Económicos

  • Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer

    Que garanteix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora

  • Màxima agilitat en l'operativa. Assessorament per a les teves operacions. Producte flexible.

Els principals tipus d'aquesta modalitat d'aval són:

  • Garantia Comercial de Pagament / Payment Guarantee: Aquest tipus d'avals garanteixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.
  • Garantia de Pagament Anticipat / Advance Payment Guarantee: Aquest tipus d'avals són sol·licitats per empreses exportadores que reben un pagament per endavant. Garanteixen l'obligació de tornar al beneficiari de l'aval el pagament anticipat en cas de no desenvolupar-se correctament l'obra o la prestació del servei per part de l'exportador.
  • Garantia Financera / Credit Facilitity Guarantee: Garanteixen les obligacions de pagament que una empresa adquireix davant una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.
  • Garantia de retenció de pagament / Retention Money Guarantee: Aquest tipus d'avals es necessiten per alliberar una quantitat del preu que per contracte queda retinguda fins que es comprovi el correcte funcionament del bé o servei objecte de la compravenda. Garanteix les obligacions de qualitat del venedor una vegada lliurat el bé o servei objecte del contracte.