Glosario

A
 • Obert (fons):

  tipus de fons de pensions caracteritzat per poder canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. No requereix, per a la seva constitució, un patrimoni inicial mínim per al seu desenvolupament financer correcte.

 • Aportació definida:

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb les obligacions estipulades, en què l'objecte definit és la quantia de les contribucions dels promotors i, si escau, les aportacions dels partícips. L'aportació es pot fixar en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres. En aquesta modalitat les prestacions es quantifiquen en el moment que es produeix la contingència, com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel pla.

 • Aportacions:

  Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, estableixi el pla de pensions respectiu.

 • Aportacions empresarials:

  Són les contribucions econòmiques que realitza el promotor d'un pla de pensions de sistema d'ocupació.

 • Associat (sistema):

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb els subjectes constituents, en què el promotor és qualsevol associació o sindicat, i els partícips són els seus associats, membres o afiliats.

 • Atribució de drets consolidats:

  Les aportacions dels partícips als plans de pensions determinen la titularitat dels recursos afectes a aquests plans; establint uns drets econòmics que defineixen les prestacions.

B
 • Beneficiari:

  Persona física amb dret a la percepció de prestacions, hagi estat o no partícip.

C
 • Capitalització:

  Els plans de pensions s'instrumenten mitjançant sistemes financers i actuarials de capitalització. Això implica que es gestionin com si fossin productes individuals en què es dipositen les aportacions que posteriorment faran front al pagament de les prestacions. El sistema de capitalització utilitzat no requereix la incorporació de nous subjectes, ja que es tracta d'un sistema autosuficient.

 • Tancat (fons):

  Tipus de fons de pensions caracteritzat perquè instrumenta exclusivament les inversions del pla o plans de pensions que s'hi integren.

 • Certificat de pertinença:

  És el document que emet l'entitat gestora i que acredita la condició de partícip del seu titular.

 • Comissió de control (del fons):

  És l'òrgan de control i supervisió del fons de pensions. Entre les seves funcions es troba la supervisió del compliment dels plans adscrits, la representació del fons i l'examen i l'aprovació de l'actuació de l'entitat gestora.

 • Comissió de control (del pla):

  És l'òrgan que supervisa el funcionament i execució de cada pla de pensions del sistema d'ocupació i associat; formada per representants del promotor o promotors i representants dels partícips i, si escau, dels beneficiaris. En els Plans de Pensions del sistema individual no es constitueix Comissió de Control del Pla, corresponent al promotor les funcions i responsabilitats d'aquesta Comissió.

 • Comissió promotora:

  En el sistema d'ocupació, un cop elaborat el projecte inicial del pla pel promotor, s'insta a la constitució d'una Comissió promotora amb representació del promotor o promotors i dels treballadors o partícips potencials. Aquesta comissió estarà formada i operarà d'acord en el que preveu la Comissió de control d'un pla de pensions. En el cas dels plans de pensions del sistema individual i associat, seran les entitats promotores les que adoptaran els acords i exerciran les funcions assignades a la Comissió Promotora dels Plans de Pensions. Presentaran el projecte del pla davant el fons de pensions en què pretengui integrar-se.

 • Compromisos per pensions:

  Són els deures derivats d'obligacions legals o contractuals de l'empresa amb el seu personal, recollits en conveni col·lectiu o disposició equivalent, que tinguin per objecte fer aportacions o atorgar prestacions vinculades a les contingències establertes a la Llei de regulació de plans i fons de pensions. Els compromisos per pensions assumits per les empreses han d'instrumentar-se mitjançant contractes d'assegurança, a través de la formalització d'un pla de pensions o d'ambdós.

 • Contingències:

  Són aquelles situacions que cobreix el pla de pensions: jubilació; incapacitat laboral, total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència.

 • Compte de posició:

  És l'instrument comptable que recull les aportacions corrents i els béns i drets del pla. Amb càrrec a aquest compte, s'atén el compliment de les prestacions derivades del pla. A més, recull els rendiments derivats de les inversions del fons que hagin d'assignar-se al pla. El funcionament comptable del compte de posició s'ajusta als criteris que estableix el Ministeri d'Economia i Hisenda.

D
 • Defensor del partícip:

  És una entitat o expert independent de prestigi reconegut a la decisió del qual se sotmeten les reclamacions que formulen els partícips i beneficiaris contra l'entitat gestora, dipositària i promotora dels plans de pensions individuals, decisió del qual vincularà aquestes entitats.

 • Dipositària:

  És l'entitat encarregada de la custòdia i dipòsit dels valors mobiliaris i altres actius financers integrats en els fons de pensions. Podran ser-ho les entitats de crèdit amb domicili social o sucursal a Espanya.

 • Drets consolidats:

  Són els drets econòmics derivats de les aportacions i del règim financer actuarial que tingui en compte el pla de pensions.

 • Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions:

  En matèria de plans i fons de pensions exerceix el control administratiu del compliment dels requisits necessaris per a l'accés a l'activitat per entitats gestores de fons de pensions, la supervisió ordinària de l'exercici d'aquesta, així com de les condicions que han de complir els fons i plans.

E
 • Ocupació (sistema):

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb els subjectes constituents que es caracteritza perquè el promotor n'és qualsevol entitat, corporació, societat o empresa i els partícips en són els seus empleats.

 • Especificacions:

  És el document que constitueix el suport jurídic del pla i conté, entre d'altres, els aspectes següents: determinació de l'àmbit i modalitat del pla, normes per a la constitució de la Comissió de control del pla, sistema de finançament, adscripció a un fons de pensions, definició de les prestacions, drets i obligacions dels partícips i normes per a la modificació i liquidació del pla.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

 • Excessos d'aportació:

  Són aquelles aportacions que superin el límit legalment establert. Els excessos poden ser retirats abans del 30 de juny de l'any següent, sense aplicació de sanció.

 • Exteriorització:

  És l'obligació legal per la qual les empreses han de treure fora del seu balanç i, per tant, de la seva disposició els fons destinats a la cobertura de compromisos per pensions amb els seus empleats i beneficiaris.

F
 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat perquè es comercialitzi, ja que s'ha inscrit en els registres de la CNMV.

 • FIAMM:

  FIAMM (fons d'inversió en actius del mercat monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

 • FIM

  (fons d'inversió mobiliària): Fons l'objecte exclusiu del qual és la compra, tinença, gaudi i venda de valors i altres actius financers. Els FIM inverteixen més del 90% del seu actiu en valors cotitzats en mercats de valors: deute públic, renda fixa privada, accions i instruments derivats. El termini i percentatge invertit en aquests actius depenen de la política d'inversió del fons.

 • Fullet explicatiu del fons:

  Document que explica les característiques d'un fons d'inversió i tots els seus aspectes rellevants. Conté els detalls sobre la societat gestora, el seu Consell d'administració, la política d'inversió del fons, les comissions, etc. Tant el primer fullet del fons com les actualitzacions posteriors són aprovats per la CNMV i s'inscriuen els seus registres.

 • Fullet simplificat del fons:

  Conté de manera resumida informació sobre el fons, els seus objectius, perfil de risc, perfil de l'inversor al qual va dirigit, i informació econòmica i comercial. És una part de fullet complet del fons que s'utilitza com a instrument de la seva comercialització.

 • FondAndalucía:

  Fons d'inversió que inverteix un percentatge de la seva cartera en deute de la Junta d'Andalusia.

 • Fons de fons:

  Fons d'inversió que inverteixen el seu patrimoni majoritàriament en participacions d'altres fons.

 • Fons d'inversió:

  És un patrimoni que pertany a una pluralitat d'inversors, el dret de propietat del qual es representa en forma de participacions, i que té com a objecte exclusiu l'adquisició, tinença, gaudi, administració i alienació de valors mobiliaris i altres actius financers per compensar els riscos, amb una adequada diversificació dels actius, sense assumir una participació majoritària econòmica o política en una altra societat.

 • Fons de pensions:

  És un patrimoni econòmic sense personalitat jurídica on han d'integrar-se els recursos econòmics del pla o plans que l'integren, que canalitzen les inversions i efectua el pagament de les prestacions als beneficiaris.

 • Fons estranger:

  Producte domiciliat en un país estranger, però que està registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva comercialització a Espanya.

 • Fons garantit:

  Fons d'inversió per al qual hi ha garantia d'un tercer i que assegura o bé un rendiment fix o bé una quantitat vinculada a instruments de renda variable.

 • Fons d'acumulació

  (també anomenats fons de capitalització): Fons d'inversió que reinverteixen els rendiments que obtenen acumulats al patrimoni del fons, cosa que comporta un increment del valor liquidatiu de les participacions.

 • Fons de diners:

  Nom pel qual es coneixen els fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIAMM). Reben aquest nom perquè, en tenir una elevada liquiditat, es poden considerar com a substitutius dels diners.

 • Fons de divises:

  Fons d'inversió que inverteixen en renda fixa, variable o mixta de diversos mercats, per la qual cosa els seus actius patrimonials es denominen en un cistell de divises. Això suposa un risc addicional, el risc de tipus de canvi.

 • Fons de gestió alternativa:

  Fons d'inversió que intenten obtenir retorns en termes absoluts en comptes de rendiments relatius basats en certs índexs de referència com succeeix amb els fons tradicionals, per la qual cosa els seus retorns no estan influïts per la direcció dels mercats.

 • Fons d'inversió immobiliària

  (FII): Fons d'inversió de caràcter no financer que permeten que el partícip pugui invertir en béns immobles a partir de quantitats relativament petites. El mateix fons immobiliari és el que compra, arrenda, manté i ven els immobles. Aquest tipus de fons no pot desenvolupar activitats diferents com ara promoció immobiliària, construcció o d'altres determinades en la normativa de fons.

 • Fons de repartiment:

  Fons d'inversió que distribueix amb periodicitat dividends entre els seus partícips. Es complementen amb els fons d'inversió de capitalització.

 • Fons globals:

  Fons d'inversió sense definició. Necessita la seva política d'inversió, inverteix en qualsevol mercat, divisa o tipus d'actiu.

 • Fons índex:

  L'objectiu d'aquests fons d'inversió és aconseguir una rendibilitat igual a la d'un índex, que utilitzen de referència, mitjançant la formació d'una cartera amb una estructura similar a la composició de l'índex de referència.

 • Fons sectorials:

  Fons d'inversió mobiliària la cartera dels quals està formada majoritàriament per renda variable d'un sector o sectors determinats.

 • Fons solidaris:

  Fons d'inversió caracteritzats perquè una part de les comissions que genera el fons se cedeixen amb una finalitat social, com pot ser a favor d'organitzacions no governamentals.

 • Fondtesoros:

  Fons d'inversió impulsats per l'Estat que inverteixen majoritàriament en deute públic.

 • Futur financer:

  Contracte de derivats que garanteix la compra o venda d'un actiu a un preu i en una data concrets.

G
 • Gestora de fons de pensions:

  És la societat anònima encarregada de l'administració i gestió del fons de pensions, administració de la comptabilitat i rendició de comptes, emissió dels certificats de pertinença al pla de pensions i control de l'entitat dipositària.

I
 • Imputació:

  Les aportacions realitzades pels partícips són directes i les que realitza el promotor a favor dels partícips són les aportacions imputades. Les aportacions a plans de pensions les pot fer únicament el promotor d'un pla del sistema d'ocupació, a favor dels seus treballadors partícips, i els propis partícips, sigui quina sigui la modalitat del pla. Els promotors de plans de pensions que efectuïn contribucions han de presentar una declaració anual en què es relacionin individualment els partícips a qui han fet les contribucions i l'import aportat per cada partícip.

 • Individual (sistema):

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb els subjectes constituents, que es caracteritza perquè els promotors són una o diverses entitats de caràcter financer i els partícips dels quals són persones físiques.

 • Infraccions greus:

  Són aquelles que impliquen l'incompliment d'obligacions d'informació o d'altres normes quan l'acció o omissió posi en perill o lesioni els drets de les entitats promotores, partícips i beneficiaris.

 • Infraccions lleus:

  Són fets que impliquen mers retards en el compliment d'obligacions d'informació o l'incompliment d'altres disposicions, sempre que no posin en perill ni afectin directament els drets de les entitats promotores, partícips i beneficiaris.

 • Infraccions molt greus:

  Són les accions o omissions, sigui quina sigui la seva natura, que lesionen en forma greu els drets de les entitats promotores, partícips i beneficiaris, o incompleixen l'objecte propi dels fons de pensions.

 • Infraccions i sancions:

  Les infraccions en matèria de Plans i Fons de Pensions són sancionables en via administrativa, classificant-se en lleus, greus i molt greus.

 • Ingressos a compte:

  Es refereix a la quantitat que es gira a la Hisenda Pública amb el propòsit de complir anticipadament les obligacions tributàries. La quantia corresponent per les retribucions satisfetes en espècie es calcularà aplicant al seu valor el tipus impositiu que correspongui. El subjecte obligat a retenir i practicar ingressos a compte ha de presentar durant els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener la declaració de les quantitats retingudes i dels ingressos a compte que corresponguin pel trimestre i ingressar-ho al Tresor Públic.

 • Integració:

  Per a la instrumentació d'un Pla de Pensions, les contribucions econòmiques a què els promotors i els partícips del Pla estiguessin obligats han d'incorporar-se immediata i necessàriament en un Fons de Pensions.

 • Inversions:

  L'actiu dels Fons de Pensions està invertit d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació de terminis adequats a les seves finalitats, establint-se uns límits d'inversió màxims segons la naturalesa dels actius.

 • Irrevocabilitat:

  Les aportacions, un cop fetes, tindran el caràcter d'irrevocables, i sota cap concepte se n'admetrà l'anul·lació, llevat d'error material imputable a les entitats gestora o dipositària del fons de pensions.

J
 • Jubilació:

  Acció i efecte de cessament de l'activitat laboral, generalment amb dret a la percepció d'una pensió, a conseqüència d'assolir una determinada edat, serveis llargs o la impossibilitat física o psíquica de fer la feina.

M
 • Mínims personal i familiar:

  Quantitat que la Llei de l'IRPF estableix per reduir la base imposable (primer a la part general i, si queda romanent, a la part especial) sense que en cap cas pugui resultar negativa.

 • Minusvalidesa:

  Situació en què la llei permet efectuar aportacions a plans de pensions a favor de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, aportacions que poden realitzar-se a plans de pensions del sistema individual, així com a plans de pensions de sistema associat, en cas que el mateix minusvàlid, o la persona que realitzi l'aportació al seu favor, sigui soci, membre o afiliat de l'entitat promotora.

 • Mixtos:

  Modalitat de pla de pensions, en relació amb les obligacions estipulades, que es caracteritza perquè el seu objecte és, simultàniament o separadament, la quantia de la prestació i de la contribució.

 • Mutualitats de previsió social:

  Són entitats privades que operen a prima fixa o variable, sense ànim de lucre, fora del marc dels sistemes de previsió que constitueixen Seguretat Social obligatòria, que exerceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari, encaminada a protegir els seus membres o béns contra circumstàncies o esdeveniments de caràcter fortuït i previsible, mitjançant aportacions directes dels associats o d'altres entitats o persones protectores.

P
 • Partícip:

  Són subjectes constituents dels plans de pensions. Tenen la consideració de partícips les persones físiques en l'interès de les quals es crea el pla, independentment del fet que hi facin o no aportacions.

 • Partícip en suspens:

  Són els partícips que han cessat en la realització d'aportacions, directes o imputades, però que mantenen els seus drets consolidats dins del pla d'acord amb les seves previsions.

 • Perfil de risc:

  Classificació del client en funció del risc que vol assumir en la seva inversió per tal de seleccionar el producte que s'ajusti a les seves característiques. L'actitud que pot prendre un inversor davant el risc pot ser de tres tipus: aversió (l'inversor preferirà una rendibilitat inferior per tal d'assumir un risc menor), indiferència (l'inversor no té en compte el risc a l'hora de realitzar la inversió) o preferència (l'inversor assumeix un risc elevat per assolir una rendibilitat superior).

 • Personalitat jurídica:

  Qualitat de persona de natura legal. Són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions d'interès públic reconegudes per la llei; i les associacions d'interès particular, ja siguin civils, mercantils o industrials, a les quals la llei concedeixi personalitat pròpia.

 • Pla de reequilibri:

  És l'acord que assoleix la Comissió promotora del pla de pensions o per la Comissió de control, en virtut del qual, s'integren drets dins del pla de pensions per serveis passats corresponents a compromisos per pensions per al personal actiu i les obligacions davant de jubilats i beneficiaris.

 • Plans de pensions:

  Defineixen el dret de les persones al favor de les quals es constitueixen a percebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, viduïtat, orfandat o invalidesa; les obligacions de contribució als mateixos; i les regles de constitució i funcionament del patrimoni que al compliment dels drets que reconeix ha de crear-se. Constituïts voluntàriament, les seves prestacions no són substitutives de les de la Seguretat Social, tenen caràcter privat i complementari.

 • Prestació definida:

  Modalitat dels plans de pensions, en relació amb les obligacions estipulades, en què es defineix com a magnitud predeterminada o estimada la quantia de totes les prestacions que percebran els beneficiaris. Fixada o estimada la prestació, l'aportació precisa resultarà de l'aplicació del sistema financer actuarial que sigui utilitzat.

 • Prestacions:

  Quan té lloc una contingència coberta pel pla, es produeix el reconeixement d'un dret econòmic a favor dels beneficiaris. D'acord amb el que preveu cada pla de pensions, les prestacions poden ser en forma de capital, consistent en una percepció de pagament únic; prestacions en forma de renda; o prestacions mixtes, que combinen rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital.

 • Promoció conjunta:

  Diverses empreses o entitats poden promoure conjuntament un pla de pensions d'ocupació en instrumentació dels compromisos susceptibles de ser coberts. La normativa pot establir condicions quan es constitueixin per empreses d'un mateix grup, per PIME, o per diverses empreses que tinguin assumits compromisos per pensions en virtut d'un acord de negociació col·lectiva d'àmbit superior al d' empresa.

 • Promotor:

  És subjecte constituent d'un pla de pensions, i pot ser qualsevol entitat, corporació, societat, empresa, associació, sindicat o col·lectiu de qualsevol classe que insti a la seva creació o participi en el seu desenvolupament.

R
 • R²:

  Coeficient que, en una regressió, mesura el percentatge de la variància de la variable dependent que expliquen les variables independents. És una mesura de la bondat de l'ajust i de les prediccions que es poden fer a través seu.

 • Rànquing:

  És la classificació d'una família de fons d'inversió, ordenats en funció de la rendibilitat, risc, patrimoni o qualsevol altre criteri. Standard and Poor's ha desenvolupat el seu rànquing d'estrelles (Standard and Poor's Micropal Star Ranking (TM)), basat en la rendibilitat relativa del fons.

 • Rating:

  Qualificació d'un fons d'inversió per una sèrie de paràmetres, com la rendibilitat i el risc. D'aquesta manera, no s'analitza la inversió només per la rendibilitat obtinguda. Hi ha agències de qualificació especialitzades en l'anàlisi dels fons, com Standard&Poor's.

 • Qualificació creditícia:

  Qualificació del passiu d'un agent emissor, basat en la seva capacitat per complir amb les seves obligacions.

 • Ràtio d'informació:

  És un indicador de rendibilitat i risc relatiu respecte a l'índex de referència del fons. En concret, mesura la rendibilitat diferencial obtinguda pel fons davant l'índex de referència per unitat de risc relatiu en què ha incorregut. Aquesta ràtio es mesura com: (rendibilitat del fons - rendibilitat de l'índex de referència) / tracking error. Es calcula en termes interanuals. Si la ràtio és positiu i superior a un significa que cada unitat de risc diferencial assumit s'està veient compensant amb més d'una unitat d'excés de rendibilitat davant l'índex.

 • Ràtio rendibilitat-risc:

  Es calcula com el quocient entre la rendibilitat i la volatilitat en termes interanuals. Constitueix un indicador de la gestió del fons en termes absoluts. En un context de rendibilitat positiva, aquesta ràtio representa la rendibilitat del fons per unitat de risc assumit. Si la ràtio és positiu, com més gran sigui el seu valor millors resultats hauran llançat l'estil de gestió representatiu del fons.

 • Reducció a la base imposable:

  La base liquidable general s'obté practicant a la part general de la base imposable, un cop minorada en l'import dels mínims personal i familiar que corresponguin, determinades reduccions. Una d'aquestes reduccions són les aportacions a plans de pensions i mutualitats de previsió social.

 • Reemborsament:

  Rescat o liquidació, total o parcial, de les participacions d'un fons.

 • Règim transitori:

  Les participacions de fons d'inversió adquirides abans del 31/12/1994 reduiran el guany patrimonial, si escau, per l'aplicació del coeficient corrector del 14,28% i això es farà per cada any que excedeixi dos, arrodonint per excés el nombre d'anys que van des de la data de compra fins al 31/12/1996. Aquests guanys de més d'un any s'integren en la base imposable especial tributant al tipus fix del 15%.

 • Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores:

  Registre administratiu dependent de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en què contenen les dades relatives a aquestes entitats.

 • Registre d'Entitats Dipositàries:

  Registre administratiu en què figura la resolució de l'autorització prèvia i la inscripció, denominació, domicili social, administradors i alts càrrecs de l'entitat a qui s'ha apoderat per a l'exercici de les funcions de l'entitat dipositària de fons de pensions; i la relació d'administradors, directors o gerents que en són apoderats.

 • Registre d'Entitats Gestores:

  Registre administratiu dependent de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en què figuren les resolucions sobre autorització prèvia i inscripció; denominació i domicili social; noms d'administradors i alts càrrecs de l'entitat; capital social, fons mutual o fons permanent de la casa central; modificacions estatutàries; Fons de pensions gestionats; i qualssevol altres dades que es determinin.

 • Registre de Mutualitats:

  Llibre del registre d'entitats asseguradores dedicat a les mutualitats de previsió social, en què s'inscriuen les autoritzacions administratives, les modificacions d'estatuts, el nomenament i cessament dels membres de la Junta Directiva, els acords de fusió, escissió i transformació, la revocació de l'autorització, i altres que es determinin.

 • Registre de Plans i Fons de Pensions:

  Registre administratiu en què s'han d'inscriure els fons de pensions després de l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia. També hi consta el pla o plans de pensions integrats en el fons.

 • Registre Mercantil:

  El Registre Mercantil és un instrument de publicitat per a la seguretat del tràfic jurídic; és una oficina pública, que existeix a totes les capitals de províncies i altres ciutats previstes; i està format pel conjunt de llibres, lligalls i documents dipositats i que es conserven sota la responsabilitat del registrador.

 • Registres administratius:

  Estan Formats pel Registre d'Actuaris, el Registre d'Auditors, el Registre d'Entitats Asseguradores, el Registre d'Entitats Gestores, el Registre d'Entitats Dipositàries, el Registre de Mutualitats i el Registre de Plans i Fons de Pensions.

 • Reglament de gestió:

  Conjunt de normes que, complint els requisits establerts a la legislació vigent, regula i regeix les característiques d'un fons d'inversió i el seu funcionament.

 • Rendiments d'activitats econòmiques:

  Aquells que, procedint del treball personal, del capital, o d'ambdós, suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció, de recursos humans, o d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

 • Rendiments del capital:

  Totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o natura, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d'elements patrimonials, béns o drets, la titularitat de les quals correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades per aquest.

 • Rendiments del capital mobiliari:

  Totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o natura, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, del capital mobiliari i, en general, de béns o drets no classificats com a immobiliaris, dels quals en sigui titular el contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades per aquest.

 • Rendiments de treball:

  Contraprestacions o utilitats, sigui quina sigui la seva denominació o natura, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguin caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Rendiments nets:

  Diferència, positiva o negativa, entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles.

 • Renda fixa:

  Conjunt d'actius financers que reporten una rendibilitat periòdica (bons, pagarés, etc.). La renda fixa no implica la seguretat de cobrament, que depèn de la solvència de l'emissor.

 • Renda variable:

  Expressió genèrica que s'aplica al mercat d'accions. Es diu així perquè la rendibilitat depèn del pagament variable dels dividends, que, al seu torn, depèn dels beneficis de la societat i de la seva política de dividends.

 • Rendibilitat:

  - Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, des que subscriu les participacions fins al dia de referència per al seu càlcul.

  - Guany total (plusvàlua i renda generada) per unitat invertida en un determinat període.

 • Rendibilitat interanual:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, considerant com a horitzó temporal els últims 12 mesos.

 • Operacions amb pacte de recompra:

  Operacions amb pacte de recompra a molt curt termini. Acostumen a formar part de la cartera dels fons per col·locar part de la seva liquiditat a canvi d'una rendibilitat atractiva. Estan presents especialment en els fons del mercat monetari.

 • Resident:

  La normativa espanyola determina que una persona és resident fiscal a Espanya quan roman més de 183 dies a l'any en territori espanyol, o quan és aquí on radica el nucli principal o la base dels seus interessos econòmics o de les seves activitats empresarials o professionals.

 • Retribució:

  Recompensa o pagament per algun servei o condició.

 • Revisió de plans:

  El sistema financer i actuarial dels plans s'ha de revisar per actuari i, si escau, rectificar, almenys cada tres anys, tenint en compte l'evolució dels salaris, la rendibilitat de les inversions, les taxes de mortalitat del col·lectiu, la supervivència dels passius i les altres circumstàncies concurrents.

 • Risc:

  Probabilitat de patir una pèrdua per la inversió realitzada. Com més gran és el risc assumit, s'ha d'esperar un guany més elevat de la inversió.

 • Risc de crèdit:

  Impossibilitat per part de l'emissor del títol de fer front al pagament dels interessos o de la quantitat invertida inicialment. Aquest risc es mesura a través de la qualitat creditícia (qualificació/ rating) emesa per les agències d'avaluació, que permet comparar de forma homogènia les diverses emissions que es negocien en el mercat.

 • Risc de mercat:

  El risc de mercat és la pèrdua potencial davant moviments adversos en les variables del mercat que afectin els preus dels actius.

 • Risc de tipus de canvi:

  Risc que es produeixin variacions desfavorables en el tipus de canvi. S'incorre en aquest risc en cas que la rendibilitat dels actius estrangers es vegi minvada en obtenir el seu valor en euros.

 • Risc de tipus d'interès:

  Risc que variïn els tipus d'interès i, per tant, el preu dels actius de renda fixa.

S
 • Serveis passats:

  Són els prestats amb caràcter previ a un moment determinat. Per al personal en actiu a la data d'entrada en vigor de la Llei de plans i fons de pensions, es poden reconèixer drets per serveis passats derivats de compromisos anteriors al 17 de setembre de 1986, formalitzats en conveni col·lectiu o disposició equivalent.

 • Sharpe:

  Ràtio molt utilitzada a l'hora d'avaluar un fons respecte a la resta de productes de la seva categoria i que resulta del quocient de la seva rendibilitat i la seva volatilitat en un període de temps determinat, que acostuma a ser de tres anys. Com més gran sigui la ràtio, millor serà la qualitat de gestió del fons, ja que ofereix una rendibilitat més alta per cada unitat de risc.

 • SICAV:

  Societat d'inversió de capital variable, l'objecte de la qual és la inversió dels actius en cartera. A mesura que apareixen més inversors que volen participar a la societat, s'emeten noves accions. De la mateixa manera, quan desinverteix, se'n redueix el capital.

 • Societat gestora:

  Entitat que gestiona el fons i decideix quina és la política d'inversió que se seguirà, selecciona els valors i instruments financers que es compraran i vendran.

 • Subplans:

  Dins d'un mateix pla de pensions d'ocupació, és admissible que hi hagi subplans, fins i tot si són de modalitats diferents o hi articulen aportacions i prestacions diferents. La integració a cada subplà i la diversificació de les aportacions del promotor s'ha de fer de conformitat amb criteris establerts mitjançant acord col·lectiu o disposició equivalent o segons el que preveuen les especificacions del pla de pensions.

 • Permuta financera (swap):

  Instrument financer derivat que consisteix en l'intercanvi de fluxos financers futurs entre dues parts, a un preu i a uns terminis predeterminats.

T
 • TAE (taxa anual equivalent) o rendibilitat anualitzada:

  És l'expressió en base anual de qualsevol mena d'interès o rendibilitat simple. Representa la rendibilitat que s'obtindria dels actius si el termini d'inversió fora un any. Per exemple, una rendibilitat simple del 65% obtinguda en un període de tres anys equival a una TAE de 18,17%; una rendibilitat simple del 2,5% en un període de 3 mesos equival a un 10,38% anual.

 • Tenidor:

  Posseïdor legítim d'un títol o valor.

 • Tipus d'interès:

  És l'expressió que indica el valor temporal dels diners. Els diners tenen un valor temporal, o preu; qui els presta/inverteix necessita un incentiu que li permeti mantenir el poder adquisitiu en el temps o obtenir-ne un benefici per fer-ho.

 • Tracking error:

  Es calcula com la desviació típica de les diferències de rendibilitats entre fons i índex. Constitueix un indicador del risc del fons en termes relatius, és a dir, davant el seu índex de referència. Un tracking error pròxim a zero representa un comportament similar al del del seu índex de referència. Com més gran és aquesta ràtio, més gran és la desviació dels seus rendiments respecte als del seu índex de referència.

V
 • Valor d'adquisició de participacions:

  Preu de subscripció de cada participació.

 • Valor de liquidació de participacions:

  Preu de reemborsament de cada participació.

 • Valor de liquidació:

  Resultant de dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions que hi ha. Diàriament, la societat gestora determina i publica el valor liquidatiu del fons, en funció de la valoració diària del patrimoni.

 • Valor negociable:

  Qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la denominació que se li doni, que, per la seva configuració jurídica pròpia i règim de transmissió, sigui susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer.

 • VAR

  (valor en risc - value at risk): Màxima rendibilitat potencial diària del fons estimat amb un 99% de probabilitat. Es calcula com la mitjana dels VAR diaris registrats en els tres mesos precedents.

 • Venciment:

  Data en què expira un títol, garantia, etc.

 • Volatilitat:

  Fluctuació que pateix el valor d'un bé (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc.) en un determinat període de temps.