Faqs

 • Com fer un cobrament de dividends?

  Per fer el cobrament de dividends d'una societat de la qual el client és titular cal seguir les condicions establertes per la societat. Per a això el vostre gestor de patrimoni us recomanarà l'opció més adequada o avantatjosa.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  Contractar un pla de pensions és tan fàcil com contactar amb el vostre gestor de patrimoni perquè analitzi les vostres necessitats, tant d'estalvi per a la vostra jubilació com fiscals.

  En funció de la vostra edat, les vostres expectatives de rendibilitat i el perfil inversor, el vostre gestor de patrimoni us recomanarà la millor opció per invertir en plans de pensions i com complementar l'estalvi de cara a la jubilació amb altres alternatives.

 • Com puc trobar l'adreça de les oficines de Bankia Banca Privada més pròximes?

  A la capçalera del portal disposeu d'un accés directe al Cercador d'oficines, on podrà trobar l'adreça de totes les oficines de Bankia Banca Privada.

   

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seva naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Hi ha diverses tipologies de SICAV, que podeu consultar a la nostra pàgina SICAVS, per la qual cosa cal comptar amb un assessorament especialitzat per trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals ofereix una SICAV?

  Les SICAV ofereixen una avantatjosa fiscalitat a la mateixa societat en la gestió dels seus actius, i té un tractament específic per als socis, en funció de la diferent tipologia de SICAV, que podeu consultar al nostre espai SICAVS.

 • Què és una ordre de prou pèrdues (stop loss)?

  Els stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i serveixen per limitar les pèrdues en una operació de compravenda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per sobre d'aquest nivell.

  L'objectiu d'aquest tipus d'ordres és evitar que una operació generi una pèrdua més gran que la que el client vol assumir.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres per cobrar el que heu estalviat en el vostre pla de pensions, en les prestacions. El vostre gestor de patrimoni us assessorarà sobre quina és la que us resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: es fixa la quantitat que voleu rebre i la periodicitat fins a la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, us beneficieu de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Aquesta fórmula s'adapta a les vostres necessitats econòmiques de cada moment, perquè us permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percebeu es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que us garanteix el cobrament de la renda en el termini fixat prèviament. Les condicions d'aquesta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establerta.
  • Mixta: es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal.

  Aquest estalvi es produeix gràcies al fet que l'import de les aportacions redueix la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit de reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el vostre cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, pot reduir de la seva base imposable general de l'IRPF les aportacions que faci als plans de pensions dels quals el vostre cònjuge sigui titular amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Un cop comenci a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen a l'IRPF del partícip/contribuent. Atès que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important que us assessoreu sobre quina manera us és més beneficiosa des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

  Aquesta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria canviar en el futur.

  El vostre gestor de patrimoni us assessorarà en tot moment per optimitzar la tributació dels vostres plans de pensions.