Accés clients

SICAV de fons

La SICAV de fons és una Societat d'Inversió de Capital Variable que inverteix la majoria del seu actiu en accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC).

La política d'inversió d'una SICAV de fons ha de seguir diverses pautes:

 

En aquest tipus de societats,<span class="tiny-bold"><strong> més del 50% de l'actiu ha d'estar invertit</strong> <strong>en accions o participacions</strong> </span>de diverses IIC de caràcter financer.

 

  • més del 50% de l'actiu ha d'estar invertit
  • L'excés d'inversió en altres institucions es pot materialitzar en actius de renda fixa o variable, tenint en compte els límits generals d'inversió. El límit d'inversió en una mateixa IIC és del 45% del seu actiu
  • no pot invertir en una IIC que, al seu torn, permeti materialitzar més del 10%
  • CNMVLes Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC) en què una SICAV de fons inverteix han de complir certs requisits: Comissió Nacional del Mercat de Valors

 

No poden desvirtuar els estatuts i reglaments

 

  • Han de ser IIC radicades en països de la OCDE que no siguin paradisos fiscals i que estiguin registrades i supervisades.
  • OCDE
  • La SICAV de fons gaudeix de la mateixa fiscalitat que la SICAV.
  • banca privada