Preguntes freqüents

 • Què és una signatura digital i com puc obtenir-la?

  La signatura digital és una clau numèrica entre cinc i vuit caràcters que obtindrà en el moment de la contractació del servei. Aquesta clau cal per realitzar determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requereixin mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de realitzar una operació d'aquest tipus no disposa de la seva signatura digital o aquesta es troba bloquejada, podrà crear una nova des de Bankia En línia o des de l'App Mòbil. També pot desbloquejar la seva clau de signatura digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les seves targetes operatives.

  I si el prefereix, també pot acudir a una oficina Bankia, on podran facilitar-se-la.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja és client de Bankia pot donar-se d'alta des del botó “Accés clients” que trobarà en la capçalera dreta del portal, prement després en el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no és client de Bankia, pot donar-se d'alta en el nostre web accedint al botó “Fes-te client” ubicat en la capçalera del portal. O si el prefereix pot acudir a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten realitzar el pagament dels seus rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per pagar els rebuts o tributs pot fer-ho tant, des de nostra App Mòbil de Bankia com des de nostra Bankia En línia, en què a més podrà consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Com puc trobar la direcció de les oficines de Banca Personal més pròximes?

  En la capçalera del portal disposa d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podrà trobar la direcció de l'Oficina de Banca Personal més pròxima.

 • Què és el codi IBAN?

  L'International Bank Account Number (o IBAN) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera a qualsevol lloc del món. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc contactar amb Bankia?

  En la capçalera del portal disposa d'un botó de "Atenció al client ”, on trobarà els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si el prefereix, pot acudir personalment a qualsevol de les nostres oficines Bankia. Trobi la seva oficina més pròxima en el Cercador d'oficines disponibles en la capçalera del portal.

 • Quins són les principals comissions que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habitual, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pot consultar la resta d'informació i condicions del programa PER SER TU. També té disponible en el nostre peu de pàgina tota la informació sobre Tarifes i Comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també trucat codi SWIFT, és una sèrie de vuit o onze caràcters alfanumèrics que identifica una entitat financera o a una oficina d'una entitat financera. Per a les vostres transaccions exteriors, és convenient utilitzar, juntament amb l'IBAN, el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar-ne el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Què és un ordre condicionat (Stop Loss)?

  L'stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i serveixen per limitar les pèrdues en una operació de compra venda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per damunt d'aquest nivell.

  L'objectiu d'aquest tipus d'ordres és evitar que una operació generi una pèrdua major de què el client vol assumir.

 • Com realitzar un cobrament de dividends?

  Per realitzar el cobrament de dividends d'una societat de què el client és titular cal atendre a les condicions establertes per la mateixa societat. Per a això seu Gestor Personal li recomanarà l'opció més adequada o avantatjosa per a vostè.

 • Com puc sol·licitar un préstec per invertir en un nou projecte?

  Contacteu amb el seu gestor perquè l'assessori vaig sobrar el finançament més adequat al seu projecte.

  També, a Bankia En línia i Oficina Móvil, pot consultar i contractar directament la línia de finançament preconcedida de què vostè disposi.

 • Què és un crèdit al consum protegit? Quins beneficis té?

  És un préstec en què l'import contractat ha de destinar-se a l'adquisició de béns de consum, productes o serveis com electrodomèstics, vehicles, mobles, viatges, etc.

  A més, en la seva modalitat de protegit, incorpora una assegurança que cobreix les contingències d'invalidesa i desocupació, cobrint fins a 12 quotes del préstec.

 • Què és una Hipoteca Bonificada? Quins beneficis té?

  És una hipoteca que ofereix millors condicions quanta major vinculació tenen amb la nostra entitat.

  D'aquesta manera, si vostè té la seva nòmina o pensió, el seu pla de pensions i assegurances amb Bankia, aconsegueix les millors condicions de finançament per a la seva compra d'immobles.

 • En què consisteix l'assessorament que em proporciona el meu gestor?

  El seu Gestor Personal analitza el seu perfil i necessitats per brindar-li un assessorament totalment personalitzat. Identifica la inversió més interessant per a vostè, vigilant permanentment l'estat de la seva cartera i revisant l'evolució de la seva inversió per adequar-la a la situació econòmica del moment.

 • Com puc rebre el Butlletí?

  Subscrivint-se al butlletí des de la nostra pàgina a través d'un senzill procés que no dura més d'un minut.Accés a la subscripció

 • Amb quina periodicitat rebut el Butlletí?

  El Butlletí de Banca Personal l'acosta setmanalment la informació més actualitzada dels diferents mercats geogràfics i financers.

 • Puc rebre un extracte integrat amb tots els meus rebuts? Amb quina periodicitat?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal reben mensualment un extracte integrat gratuït amb tota la seva informació de correspondència agrupada.

 • És possible aconseguir un avenç de la meva informació fiscal?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal, de manera exclusiva, abans del tancament de l'any fiscal reben informació dels rendiments obtinguts en els productes contractats amb Bankia, perquè pugui planificar la seva fiscalitat amb ajuda del seu gestor.

 • Pot el meu gestor ajudar-me en el càlcul de les implicacions fiscals de les meves inversions i a optimitzar la seva tributació amb productes?

  El seu gestor personal l'ajudarà a calcular les implicacions fiscals de les seves inversions, i a optimitzar la seva tributació amb productes com plans de pensions, fons d'inversió o el Dipòsit Estalvi 5.

 • Com puc contactar amb el meu gestor personal?

  Pot trucar-li directament al seu telèfon de contacte, o a través de l'Oficina Internet, a la pestanya de Gestor Personal, on pot enviar-li un missatge o sol·licitar una cita. O si el prefereix, també pot enviar-li un SMS.

 • Puc concertar una cita amb el meu gestor en una Oficina de Bankia?

  Clar, trucant directament al seu gestor o a través de Bankia En línia, a la pestanya de Gestor Personal.

 • Quins són les funcions principals del meu gestor?

  El seu Gestor Personal està a la seva disposició per a qualsevol gestió, i per assessorar-li d'una manera única i especialitzada sobre els productes i serveis més adequats per a vostè.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal que serà major com més gran sigui el nivell de renda del partícip.

  Aquest estalvi es produeix gràcies a que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30 % dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions realitzades als plans de pensions de què sigui titular el seu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comenci a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexibles és important assessorar-se sobre la manera que sigui més beneficiosa per a vostè des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  En la nostra pàgina del portal de Plans de Pensions, dins la secció d'Estalvi i Inversió, trobarà tota la informació que necessita.

  A través del nostre simulador, en funció de la seva edat, la seva capacitat d'estalvi i les seves expectatives de rendibilitat, podrà conèixer quins són els plans que millor s'adapten a les seves necessitats i enllaçar amb la contractació a través de Bankia En línia.

  Si el prefereix també pot acudir a una oficina de Bankia.

 • Com puc fer una simulació d'una hipoteca?

  En la nostra pàgina web pot accedir a un simulador d'hipoteques que li permetrà conèixer la hipoteca que millor s'adapta a les seves necessitats i les despeses associades a la compra de casa seva.

 • Com calculo la rendibilitat d'un fons d'inversió?

  La rendibilitat d'un fons d'inversió en un període determinat es calcula com el percentatge de variació del valor liquidatiu en la data fi del període i el valor liquidatiu a l'inici de l'esmentat període.

  Si el que volem conèixer és la rendibilitat de les nostres participacions en el fons, és a dir, el percentatge de benefici o de pèrdua que hem obtingut amb els nostres diners invertits, haurem de calcular el percentatge de variació del valor liquidatiu entre la data de subscripció (compra de les participacions) i la data de reembossament (venda).

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Existeixen diverses formes per cobrar l'estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. És recomanable que abans de decidir-se per una d'elles, s'assessori sobre quin és la que li resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: Es fixa la quantitat que vol rebre i la periodicitat fins a la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Aquesta fórmula s'adapta a les seves necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, cosa que li garanteix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'aquesta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.