Plans de Pensions d'Ocupació

Es tracta d'un sistema d'estalvi-previsió a llarg termini promogut per una empresa, entitat o corporació per als seus empleats, en què a partir d'unes aportacions, i fruit del sistema de capitalització seguit pel mateix, s'obtenen les prestacions en el moment que es produeixi les contingències cobertes.

  Característiques

  Objectius d'aquest sistema de previsió social:

  • Complementar la jubilació dels empleats.
  • Optimitzar els costos salarials (les aportacions estan exemptes de cotitzacions socials; per tant, el cost salarial empresarial és igual a l'import de l'aportació).
  • Beneficis fiscals.
  • Motivar tots els empleats.
  • Disposar d'una alternativa a altres beneficis socials.

  Avantatges fiscals per a l'empresa

  • Forma de retribució menys costosa que la remuneració dinerària, ja que la quantia aportada:
   • Redueix la base imposable de l'impost de societats.
   • No incrementa la base de cotització de la Seguretat Social.
  • No ha de practicar retencions a compte d'IRPF com en un altre tipus de retribucions en espècie.

  Avantatges fiscals per als treballadors

  • Té un efecte neutre sobre la seva renda, ja que per una part l'aportació de l'empresa incrementa la seva base imposable però per una altra es beneficia de les reduccions establertes per als plans de pensions.
  • No pateix retencions a compte d'IRPF.

  Altres avantatges

  • La condició de partícips també pot estendre's als socis treballadors i de treball en els plans d'ocupació promoguts en l'àmbit de les societats cooperatives i laborals, si així es preveu en les especificacions del pla promogut per la societat. En aquests casos, la societat promotora pot realitzar aportacions a favor dels socis partícips esmentats, sens perjudici de les mateixes aportacions d'aquests a plans de pensions.
  • Règim financer específic per a persones amb discapacitat.
  • Comissions inferiors als sistemes individuals: al voltant d'un 60% menys.

   

  Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACIÓ Operador de Banca-Assegurances Vinculat, S.A.U. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espanya, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislació vigent.