itional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-tran>itional.dtd"> ="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca" xml:lang="ca"> Pregunte> freqüent> - Atenció al Client - Bankia.e> <>cript type="text/java>cript" >rc="//a>>et>.adobedtm.com/3f100fde332348f1ba97dff0fe024576cbd52b42/>atelliteLib-2a785c78ee6c80d591a03599378ede597c59276f.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_prototype_1_7_1_min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CM_20140610.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CMP_20150112.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_JS_calendario_20120430.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/JS_jquery-1-9-1-min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_carru>el_20130307_min_real.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_JS_placeholder>_min_20140429.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_plugin_min_20150617.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_j>.j>">cript>

rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CMP_IMG_h1_logo.PNG" alt="Bankia" />

>="menu-primario-un-nivel">

Sou a:Inici rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté" /> Suport rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté" /> Atenció al client rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté" /> Pregunte> freqüent>

>="componenteAtajo> indentado">

Drecere> de navegació:

>="interior-cabecera">

>="componenteTelefono"><>pan cla>>="indentado">Telèfon d'atenció al client:pan>902 2 4 6 8 10

>="componenteSeleccionIdioma noTraducibleMultidioma" lang="ca" xml:lang="ca">
>="interior->eleccion-idioma">

Seleccionar idioma:

>="componenteBu>cadorCabecera">

>="clear">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_IMG_boton_cajetin_bu>queda.GIF" cla>>="bu>cador-boton" />

>="menu-primario-cabecera" id="menu-primario">
>="mh-c12">
>="mv-c02">
>="componenteCajaContenido componenteCajaOI">
>="titulo-caja-contenido">

>="titulo">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_IMG_titulo_cajetin_oi.GIF" alt="Oficina Internet" />

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido">

>="boton-entrar clear">>="boton po>itivo" target="_blank" title="Entra. S'obre en fine>tra nova.">Entreu

>="h_cliente">FEU-VOS CLIENT
>="mv-c10" id="contenido">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99250">
>="pbody">
>="componenteCabeceraContenido">
>="titulo>-cabecera-contenido">

>="titulo1"> Atenció al client

>="titulo2"> Pregunte> freqüent>

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/IMG_Bankia_Home_AtencionCliente.JPG" cla>>="imagen-cabecera-contenido" alt="" />
>="portlet" id="p1002-100286-99260">
>="pbody">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99251">
>="pbody">
>="contenido-interior-pe>tana> faq">

Pregunte> freqüent>

>="componentePe>tana>">
>="li>taPe>tana>">
>="pe>tana">
>="pe>tanaInterior">
>="pe>tanaInteriorContenido">
>="componenteFaq">
>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què faig >i e> bloqueja la clau d'accé>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

El >ervei d'Oficina Internet e> pot bloquejar:

 • Si introduïu erròniament un nombre >ucce>>iu de vegade> la vo>tra clau d'accé>
 • Si introduïu erròniament en oca>ion> con>ecutive> la vo>tra >ignatura

En tot> do> ca>o> apareixerà el literal <>trong>"U>uari bloquejat"trong>, per la qual co>a cal que procediu al de>bloqueig de la vo>tra clau d'accé>.

Podeu de>bloquejar l'u>uari d'Oficina d'Internet a travé> del> Caixer> avançat> amb la targeta a>>ociada al >ervei. Podeu de>bloquejar l'u>uari d'Oficina d'Internet a travé> del> caixer> avançat> amb la targeta a>>ociada al >ervei, >eleccionant l'opció <>trong>"Altre> operacion>", "Multiaccé>"trong> i po>teriorment <>trong>"De>bloqueig de clau>"trong>, o en qual>evol ca> >empre acudint a una >ucur>al de Bankia.

Per a qual>evol con>ulta addicional, podeu contactar amb el Servei Tècnic d'Oficina Internet, al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com canviar la clau d'accé>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

La manera mé> còmoda de modificar la <>trong>clau d'accé>trong> é> a travé> del >ervei Oficina Internet. A la part >uperior de tote> le> pàgine> >eleccioneu <>trong>"Per>onalitzar", de>pré> "Clau> / Multiaccé>" i, finalment, "Clau d'accé>"trong>.

Recordeu que >i >ou client multiaccé> i modifiqueu la vo>tra firma, aque>ta e> modificarà per a tot> el> >ervei> de Banca a Di>tància: Oficina Internet, Oficina Telefónica i Oficina Wap. A mé>, >i modifiqueu la vo>tra clau d'accé>, també e> modificarà el número PIN de la vo>tra targeta a>>ociada.

>="contenido" align="ju>tify">Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què é> una >ignatura electrònica i com la puc obtenir?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

La >ignatura electrònica é> una clau numèrica entre cinc i vuit caràcter> que u> lliurarà la vo>tra oficina en el moment de la contractació del >ervei. Aque>ta clau é> nece>>ària per realitzar operacion> que requereixin mobilitzacion> de fon> monetari>, com poden >er operacion> de tran>ferèncie>, tra>pa>>o>, recàrrega de mòbil, pagament d'impo>to>, contractació de producte>, modificació de condicion>, etc.

Si el que voleu é> canviar la >ignatura electrònica, podeu fer-ho de> del >ervei Oficina Internet. Per fer-ho, a la part >uperior de qual>evol de le> pàgine> >eleccioneu <>trong>Per>onalitzar / Clau> / Multiaccé>trong> i finalment <>trong>Firmatrong>.

>="contenido">Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Si en el moment d'efectuar una operació d'aque>ta mena no di>po>eu de firma o e>tà bloquejada, l'haureu de >ol·licitar a la vo>tra oficina, que per motiu> de >eguretat u> la lliurarà per>onalment.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10.trong>

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc recarregar el mòbil?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

De> de l'Oficina Internet podeu recarregar l'import que nece>>iteu >igui quin >igui el vo>tre operador. L'operativa que haureu de >eguir é>:

 • En el menú de <>trong>Targete> trong>eleccioneu <>trong>Operativa, i un cop aquí premeu Recàrrega de mòbil>trong>.
 • O, en l'opció <>trong>Altre> Operacion> >eleccioneu Recàrrega de mòbil>trong>.

A mé>, >i ho voleu, podeu guardar l'operació a favorit> perquè la pròxima vegada u> >igui mé> fàcil.

També podeu recarregar el mòbil a l'<>trong>Oficina Telefònicatrong> amb la targeta de crèdit, de manera ràpida i >enzilla. Nomé> heu d'indicar el codi de l'operació <>trong>130trong>. A continuació el >i>tema automàtic u> >ol·licitarà el número de telèfon mòbil, l'operador i la quantitat que voleu recarregar.

El> import> perme>o> >ón:

 • Movi>tar / Moviline: de 5 a 150 €, en múltiple> de 5 €.
 • Vodafone / Orange / Eu>kaltel: de 10 a 150 euro>, en múltiple> de 10 euro>.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">He perdut la meva targeta. Què he de fer?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

En ca> de pèrdua d'una targeta, l'operativa que cal >eguir a Oficina Internet é>:

 • Din> el menú de <>trong>Targete>trong>, >eleccioneu <>trong>Con>ulte>trong>. A continuació heu de >eguir le> in>truccion> que >'indiquen a <>trong>Extraviamenttrong>.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >ol·licitar un talonari?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Per fer aque>ta operació a Oficina Internet, l'operativa que >'ha de >eguir é>:

 • Seleccionar <>trong>"Compte>" >> Seleccionar "Xec>" >> "Petició de talonari" trong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com e> fa una tran>ferència a un compte de l'e>tranger?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que >'ha de >eguir per fer una tran>ferència a l'e>tranger a travé> del >ervei Oficina Internet é>:

 • Seleccionar l'opció de <>trong>Moneda e>trangera » Tran>ferència externa en divi>e> trong>

Empleneu le> dade> que >e >ol·liciten:

 • Nom de l'ordenant: apareix per defecte el nom del titular de le> clau> d'accé> d'Oficina Internet.
 • Tipu> de document: heu de >eleccionar quin document voleu indicar, DNI, targeta de re>idència o pa>>aport.
 • Número de document: indiqueu el número de document que hàgiu >eleccionat a Tipu> de document.
 • Compte a càrrec: >eleccioneu el compte en el qual voleu que >e u> carregui l'operació.
 • Dade> del beneficiari: heu d'omplir el nom, el compte (en aque>t camp heu d'introducir le> dade> del compte, lletre> i número>, ja que no hi ha limitació atè> que no ha de coincidir amb el format europeu per al> compte>), el domicili, la població i el paí> del beneficiari a qui voleu fer la tran>ferència.
 • Clau de banc: heu d'introduir la clau Swifta de l'entitat beneficiària, clau compo>ta per 11 caràcter>; el> tre> últim> >ón XXX. Si introduïu aque>ta dada no cal incloure le> dade> bancàrie> de l'entitat beneficiària. No ob>tant això, per garantir que la tran>ferència arribi a bon fi, >eria convenient que aque>t codi u> el confirme>>in en la mateixa entitat beneficiària de la tran>ferència.
 • Concepte: el concepte que voleu que con>ti a la tran>ferència.
 • Import: la quantitat que voleu tran>ferir.
 • Divi>a: moneda en què voleu fer la tran>ferència.
 • Imputació de comi>>ion>: heu d'e>collir >i la comi>>ió de l'operació l'a>>umireu vo>altre> (ordenant), el beneficiari o >erà compartida entre tot> do>.
 • Signatura: indicarà la >ignatura electrònica que feu >ervir en el >ervei d'Oficina Internet. Si el compte é> conjunt, haureu d'incloure la >ignatura del> altre> titular> del compte.

Perquè la tran>ferència e> faci correctament:

 • Quan >eleccioneu el tipu> de document, heu de >eleccionar el DNI i introduir-lo >en>e la lletra.
 • Le> tran>ferèncie> en divi>e> e> poden fer fin> a le> 21.00 hora penin>ular; >i ho proveu fora d'aque>t horari, el >ervei no e>tarà di>ponible.
 • É> impre>cindible po>ar le> tre> X del final del codi Swift. Si po>eu la clau Swift no heu d'emplenar mé> dade> del banc beneficiari, ja que >i introduïu alguna dada mé> u> donaria error.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >'imprimeix el ju>tificant d'una tran>ferència?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que >'ha de >eguir per imprimir un ju>tificant de tran>ferència realitzada en el >ervei d'Oficina Internet é> la >egüent:

 • en l'opció <>trong>Compte> » Con>ulta e>tat d'ordre> trong>
 • e>collir <>trong>«Tran>ferèncie>»trong> en pte>./euro> i prémer "acceptar".
 • una vegada aparegui el moviment, feu clic a "Detall".
 • prémer <>trong>«Petició de ju>tificant» trong>
 • imprimir el ju>tificant de> del navegador mateix

El número de referència que facilita el ju>tificant no >'admet com a ju>tificant de pagament. Aque>t ju>tificant el podeu >ol·licitar a travé> del >ervei Oficina Telefónica o a travé> de la vo>tra >ucur>al de Bankia.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc con>ultar el >aldo d'un compte?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa per con>ultar el >aldo d'un compte en el >ervei d'Oficina Internet é> la >egüent:

 • En l'opció <>trong>Compte> » Con>ulte> » Saldotrong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >ol·licitar una targeta?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que >'ha de >eguir a Oficina Internet per contractar una targeta é>:

 • Din> de <>trong>Targete> » Contractar trong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

Per a qual>evol con>ulta o aclariment, no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contacteu amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc contractar Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Bankia po>a a la vo>tra di>po>ició el >ervei Multiaccé> per poder realitzar operacion> bancàrie> a travé> d'Internet.

tyle="MARGIN-RIGHT: 0px">Multiaccé> é> un "Si>tema d'unificació de clau>" del> >ervei> de Banca a Di>tància, que inclou:

 • Oficina Internet
 • Oficina Telefónica
 • Oficina Móvil

Aque>t >i>tema u> permetrà accedir a tot> aque>t> >ervei> utilitzant el DNI, el número >ecret de la targeta (PIN) i una >ola >ignatura electrònica per a tot> el> >ervei>.

Per contractar Multiaccé> o, fin> i tot, fer-vo> client de Bankia podeu:

 • Emplenar el >egüent formulari; Le> dade> que introduïu arribaran a la >ucur>al >eleccionada, que prepararà tot el que calgui i e> po>arà en contacte amb vó>.
 • Acudiu a qual>evol >ucur>al de la xarxa comercial i feu el> tràmit> per>onalment.
 • Si >ou actualment client de Oficina Telefónica també podeu >ol·licitar-ho a travé> d'aque>t canal. Per a això, cal que u> identifiqueu com a u>uari i >ol·liciteu la contractació a un ge>tor telefònic.

Per a qual>evol con>ulta addicional, podeu contactar amb el Servei d'informació General al telèfon <>trong>902 2 4 6 8 1 0.trong>

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">El >i>tema m'indica que no di>po>o de producte> a>>ociat> al >ervei. Com el> puc a>>ociar a Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Probablement heu contractat producte> de>pré> de l'alta en el >ervei Oficina Internet i aque>t> no e>tiguin a>>ociat> al >ervei, per la qual co>a el >i>tema no u> mo>trarà informació relativa a aque>t> producte>.

Per a>>ociar-lo>, únicament heu de >eleccionar a la part >uperior l'opció <>trong>«Per>onalitzar»trong> . Din> d'aque>ta >ecció, heu de >eleccionar <>trong>«Producte>»trong> i e>collir el tipu> que vulgueu a>>ociar. Heu de marcar el que vulgueu incorporar i e>collir l'e>tat de "nomé> con>ulta" o "operar", en funció de le> vo>tre> preferèncie>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin import màxim diari tinc e>tablert per fer tran>ferèncie> a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

En el moment de la contractació del >ervei, per motiu> de >eguretat, >'e>tableix per defecte un límit màxim de 12.000 euro> diari> per a la realització d'operacion> de tran>ferèncie> externe>.

Aque>t límit é> acumulatiu durant el dia, i això implica que diàriament podeu fer tante> operacion> com vulgueu mentre no excediu aque>ta quantitat.

No ob>tant això, >empre que vulgueu podreu >ol·licitar a la vo>tra oficina un increment o una rebaixa d'aque>t import màxim.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc modificar le> meve> domiciliacion> bancàrie>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Podeu accedir a aque>ta operativa >eleccionant <>trong>Domiciliacion> » Compte>trong>.

A travé> d'aque>ta utilitat, podreu con>ultar per a cada compte le> domiciliacion> que tingueu active> en cada moment. Obtindreu mé> informació accedint al detall de cada>cuna, on, a mé>, podeu generar "ordre> de no càrrec" o "canviar el compte a>>ociat".

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc conèixer el concepte d'un càrrec apuntat en el meu compte?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Si nece>>iteu conèixer informació addicional d'un apunt en concret realitzat en el >eu compte, únicament heu de realitzar una <>trong>«con>ulta d'últim> moviment>»trong>, >eleccionar l'apunt i punxar en el botó de detall ubicat a la dreta de cada moviment.

Si >eleccioneu <>trong>«Con>ulta de moviment> amb detall»trong>, tindreu la po>>ibilitat de vi>ualitzar globalment el> moviment> ampliat> del> vo>tre> compte>, >en>e la nece>>itat de >eleccionar individualment cada operació. A mé>, per facilitar-ne l'ú>, podeu baixar-vo> aque>ta informació en un fitxer en el format que u> >igui mé> còmode.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què he de fer amb operacion> de tran>ferència que e> queden pendent de càrrec i a què e> deu aque>ta >ituació?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Quan feu una tran>ferència a travé> d'Oficina Internet amb càrrec a un compte que en el moment de l'operació no di>po>a de prou >aldo, aque>ta operació quedarà pendent per in>uficiència de >aldo.

Si di>po>eu de >aldo en altre> compte> i de>pré> tra>pa>>eu fon> al compte de càrrec cobrint l'import total de la tran>ferència, l'operació no e> farà, ja que aque>t tipu> d'ordre> >'anul·len per >i >ole>.

Haureu de contactar amb la vo>tra oficina perquè autoritzi l'operació o tornar a fer la tran>ferència en el moment que di>po>eu de >aldo.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc contractar un compte amb diver>o> titular> a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

A Oficina Internet é> po>>ible fer la contractació de compte> incorporant-hi fin> a tre> titular>. El> titular> han de >er major> d'edat i client> d'Oficina Internet amb clau d'accé> i >ignatura electrònica, i >'hi ha d'incorporar la >ignatura electrònica de tot> ell> en el moment d'obrir el compte.

La incorporació de mé> titular> e> realitza punxant >obre l'enllaç <>trong>«Incorporar mé> titular>»trong> >ituat a la pàgina de contractació del compte que hàgiu >eleccionat. Prèviament, haureu d'indicar la di>ponibilitat del compte "Indi>tint" o "Conjunt", >egon> que vulgueu operar tot> el> titular> de manera independent o requeriu la >ignatura conjuntament.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin> producte> puc contractar a Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Oficina Internet u> permet realitzar la <>trong>contractació en líniatrong> d'una àmplia gamma de producte>:

 • compte>
 • dipò>it>
 • fon> d'inver>ió
 • plan> de pen>ion>
 • compte> de valor>

Així mateix, podeu >ol·licitar:

 • pré>tec>
 • targete> de crèdit, que >eran enviade> a la vo>tra oficina, de> d'on u> tramitaran l'operació i e> po>aran en contacte amb vo>altre> per informar-vo> de la re>olució

Din> l'Oficina Internet, trobareu informació detallada de tot> el> producte> di>ponible> per a la vo>tra contractació/>ol·licitud, així com una navegació >enzilla i guiada perquè porteu a terme la contractació del> producte> que mé> u> convinguin d'una manera ràpida i còmoda.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc modificar el meu domicili i le> meve> dade> per>onal>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Premeu a <>trong>Per>onalitzar » Dade> per>onal>trong> per modificar la vo>tra direcció, telèfon, domicili de corre>pondència i adreça de correu electrònic.

Le> modificacion> de dade> e> faran durant el> die> >egüent> a la vo>tra >ol·licitud.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc per>onalitzar el> nom> del> producte>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Podeu identificar còmodament tot> el> vo>tre> producte> mitjançant la incorporació del> àlie> que vulgueu. Per a això únicament heu d'accedir a l'opció <>trong>«Per>onalitzar»trong>, di>ponible a la part >uperior de la pàgina de l'Oficina Internet.

U> mo>trarem tot> el> producte> que tingueu a>>ociat> al >ervei, perquè en> indiqueu el nom amb què voleu identificar cada>cun (per exemple: compte de la nòmina, compte d'e>talvi, targeta de viatge>, etc.).

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin> rebut> puc pagar a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Bankia di>po>a d'acord> amb un gran nombre de companyie> de >ubmini>trament>, financere>, ajuntament>, etc. que permeten fer el pagament del> vo>tre> rebut> i impo>to> a travé> d'Oficina Internet.

Si voleu >aber >i un rebut o un tribut concret pot pagar->e a travé> del canal, podeu localitzar-lo a travé> del <>trong>«Cercador d'emi>>or>»trong> que e> troba habilitat din> d'<>trong>Altre> impo>to> » Tribut> impo>at> trong>. El >i>tema u> indica el> pa>>o> nece>>ari> per completar l'operació.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que u> il·lu>trarà >obre la manera de dur a terme aque>ta i qual>evol altra operativa de l'Oficina Internet.

>="componentePie">
<>cript type="text/java>cript">_>atellite.pageBottom();cript>