SICAV Espanyola

SICAV Espanyola

Vostè pot crear i participar en una Societat d'Inversió en Capital Variable (SICAV) de la forma més còmoda, amb l'ajuda de Bankia Banca Privada.

La SICAV és una societat en què pot augmentar o disminuir fins a 10 vegades el capital inicial, mitjançant la venda o compra de les seves pròpies accions.

Algunes característiques bàsiques d'una SICAV Espanyola són:

 • Capital mínim de 2,4 milions d'euros .
 • Cotització en el MAB.
 • Mínim de 100 accionistes abans de l'admissió a cotització.
 • Gestió de la societat a través d'un Consell d'Administració.

Fiscalitat

La SICAV gaudeix, com a Institució d'Inversió Col·lectiva, d'un tipus fix de l'1% en l'impost de societats sobre el rendiment obtingut durant el període impositiu.

En el cas dels accionistes hem de diferenciar entre persones físiques i jurídiques.

 • Persones físiques: els guanys patrimonials derivats de la transmissió de les accions de la SICAV tributen en l'IRPF en la base imposable de l'estalvi al tipus del 19% pels primers 6.000 ?, del 21% entre 6.000,01 ? i 50.000 ? i al 23% a partir de 50.000,01 ?, independentment del període de generació.
 • Persones jurídiques: les rendes positives generades s'integren en la base imposable de l'impost de societats.

Procediment de constitució

La creació d'una SICAV requereix nombrosos passos i procediments en què Bankia Banca Privada li gestiona tots els tràmits:

 • Sol·licitud de denominació social al Registre Mercantil Central.
 • Autorització del projecte d'estatuts.
 • Atorgament d'escriptura pública i inscripció al Registre Mercantil.
 • Sol·licitud d'admissió a cotització i inscripció en el Registre d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de la CNMV.
 • Aprovació i admissió a cotització per la Societat Rectora del MAB.

 

Veure llista de SICAVs >