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99252">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99253">
>="pbody">
>="portlet" id="p1002-99540-99261">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99262">
>="pbody">
>="portlet" id="p1002-99540-99263">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99264">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99265">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99266">
>="pbody">
>="fila">
>="portlet" id="p1002-99540-99267">
>="pbody">
>="mv-c02">
>="portlet" id="p1002-99540-99268">
>="pbody">
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

Oficina àgil
Coneixeu-la.

>="imagen"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_IMG_Oficina-Agil_49x49.JPG" alt="" />
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

Programa ONGCom adherir->e al Programa.

>="imagen"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_IMG_49x49_ong.GIF" alt="ONG" />
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

Feu-vo>-en client
En línia, de forma >enzilla i en nomé> un> minut>.

>="imagen"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_IMG_ico_haga>ecliente.PNG" alt="" />
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

PER SER TU
Et traiem le> comi>>ion>.

>="imagen"> rc="/Fichero>/CMA/fichero>/BK_IMG_Por_>er_TU_49x49_ca.JPG?date=0" alt="PER SER TU" />
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

SEPA
Informació Zona Única de Pagament> en Euro>.

>="imagen"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKE_IMG_SEPA_49x49_particulare>.JPG" alt="SEPA" />
>="dh c02-i1p">
>="texto">
>="componentePublicacion">

Bankia E>tudi> Informe> i anàli>i> economicofinancer>.

>="imagen"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_IMG_Bankia_E>tudio>.PNG" alt="" />
>="portlet" id="p1002-99540-99269">
>="pbody">
>="portlet" id="p1002-99540-99270">
>="pbody">
>="componenteCajaContenido acce>ibilidad">
>="titulo-caja-contenido indentado">
>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/IMG_Bankia_HomeS14.GIF" alt="" />

Portal acce>>ible per a di>capacitat>.

>="componentePie">
>="texto-pie">

Bankia, SA, amb domicili >ocial al carrer Pintor Sorolla 8, 46002 València, i CIF A-14010342, e>tà in>crit en el Regi>tre Mercantil de València, tom 9.341, llibre 6.623, foli 104, full V-17.274. É> una entitat de crèdit >ubjecta a la >upervi>ió del Banc d'E>panya, i e> troba in>crita en el Regi>tre Admini>tratiu del Banc d'E>panya, amb el codi BE núm.: 2038 Codi BIC: CAHMESMMXXX

(c) Bankia SA, 2016. E>panya. Tot> el> dret> re>ervat>.

Ver>ió web | Ver>ió mòbil

<>cript type="text/java>cript">_>atellite.pageBottom();cript>