Stand By

 • Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer

  Que garanteix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora

 • Assessorament en les operacions. Màxima agilitat en les operacions. Accés des d'Oficina Internet Empreses.

Introducció

Un aval és un compromís bancari davant d'un tercer, que garanteix el bon fi d'una obligació o compromís contret per un client de l'entitat emissora.

En les teves relacions comercials internacionals, els teus proveïdors poden requerir l'emissió d'un aval que garanteixi, per exemple, el pagament de les seves compres, serveis, etc.

Un aval és un producte flexible que s'adapta a qualsevol objecte o garantia (pagament mercaderia, compliment d'un servei, d'un contracte, devolució d'un pagament anticipat, etc.).

Si ets importador, també pots beneficiar-te dels seus avantatges.

Per exemple, pots sol·licitar als teus proveïdors que emetin al teu favor qualsevol garantia que et retorni les bestretes d'efectiu que t'hagin exigit i que, davant d'un incompliment, puguis reclamar-ne la devolució.

Si ets exportador necessitaràs recórrer a aquest producte, per exemple, quan licitis en un concurs d'adjudicació a l'estranger, sol·licitant una garantia de tipus Bid Bond o Tender Bond. Si finalment t'adjudiquen el concurs o projecte, se't requerirà l'emissió d'una Performance Bond.

Els avals internacionals no són, per tant, un producte exclusiu per a importadors o exportadors, sinó un producte que s'adapta a qualsevol necessitat i que al beneficiari de l'aval li ofereix la seguretat que el banc emissor respondrà davant la seva execució. Per això, és important estudiar la garantia rebuda: text, objecte, legislació, etc., incloent com a part fonamental en aquest estudi la solvència del banc emissor.

Què has de saber amb relació als avals

 • Bankia et pot proporcionar un ampli i expert assessorament que faciliti les teves operacions. Moltes vegades, la normativa del país exigeix que la garantia estigui emesa per un banc local que, al seu torn, exigeix la contragarantia d'un banc de primera línia al país del sol·licitant. Bankia disposa d'una àmplia xarxa de corresponsals, que ens fa possible donar una àmplia cobertura als nostres clients.
 • Màxima agilitat operativa en la tramitació.
 • Bankia disposa de models estàndard de garanties internacionals, amb els quals aconsegueix la màxima agilitat operativa. Els textos de garanties que no es corresponguin amb aquests models, seran validats per la nostra Direcció d'Assessoria Jurídica.
 • Les garanties internacionals poden estar regulades per diferents normatives de la Cambra de Comerç Internacional:
  • URDG758: Regles uniformes relatives a garanties a primer requeriment.
  • Per a Stand by:
   • ISP98: International Standby Practice.
   • UCP 600: Regles i usos uniformes per a crèdits documentaris.
 • Des de la OIE, a través de la nostra Bústia de Línia Experta, pots plantejar qualsevol consulta o sol·licitar qualsevol acció relativa als teus avals internacionals.

Avals emesos

 • Per ordenar a Bankia l'emissió d'avals cal que tinguis Línia de Comerç Exterior.
 • A través de l' Oficina Internet Empreses (OIE): tens accés a l'expedient documental de cada aval internacional que hagis ordenat emetre; pots accedir a les dades principals de l'aval i, fins i tot, pots consultar el missatge emès.
 • En el moment de l'emissió de l'aval sol·licitat, rebràs un Avís Comex informant-te de l'emissió.
 • Bankia, t'ofereix la possibilitat d'obtenir el suport addicional del ICO a través de la Línia ICO Garanties Internacionals, facilitant la teva participació en processos de licitació, adjudicació directa o contractació de projectes davant d'entitats públiques o privades.

Avals rebuts

Per rebre avals al teu favor no és necessari que disposis de Línia de Comerç Exterior.

Tipus d'avals

Pel compromís adquirit

 • Garanties a primer requeriment i Stand By Letter of Credit (SBLC): són les més habituals. El beneficiari pot executar la garantia certificant el seu incompliment independentment del contracte de compravenda, i sense necessitat de presentar cap prova. És possible que al text de l'aval es determini que aquest certificat ha d'estar acompanyat d'algun document concret, però no és necessari provar que s'ha incomplert el contracte.
 • Garanties contractuals: garanties del compliment de determinades obligacions, que s'han acordat en el contracte de compravenda entre l'exportador i l'importador, i que s'executaran en el moment que s'incompleixin davant la presentació de proves en el banc pagador. Aquest tipus de garanties no són gaire habituals en el comerç internacional, a causa de la complexitat per executar-les.

Per l'objecte

Per a exportadors:

 • Garantia de licitació / Tender Guarantee (o Bid Bond): aquest tipus d'aval és necessari per presentar-se a licitacions internacionals, per la qual cosa solen sol·licitar-ho les empreses que estan participant en projectes internacionals d'exportació dels seus serveis o mercaderies. Garanteix l'obligació de complir les condicions de la licitació i que l'empresa licitadora serà capaç de desenvolupar l'obra o servei en cas de ser adjudicada.
 • Garantia de pagament anticipat / Advance Payment Guarantee: aquest tipus d'aval és sol·licitat per empreses exportadores que reben un pagament per endavant. Garanteixen l'obligació de tornar el pagament anticipat en cas que l'obra no es desenvolupi correctament, o el lliurament del bé, o la prestació del servei per part de l'exportador.
 • Garantia de compliment / Performance Guarantee: aquest tipus d'aval és sol·licitat a les empreses que requereixen un període de temps per fabricar i exportar els seus béns o serveis. Garanteixen la bona execució del contracte per part de l'exportador.
 • Garantia de retenció de pagament / Retention Money Guarantee: aquest tipus d'aval es necessita per alliberar una quantitat del preu que, per contracte, queda retinguda fins que es comprovi el funcionament correcte del bé o servei objecte de la compravenda. Garanteix les obligacions de qualitat del venedor una vegada lliurat el bé o servei objecte del contracte.
 • Garantia de qualitat / Warranty Guarantee: garanteix la qualitat del producte una vegada lliurat al comprador.

Per a importadors:

 • Garantia comercial de pagament / Payment Guarantee: aquest tipus d'aval és sol·licitat per empreses amb activitat importadora que necessiten aportar garanties de pagament als seus proveïdors. Garanteixen l'obligació de pagament de l'importador (comprador) en contractes de subministrament.

Financeres:

 • Garantia financera / Credit Facility Guarantee: garanteixen les obligacions de pagament que una empresa adquireix davant d'una entitat financera que li ha concedit un préstec o crèdit.