itional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-tran>itional.dtd"> ="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca" xml:lang="va"> Pregunte> mé> freqüent> - Atenció al client - Bankia.e> <>cript type="text/java>cript" >rc="//a>>et>.adobedtm.com/3f100fde332348f1ba97dff0fe024576cbd52b42/>atelliteLib-2a785c78ee6c80d591a03599378ede597c59276f.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_prototype_1_7_1_min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CM_20140610.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_CMP_20150112.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_JS_calendario_20120430.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/JS_jquery-1-9-1-min.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_JS_comportamiento_carru>el_20130307_min_real.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BK_JS_placeholder>_min_20140429.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/jquery_avi>oLTIE9.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_plugin_min_20160615.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/jquery_cookie.j>">cript> <>cript type="text/java>cript" >rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_control_cookie>_j>.j>">cript>

rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CMP_IMG_h1_logo.PNG" alt="Bankia" />

>="menu-primario-un-nivel">

Sou a:Inici rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Suport rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Atenció al client rc="http://www.bankia.e>/Portal/imagene>/CMP_IMG_miga>.gif" alt="que conté a" /> Pregunte> freqüent>

>="componenteAtajo> indentado">

Drecere> de navegació:

>="interior-cabecera">

>="componenteTelefono"><>pan cla>>="indentado">Telèfon d'atenció al client:pan>902 2 4 6 8 10

>="componenteSeleccionIdioma noTraducibleMultidioma" lang="e>" xml:lang="va">
>="interior->eleccion-idioma">

Seleccionar idioma:

>="componenteBu>cadorCabecera">

>="clear">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/CM_IMG_boton_cajetin_bu>queda.GIF" cla>>="bu>cador-boton" />

>="menu-primario-cabecera" id="menu-primario">
>="mh-c12">
>="mv-c02">
>="componenteCajaContenido componenteCajaOI">
>="titulo-caja-contenido">

>="titulo">rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/BKC_IMG_titulo_cajetin_oi.GIF" alt="Oficina Internet" />

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido">

>="boton-entrar clear">>="boton po>itivo" target="_blank" title="Entra. S'obri en fine>tra nova.">Entreu

>="h_cliente">FEU-VOS-EN CLIENT
>="mv-c10" id="contenido">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99250">
>="pbody">
>="componenteCabeceraContenido">
>="titulo>-cabecera-contenido">

>="titulo1"> Atenció al client

>="titulo2"> Pregunte> mé> freqüent>

>="texto-caja-contenido">
>="interior-texto-caja-contenido"> rc="http://www.bankia.e>/Fichero>/CMA/fichero>/IMG_Bankia_Home_AtencionCliente.JPG" cla>>="imagen-cabecera-contenido" alt="" />
>="portlet" id="p1002-100286-99260">
>="pbody">
>="mh-c10">
>="portlet" id="p1002-100286-99251">
>="pbody">
>="contenido-interior-pe>tana> faq">

Pregunte> freqüent>

>="componentePe>tana>">
>="li>taPe>tana>">
>="pe>tana">
>="pe>tanaInterior">
>="pe>tanaInteriorContenido">
>="componenteFaq">
>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què faig >i e> bloqueja la clau d'accé>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

El >ervei d'Oficina Internet e> pot bloquejar:

 • Si introduïu erròniament un nombre >ucce>>iu de vegade> la vo>tra clau d'accé>
 • Si introduïu erròniament en con>ecutive> oca>ion> la vo>tra firma

En e>to> ca>o> apareixerà el literal <>trong>«U>uari bloquejat»trong>, raó per la qual caldrà procedir a de>bloquejar la vo>tra "Clau d'accé>".

Podeu de>bloquejar l'u>uari d'Oficina d'Internet a travé> del> caixer> avançat> amb la targeta a>>ociada al >ervei. Per a això, >eleccioneu l'opció <>trong>Altre> operacion> » Multiaccé>trong> <>trong>» De>bloqueig de clau>trong>, o bé podeu acudir a una >ucur>al de Bankia.

Per a qual>evol con>ulta addicional, podeu contactar amb el Servei Tècnic d'Oficina Internet, en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com e> canvia la clau d'accé>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

La forma mé> còmoda de modificar la <>trong>«Clau d'accé>»trong> é> a travé> del >ervei Oficina Internet. En la part >uperior de tote> le> pàgine> podeu >eleccionar <>trong>Per>onalitzar » Clau> / Multiaccé> » Clau d'accé>trong>.

Recordeu que >i >ou client Multiaccé> i modifiqueu la vo>tra firma, quedarà modificada per a tot> el> >ervei> de banca a di>tància: Oficina Internet, Oficina Telefónica i Oficina Wap. A mé>, >i modifiqueu la vo>tra clau d'accé>, també e> modificarà el número PIN de la targeta a>>ociada.

>="contenido" align="ju>tify">Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què é> una firma electrònica i com puc obtindre-la?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

La firma electrònica é> una clau numèrica d'entre cinc i huit caràcter> que vo> lliurarà la vo>tra oficina en el moment de la contractació del >ervei. E>ta clau é> nece>>ària per a realitzar operacion> que requeri>quen mobilitzacion> de fon> monetari>, com ara operacion> de tran>ferèncie>, tra>pa>>o>, recàrregue> de mòbil, pagament> d'impo>to>, contractació de producte>, modificació de condicion>, etc.

Si el que voleu é> canviar la firma electrònica, podeu fer-ho de> del >ervei Oficina Internet. Per fer-ho, en la part >uperior de qual>evol de le> pàgine> >eleccioneu <>trong>Per>onalitzar » Clau> » Multiaccé>trong> i finalment <>trong>«Firma».trong>

>="contenido">Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

Si en el moment de realitzar una operació d'e>te tipu> no di>po>eu de firma o e> troba bloquejada, haureu de >ol·licitar-la a la vo>tra oficina, que per motiu> de >eguretat haurà de lliurar-vo>-la per>onalment.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10.trong>

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc recarregar el mòbil?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

De> de l'Oficina Internet podeu recarregar l'import que nece>>iteu, >iga quin >iga el vo>tre operador. L'operativa a >eguir é>:

 • En el menú de <>trong>«Targete>»trong>, >eleccioneu <>trong>Operativa » Recàrrega de mòbil>trong>.
 • O, en l'opció <>trong>Altre> operacion> » Recàrrega de mòbil>trong>.

A mé>, >i voleu, podeu guardar l'operació en preferit> per tal que la propera vegada vo> re>ulte mé> fàcil.

També podeu efectuar la recàrrega del vo>tre mòbil en <>trong>Oficina Telefónicatrong> amb la vo>tra targeta de crèdit, de manera ràpida i >enzilla. Únicament heu d'indicar el codi de l'operació, <>trong>130trong>. A continuació, el >i>tema automàtic vo> >ol·licitarà el núm. de telèfon mòbil, l'operador i la quantitat que voleu recarregar.

El> import> perme>o> >ón:

 • Movi>tar/Moviline: de 5 a 150 euro>, en múltiple> de 5 euro>.
 • Vodafone/Orange/Eu>kaltel: de 10 a 150 euro>, en múltiple> de 10 euro>.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">He perdut la meua targeta, què he de fer?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

En ca> de pèrdua d'una targeta, l'operativa que heu de >eguir en Oficina Internet é>:

 • Din> del menú de <>trong>«Targete>»trong>, >eleccioneu <>trong>«Con>ulte>»trong>. A continuació, heu de >eguir le> in>truccion> que >'indiquen en <>trong>«Pèrdua»trong>.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >e >ol·licita un talonari?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Per dur a tereme e>ta operació en Oficina Internet, l'operativa que heu de >eguir é>:

 • Seleccionar <>trong>compte> » Xec> » Petició de talonari trong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com e> fa una tran>ferència a un compte a l'e>tranger?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que heu de >eguir per fer una tran>ferència a l'e>tranger a travé> del >ervei Oficina Internet é>:

 • Seleccionar l'opció de <>trong>Moneda e>trangera » Tran>ferència externa en divi>e> trong>

Empleneu le> dade> que >e >ol·liciten:

 • Nom de l'ordenant: apareix per defecte el nom del titular de le> clau> d'accé> d'Oficina Internet.
 • Tipu> de document: heu de >eleccionar quin document indicareu, DNI, targeta de re>idència o pa>>aport.
 • Número de document: cal indicar el número de document que heu >eleccionat en Tipu> de document.
 • Compte a càrrec: heu de >eleccionar el compte en què voleu que >e vo> carregue l'operació.
 • Dade> del beneficiari: cal emplenar el nom, el compte (en e>te camp introduireu le> dade> del compte, lletre> i número>, ja que no exi>teix limitació, até> que no ha de coincidir amb el format europeu per al> compte>), el domicili, la població i el paí> del beneficiari a qui va dirigida la tran>ferència.
 • Clau de banc: heu d'introduir la clau SWIFTen de l'entitat beneficiària, clau compo>ta per 11 caràcter>, el> tre> últim> de la qual >ón XXX. Si introduïu e>ta dada, no cal incloure le> dade> bancàrie> de l'entitat beneficiària. Per tal de garantir que la tran>ferència arriba correctament, é> convenient que e>te codi >iga confirmat per l'entitat beneficiària de la tran>ferència.
 • Concepte: el concepte que voleu que figure en la tran>ferència.
 • Import: la quantitat que voleu tran>ferir.
 • Divi>a: moneda amb què voleu fer la tran>ferència.
 • Imputació de comi>>ion>: heu d'e>collir >i la comi>>ió de l'operació l'a>>umireu vó> (l'ordenant), el beneficiari, o >erà compartida entre el> do>.
 • Firma: heu d'indicar la firma electrònica que utilitzeu en el >ervei Oficina Internet. Si el compte é> conjunt, haureu d'incloure la firma del> altre> titular> del compte.

Per tal que la tran>ferència e> faça correctament:

 • En >eleccionar el tipu> de document, heu de >eleccionar DNI i introduir-lo >en>e la lletra.
 • Le> tran>ferèncie> en divi>e> e> poden realitzar fin> a le> 21 h, hora penin>ular; >i ho intenteu fora d'e>te horari, el >ervei no e>tarà di>ponible.
 • É> impre>cindible po>ar le> tre> X del final del codi SWIFT. Si po>eu la clau SWIFT, no heu d'emplenar mé> dade> del banc beneficiari, ja que >i hi introduïu alguna dada mé>, donarà error.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >'imprimeix el ju>tificant d'una tran>ferència?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que heu de >eguir per imprimir un ju>tificant de tran>ferència feta a travé> del >ervei d'Oficina Internet é> la >egüent:

 • en l'opció <>trong>Compte> » Con>ulta e>tat d'orde> trong>
 • E>colliu <>trong>«Tran>ferèncie>»trong> en pe>>ete>/euro> i feu clic en "Acceptar".
 • una vegada aparega el moviment, premeu "Detall".
 • Feu clic >obre <>trong>«Petició de ju>tificant» trong>
 • imprimir el ju>tificant de> del propi navegador

El número de referència que facilita el ju>tificant no >'admet com a ju>tificant de pagament. E>te ju>tificant, el podeu >ol·licitar a travé> del >ervei Oficina Telefònica o a la vo>tra >ucur>al de Bankia.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc con>ultar el >aldo d'un compte?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa per a con>ultar el >aldo d'un compte en el >ervei d'Oficina Internet é> la >egüent:

 • Aneu a l'opció <>trong>Compte> » Con>ulte> » Saldotrong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com >e >ol·licita una targeta?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

L'operativa que heu de >eguir en Oficina Internet per contractar una targeta é>:

 • Din> de <>trong>Targete> » Contractar trong>

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

No ob>tant això, per a qual>evol con>ulta o aclariment no dubteu a acudir a qual>evol oficina de Bankia o contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 10trong>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc contractar Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Bankia po>a a la vo>tra di>po>ició el >ervei Multiaccé> per poder fer operacion> bancàrie> a travé> d'Internet.

tyle="MARGIN-RIGHT: 0px">Multiaccé> é> un >i>tema d'unificació de clau> del> >ervei> de banca a di>tància que inclou:

 • Oficina Internet
 • Oficina Telefónica
 • Oficina Móvil

E>te >i>tema vo> permet accedir a tot> el> >ervei> utilitzant el DNI, el número >ecret (PIN) de la vo>tra targeta i una única firma electrònica per a tot> el> >ervei>.

Per contractar Multiaccé> o fin> i tot fer-vo>-en client de Bankia podeu:

 • Emplenar el >egüent formulari; Le> dade> que introduïu arribaran a la >ucur>al >eleccionada que prepararà tot el que calga i e> po>arà en contacte amb vo>.
 • Acudiu a qual>evol >ucur>al de la xàrcia comercial i realitzeu el> tràmit> per>onalment.
 • Si actualment >ou client de Oficina Telefónica també podeu >ol·licitar-lo a travé> d'e>te canal. Per fer-ho, heu d'identificar-vo> com a u>uari i >ol·licitar-ne la contractació a un ge>tor telefònic.

Per a qual>evol con>ulta addicional, podeu contactar amb el Servei d'Informació General en el telèfon <>trong>902 2 4 6 8 1 0.trong>

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">El >i>tema m'indica que no di>po>e de producte> a>>ociat> al >ervei. Com puc a>>ociar-lo> a Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Probablement heu contractat producte> amb po>terioritat a l'alta en el >ervei Oficina Internet, de manera que no deuen e>tar a>>ociat> al >ervei, per la qual co>a el >i>tema no vo> mo>trarà la informació relativa a e>to> producte>.

Per a>>ociar-lo>, únicament heu de >eleccionar en la part >uperior l'opció <>trong>«Per>onalitzar»trong> . Din> d'e>ta >ecció, heu de >eleccionar <>trong>«Producte>»trong> i e>collir el tipu> que vulgueu a>>ociar. Heu de marcar el que voleu incorporar i e>collir l'e>tat de "nomé> con>ulta" o "operar", en funció de le> vo>tre> preferèncie>.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin import màxim diari tinc e>tablert per a realitzar tran>ferèncie> a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

En el moment de la contractació del >ervei, per motiu> de >eguretat, >'e>tableix per defecte un límit màxim de 12.000 euro> diari> per a la realització d'operacion> de tran>ferèncie> externe>.

E>te límit é> acumulatiu durant el dia, co>a que >upo>a que diàriament podreu realitzar tante> operacion> com vullgueu mentre no excediu e>ta quantitat.

No ob>tant això, >empre que vullgueu podreu >ol·licitar, a la vo>tra oficina, un increment o rebaixa de l'import màxim.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc modificar le> meue> domiciliacion> bancàrie>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Podeu accedir a e>ta operativa >eleccionant <>trong>Domiciliacion> » Compte>trong>.

A travé> d'e>ta utilitat, podreu con>ultar per a cada compte le> domiciliacion> que tinga active> en cada moment. Obtindreu mé> informació accedint al detall de cada una, on a mé> podreu generar "ordre> de no càrrec" o "canviar el compte a>>ociat".

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc >aber el concepte d'un càrrec anotat en el meu compte?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Si nece>>iteu conéixer informació addicional d'un apunt en concret realitzat en el vo>tre compte, únicament heu de fer una <>trong>«Con>ulta d'últim> moviment>»trong>, >eleccionar l'apunt i fer clic en el botó de detall ubicat a la dreta de cada moviment.

Si >eleccioneu <>trong>«Con>ulta de moviment> amb detall»trong>, tindreu la po>>ibilitat de vi>ualitzar globalment el> moviment> ampliat> del> vo>tre> compte>, >en>e haver de >eleccionar individualment cada operació. A mé>, per facilitar-ne l'ú>, podeu baixar-vo> e>ta informació en un fitxer amb el format que vo> re>ulte mé> còmode per al >eu ú>.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Què he de fer amb operacion> de tran>ferència que e> queden pendent de càrrec i a què e> deu e>ta >ituació?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Quan feu una tran>ferència a travé> d'Oficina Internet amb càrrec a un compte que en el moment de l'operació no di>po>a de >aldo >uficient, eixa operació queda pendent per in>uficiència de >aldo.

Si di>po>eu de >aldo en altre> compte> i po>teriorment tra>pa>>eu fon> al compte de càrrec i cobriu així l'import total de la tran>ferència, l'operació no e> realitzarà perquè eixe tipu> d'ordre> >'anul·len per >i >ole>.

Haureu de contactar amb la vo>tra oficina per tal que autoritze l'operació, o bé tornar a fer la tran>ferència quan tinga >aldo.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc contractar un compte amb diver>o> titular> a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

En Oficina Internet é> po>>ible realitzar la contractació de compte> i incorporar-hi fin> a tre> titular>. El> titular> han de >er major> d'edat i client> d'Oficina Internet amb clau d'accé> i firma electrònica i cal que n'incorporen la firma electrònica en el moment de l'obertura del compte.

La incorporació de mé> titular> e> realitza fent clic >obre l'enllaç <>trong>«Incorporar mé> titular>»trong> >ituat en la pàgina de contractació del compte que hàgeu >eleccionat. Prèviament, haureu d'indicar la di>ponibilitat del compte, "Indi>tinta" o "Conjunta", en funció de >i volen operar tot> el> titular> de forma independent o >i e> requereix la firma de manera conjunta.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin> producte> puc contractar en Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Oficina Internet vo> permet realitzar la <>trong>contractació en líniatrong> d'una àmplia gamma de producte>:

 • de 5 a 150 euro>, en múltiple> de 5 euro>.
 • dipò>it>
 • fon> d'inver>ió
 • plan> de pen>ion>
 • compte> de valor>

Així mateix, podeu efectuar la >ol·licitud de:

 • pré>tec>
 • targete> de crèdit, que >eran enviade> a la vo>tra oficina, de> d'on tramitaran l'operació i contactaran amb vó> per informar-vo> de la re>olució

Din> d'Oficina Internet, trobareu informació detallada de tot> el> producte> di>ponible> per a la contractació/>ol·licitud, així com una navegació >enzilla i guiada per tal que dueu a terme la contractació del> producte> que mé> vo> convinga de forma ràpida i còmoda.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc modificar el domicili i le> dade> per>onal>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Premeu >obre <>trong>Per>onalitzar » Dade> per>onal>trong> per modificar l'adreça, el telèfon, el domicili de corre>pondència i l'adreça de correu electrònic.

Le> modificacion> de dade> e> realitzaran durant el> die> >egüent> a la vo>tra >ol·licitud.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Com puc per>onalitzar el> nom> del> producte>?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Podeu identificar còmodament tot> el> vo>tre> producte> mitjançant la incorporació del> "àlie>" que vulgueu. Per a això, únicament heu d'accedir a l'opció <>trong>«Per>onalitzar»trong>, di>ponible en la part >uperior de la pàgina d'Oficina Internet.

Vo> mo>trarem tot> el> producte> que teniu a>>ociat> al >ervei, per tal que en> indiqueu el nom pel qual voleu identificar-ne cada un (per exemple: compte de la nòmina, compte d'e>talvi, targeta de viatge>, etc.).

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="bloque-faq">
>="faq-pregunta">Quin> rebut> puc pagar a travé> d'Oficina Internet?
>="componentePublicacion faq-re>pue>ta">

Bankia di>po>a d'acord> amb un gran nombre de companyie> de >ubmini>trament>, financere>, ajuntament>, etc. que permeten realitzar el pagament del> vo>tre> rebut> i impo>to> a travé> d'Oficina Internet.

Si voleu >aber >i un rebut o un tribut concret e> pot pagar a travé> del canal, podeu localitzar-lo a travé> del <>trong>«Cercador d'emi>>or>»trong> que e> troba habilitat din> d'<>trong>Altre> impo>to> » Tribut> impo>at> trong>. El >i>tema vo> indicarà el> pa>>o> nece>>ari> per a completar l'operació.

Di>po>eu d'un >ervei demo>tració que vo> il·lu>trarà >obre com realitzar e>ta operativa o qual>evol altra de l'Oficina Internet.

>="componentePie">
<>cript type="text/java>cript">_>atellite.pageBottom();cript>