Tipos de interés

Una cobertura de tipus d'interès és un contracte pel qual dues parts acorden durant un temps determinat un intercanvi d'obligacions calculades sobre un mateix valor nominal i en la mateixa moneda, a liquidar de forma periòdica en les dates que les parts determinin.

Característiques principals

 • La fluctuació que experimenten els tipus d'interès durant el temps pot tenir un impacte important en els costos financers de totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que tinguin algun tipus d'endeutament, impactant per tant en la seva planificació financera, en els resultats de la seva activitat empresarial, en els resultats de nous projectes, etc.

  Per mitigar aquest risc disposem d'un ampli catàleg de productes de cobertura.

  Una cobertura de tipus d'interès és un contracte pel qual dues parts acorden durant un temps determinat un intercanvi d'obligacions calculades sobre un mateix valor nominal i en la mateixa moneda, a liquidar de forma periòdica en les dates que les parts determinin.

  L'objectiu de les estratègies de cobertura del risc de tipus d'interès és estabilitzar els costos financers i no l'obtenció de liquidacions positives.

Productes de cobertura

 • Entre els productes de cobertura de tipus d'interès més comercialitzats estan:

  • CAP: consisteix en la fixació d'un límit màxim de tipus d'interès, a canvi del qual, el client paga una prima en el moment de la contractació. La finalitat d'un CAP és cobrir-se davant eventuals pujades de tipus d'interès i permet al client fixar el cost màxim del seu finançament, beneficiant-se de les possibles baixades dels tipus d'interès que es puguin produir durant la vida de l'operació.
  • Tipus fix: consisteix en un intercanvi de fluxos entre el client i l'entitat, de manera que l'entitat abonarà al client el tipus variable i el client abonarà a l'entitat el tipus fix contractat. La contractació del producte no implica el desemborsament, per part del client, de cap prima.