Condicions de privacitat

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la vostra informació personal és el més important. És per això que fem servir estàndards de seguretat elevats a les nostres aplicacions i sistemes, i s'instrumenten avançades mesures de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu d'aquesta política és donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem, emmagatzemem i protegim les dades personals que els clients o els usuaris ens proporcionen directament o a través d'un tercer, bé quan faciliten les seves dades en formularis o eines web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o eines web de Bankia (cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de serveis, aplicacions web, contractació de productes o serveis, recepció de butlletins de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de mitjans socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporciona informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots denominats conjuntament, d’ara endavant, “canals de comunicació de Bankia”.

Aquesta política només és vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i eines web propietat de Bankia, i no hi és aplicable la informació recollida per tercers en altres canals ni en els contractes que l'usuari pugui formalitzar amb Bankia, fins i tot si estan enllaçats o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia”. En el cas de la contractació de productes o serveis de Bankia, el tractament de dades personals es farà de conformitat amb el que estableix el document corresponent que el client subscrigui.

L'usuari declara que la informació i les dades que facilita són exactes i veraces.

 

Responsable de les dades

Bankia, SA
CIF: A14010342.
Domicili social: C/ Pintor Sorolla 8, 46002, de València.
Telèfon: 91 602 46 80.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats i legitimació dels tractaments

Les dades que ens faciliten els usuaris es recullen a través dels “canals de comunicació de Bankia” o qualssevol formularis de recollida de dades incorporats en aquests canals amb les finalitats que s'indiquen a cadascun d'aquests formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades d'obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguin prestar de manera òptima els serveis oferts.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar-ne les dades personals.

Les dades dels usuaris que facilitin dades de caràcter personal (incloent-hi la imatge del seu document d'identificació, el telèfon mòbil i l'adreça electrònica), així com les dades a què Bankia tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació dutes a terme, seran tractades per Bankia per a, entre d'altres:

 1. 1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia (Legitimació del tractament, consentiment de l'usuari).
 2. 2. Mantenir, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris i Bankia (Legitimació del tractament, execució d'un contracte).
 3. 3. Millorar les pàgines o eines web propietat de Bankia, així com els seus productes i serveis, per tal d'oferir una millor qualitat i servei a l'usuari, desenvolupar nous productes/serveis o millorar els processos interns de l'entitat (Legitimació del tractament, consentiment de l'usuari [cookies] i interès legítim).
 4. 4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers (Legitimació del tractament, consentiment de l'usuari).
 5. 5. Fer estudis amb fins estadístiques que puguin ser d'interès per a Bankia o tercers (Legitimació del tractament, interès legítim).
 6. 6. Complir amb les obligacions legals de Bankia (Legitimació del tractament, compliment d'una obligació legal).

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankiahagin de facilitar la seva adreça electrònica per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixin en cada moment, poden manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia pugui enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquests “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se'n de baixa.

 

Cessió de dades

Bankia no cedirà dades a tercers excepte (i) per al compliment d'una obligació legal, (ii) que sigui necessari per a la prestació del servei o l'execució de la seva sol·licitud, en aquest cas serà prèviament informat d'aquesta cessió, o (iii) l'usuari hagi prestat el seu consentiment previ i informat, tant de la identitat o categoria dels tercers cessionaris com de la tipologia de dades objecte de la cessió, mitjançant el marcatge d'una casella en els mateixos formularis o eines web en què es recullin les seves dades.

En cas que se sol·liciti a l'usuari el consentiment per a la cessió de les dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió, mitjançant el marcatge de la casella corresponent. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors als quals es poden cedir dades amb finalitat comercial es pot consultar, de manera actualitzada, a l'enllaç següent (PDF, 198 kB).

Només en els casos en què sigui necessari es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals hi hagi o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea respecte d'aquests. En aquests casos, s'establiran els procediments adequats per garantir les mesures oportunes que han d'adoptar-se. Les transferències internacionals a països que no puguin garantir un nivell de protecció adequat tindran caràcter excepcional i es faran sempre que siguin imprescindibles per al desenvolupament adequat de la relació contractual.

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservades pel temps necessari per a la finalitat per a la qual han estat recollides i s'especificarà en cada cas concret (formulari o eina web) el termini corresponent.

Amb caràcter general, les dades personals (incloent-hi, si escau, la veu) es conservaran de conformitat amb els criteris següents: (i) les consultes o sol·licituds d'informació seran conservades fins a 5 anys; (ii) les sol·licituds d'operacions que finalment no es duguin a terme seran conservades durant el termini màxim de sis mesos, llevat que es pacti un termini superior, (iii) finalitzada la relació contractual o prestació de serveis, les dades personals es bloquejaran durant els terminis de prescripció legal que, amb caràcter general, seran 10 anys per normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i fins a 21 anys per aplicació del Codi Civil i la legislació hipotecària, i (iv) sol·licitud de supressió per part seva, en els supòsits en què sigui procedent.

Una vegada transcorrin els terminis legalment previstos, les dades es destruiran.

 

Exercici de drets

L'usuari pot, en qualsevol moment:

 1. 1.Accés a les dades personals que Bankia tingui de l'usuari (dret d'accés).
 2. 2.Modifica les dades personals que siguin inexactes o incorrectes (dret de rectificació).
 3. 3.Cancel·lar les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries (dret de supressió).
 4. 4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia. En aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).
 5. 5.Oposar-se que s'utilitzin les seves dades personals per a finalitats diferents de la relació amb l'usuari (dret d'oposició).
 6. 6.Obtingues les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-les a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat els pot exercir directament el titular de les dades o un representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seva identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076, Madrid - 28080.

Bankia no fa decisions individuals automatitzades que produeixi efectes jurídics en l'usuari o li afecti significativament de manera similar, llevat que tingui el consentiment de l'usuari o sigui necessària per a la prestació del servei. En qualsevol cas, l'usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana per part de Bankia en el procés, a expressar el seu punt de vista i, si escau, a impugnar la decisió.

 

Comunicacions comercials

S'informa l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria recollir el seu consentiment per enviar-li comunicacions comercials.

Si dona el seu consentiment, Bankia podrà posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o serveis, o si escau, per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquin en la casella corresponent i que podrà consultar de forma actualitzada en el següent següent (PDF, 198 kB).

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si, en un determinat moment, l'usuari no vol continuar rebent comunicacions d'aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seva sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat, a l'adreça electrònica protecciondedatos@bankia.com, a l'apartat de correus núm. 61.076, 28080 - Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a aquest efecte en les comunicacions comercials electròniques que rebi.

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” poden contenir enllaços a altres pàgines web. Cal tenir en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web o canals. Aquest document s'aplica exclusivament a la informació que es recull en els “canals de comunicació de Bankia". Us recomanem que llegiu les polítiques de tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals enllaceu des dels nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visiteu de qualsevol altra manera.

Xarxes socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diverses xarxes socials. L'usuari ha de tenir en compte que, llevat que Bankia li sol·liciti les dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les dades pertanyeran a la xarxa social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegeixin detingudament els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat de la xarxa social corresponent, així com que s'assegurin de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això es fan servir estàndards de seguretat a les aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació, i es mantenen els nivells més alts de seguretat exigits per la llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que us ajudaran a millorar la protecció de les vostres consultes i operacions al banc i a Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia pugui recollir a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o mitjançant les comunicacions que mantingui amb l'usuari, es tractaran amb absoluta confidencialitat. Bankia es compromet a guardar secret pel que fa a les dades i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que n'evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'usuari haurà de comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

 

Videovigilància i accés a edificis de Bankia

Bankia, per la seva condició d'entitat bancària, està obligada a implantar càmeres, equips o sistemes de captació i registre d'imatges, amb capacitat per obtenir les imatges dels potencials autors de possibles delictes contra les persones i contra la propietat, comesos als establiments i a les oficines, que en permetin la posterior identificació, i que hauran de funcionar de manera permanent (Legitimació del tractament, Compliment d'una obligació legal – Lei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada).

Bankia durà a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, així com de les seves instal·lacions. Així mateix, podran captar-se imatges de la via pública en la mesura en què sigui estrictament imprescindible i únicament per a la finalitat esmentada.

Les forces i els cossos de seguretat de l’Estat tindran accés als sistemes instal·lats per les empreses de seguretat privada que permetin la comprovació de les informacions en temps real quan això sigui necessari per a la prevenció d'un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals.

Addicionalment, i per accedir a determinats edificis, Bankia, S.A. us sol·licitarà dades identificatives per controlar aquest accés, que seran necessàries per poder accedir-hi, per motius de seguretat i sobre la base d'un interès legítim de l'entitat (Legitimació del tractament, compliment d'una obligació legal i interès legítim de l'entitat).

Les dades i imatges seran suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seva obtenció o captació de conformitat amb el que estableix la normativa esmentada, llevat de quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Els visitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament que siguin procedents, adreçant la seva sol·licitud per escrit, i acreditant la seva identitat, al Registre General de Bankia, situat al passeig de la Castellana, núm. 189, 28046 - Madrid.

 

Enregistrament de les converses telefòniques

Les comunicacions telefòniques que tinguin lloc entre les parts podran ser enregistrades durant la contractació o utilització dels serveis prestats per Bankia per a:

 1. i. acreditar la seva identificació i acceptació de les condicions de contractes, precontractes, operacions o serveis que l'usuari sol·liciti, com a mitjà de prova per a qualsevol procediment judicial o arbitral que entre ambdues parts es pogués plantejar directament o indirectament (Legitimació del tractament, execució d'un contracte); així com
 2. ii. en el cas de sol·licituds d'informació o contractació de productes o serveis d'inversió, per complir amb l'obligació establerta en la normativa vigent en mercat de valors. (Legitimació del tractament, Compliment d'una obligació legal - Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre).

Així mateix, es podran enregistrar els registres informàtics i telemàtics que s'hagin generat per raó de la contractació o de l'accés al servei de Bankia.

El registre inclourà els enregistraments de les converses telefòniques o comunicacions electròniques relatives, almenys, a les operacions fetes quan es negocia per compte propi i a la prestació de serveis que estiguin relacionats amb la recepció, transmissió i execució de qualsevol tipus d'ordres de clients, incloent-hi, a més, converses o comunicacions relatives a operacions o serveis sense que aquestes arribin a materialitzar-se.

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen a l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web del grup Bankia. Les cookies aporten avantatges a l'usuari, ja que faciliten la navegació i usabilitat de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web, i perquè les entitats del grup Bankia responsables de la seva instal·lació les poden actualitzar i recuperar. Les ##1##cookies##1## tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap ##1##cookie##1##permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap ##1##cookie##1##pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu ##1##cookie##1##és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Els usuaris poden configurar en qualsevol moment els consentiments que hagin prestat per a aquelles cookies que no siguin necessàries per visualitzar la pàgina o eina web (cookies analítiques, publicitàries o de publicitat comportamental) a través de la Política de cookies del grup Bankia. Addicionalment, els usuaris poden deshabilitar l'ús de cookies a través de les opcions de configuració/ajust del seu navegador, de manera que poden bloquejar, restringir, deshabilitar o esborrar l'acceptació de cookies.

Podeu consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies a la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la política de privacitat

Bankia farà una revisió de la política de privacitat anualment, llevat que hi hagi exigències normatives o d'una altra índole que facin necessari adaptar la política amb una periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consultin la política en cadascuna de les ocasions en què accedeixi o utilitzi pàgines, llocs web o eines web propietat de Bankia o, almenys, que en consultin periòdicament el contingut.

 

Data d'actualització: 01/12/2018.