Inversiones Financieras Bahía, SICAV, SA

  • La Societat podrà invertir entre un 0% i 100% del seu patrimoni a IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la Gestora.
  • La societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'inversió en cada classe d'actiu, per la qual cosa tot el patrimoni pot estar invertit en qualsevol d'ells. Així mateix, podrà invertir en dipòsits que siguin a la vista o puguin fer-se líquids, amb venciment no superior a dotze mesos en entitats de crèdit que tinguin la seva seu en un estat membre de la UE o en estats membres de l'OCDE subjectes a supervisió prudencial, així com en instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.
  • No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims en el que fa referència a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per rating d'emissió/emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països. Es podrà invertir en països emergents.
  • L'exposició al risc de divisa pot assolir el 100% del patrimoni. Es podrà invertir més del 35% en valors d'un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals de què Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.
  • Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.
  • Es podrà invertir fins a un màxim conjunt del 10% en actius que podrien introduir un major risc que la resta de les inversions, entre altres, per la seva liquiditat, tipus d'emissor o grau de protecció a l'inversor. Aquesta acció és d'acumulació, és a dir, els rendiments obtinguts són reinvertits. Les accions de la Societat es negocien en el Mercat Alternatiu Borsari.
  • L'accionista podrà subscriure i reemborsar les seves accions amb una freqüència diària.
  • Si voleu subscriure o reemborsar, el valor liquidatiu aplicable a les ordres introduïdes fins a les 16.00 hores del dia D, en la modalitat de comunicació d'operacions a valor liquidatiu, serà el corresponent a D. En la modalitat de fixing, el preu serà el que resulti del sistema de subhasta corresponent.