Un un
 • Aportacions a plans

Plans de pensions

Amb Bankia Banca Privada teniu accés, a més de la completa gamma de plans de Bankia Pensions, a idees d'inversió complementàries dissenyades específicament per als nostres clients. Així mateix, teniu l'assessorament del vostre gestor, perquè pugueu obtenir el màxim rendiment financer i fiscal cada any, tant durant el període d'aportacions al pla com en el moment de rebre les prestacions.

Senyora rossa amb mocador. Plans de pensions

Accediu a la completa gamma de plans de pensions de Bankia

I si residiu al País Basc...
Consulteu la informació de les nostres EPSV aquí.

Us pot interessar...

 • Guia de plans de pensions

  Si teniu dubtes sobre els plans de pensions, consulteu la nostra guia o poseu-vos en contacte amb el vostre gestor de patrimoni.

 • Planificació patrimonial i fiscal

  Una planificació patrimonial i fiscal completa us permetrà gaudir més de la jubilació.

 • Actualitat econòmica i financera

  Per comptar amb la millor informació per preparar el futur, subscriviu-vos als nostres informes.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres per cobrar el que heu estalviat en el vostre pla de pensions, en les prestacions. El vostre gestor de patrimoni us assessorarà sobre quina és la que us resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: es fixa la quantitat que voleu rebre i la periodicitat fins a la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, us beneficieu de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Aquesta fórmula s'adapta a les vostres necessitats econòmiques de cada moment, perquè us permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percebeu es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que us garanteix el cobrament de la renda en el termini fixat prèviament. Les condicions d'aquesta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.
  • Mixta: es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal.

  Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el vostre cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, pot reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions que faci als plans de pensions dels quals el vostre cònjuge sigui titular amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comenci a cobrar el pla de pensions , les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur.

  El vostre gestor de patrimoni us assessorarà en tot moment per optimitzar la tributació dels vostres plans de pensions.

 • Obert (fons):

  tipus de fons de pensions caracteritzat per poder canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. No requereix, per a la seva constitució, un patrimoni inicial mínim per al seu desenvolupament financer correcte.

 • Aportació definida:

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb les obligacions estipulades, en què l'objecte definit és la quantia de les contribucions dels promotors i, si escau, les aportacions dels partícips. L'aportació es pot fixar en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres. En aquesta modalitat les prestacions es quantifiquen en el moment que es produeix la contingència, com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel pla.

 • Aportacions:

  Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, estableixi el pla de pensions respectiu.