SICAV de fons

SICAV de fons

La SICAV de fons és una Societat d'Inversió de Capital Variable que inverteix la majoria del seu actiu en accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC).

 

La política d'inversió d'una SICAV de fons ha de seguir diverses pautes:

 • En aquest tipus de societats, més del 50% de l'actiu ha d'estar invertit en accions o participacions de diverses IIC de caràcter financer.
 • El límit d'inversió en una mateixa IIC és del 45% del seu actiu per a un mínim obligatori de tres IIC. L'excés d'inversió en altres institucions es pot materialitzar en actius de renda fixa o variable, tenint en compte els límits generals d'inversió.
 • Una SICAV de Fons no pot invertir a una IIC que al seu torn permeti materialitzar més del 10% del seu actiu en unes altres IIC.
 • Poden invertir a IIC no financeres, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i la CNMV.

 

Les Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC) en què una SICAV de fons inverteix han de complir certs requisits:

 • No poden desvirtuar els estatuts i reglaments de la SICAV de Fons pel que fa al seu objecte i límit de riscos.
 • Han de ser IIC radicades en països de l'OCDE que no siguin paradisos fiscals i que estiguin registrades i supervisades.
 • Les accions o participacions de les IIC han de ser líquides (negociades en cas de societats o que garanteixin els reemborsaments càrrec al seu patrimoni) i el seu valor liquidatiu ha d'estar subjecte a la publicitat periòdica reglada.
 • La SICAV de Fons gaudeix de la mateixa fiscalitat que la SICAV.
 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un dipòsit estructurat?

  Un dipòsit estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents, principalment, en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat.

  Els dipòsits estructurats tenen la mateixa garantia de devolució del principal que un dipòsit tradicional.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat perquè es comercialitzi, ja que s'ha inscrit en els registres de la CNMV.