Crédito documentario de exportación

 • Garanteix que si compleixes amb els seus termes i condicions

  El banc emissor ha de fer front al pagament

 • Elimines el risc de resolució de contracte per part del comprador. Permet concedir al teu client finançament. Aporta tranquil·litat en revisar els documents experts de Bankia.

El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur per a un exportador, ja que us garanteix que si compliu amb els seus termes i condicions i presenteu la documentació dins el termini establert i en la forma pertinent en el lloc que us requereixi el crèdit documentari, el banc emissor té el compromís irrevocable de fer front al pagament al venciment acordat (vista o diferit).

Amb el crèdit documentari tens la possibilitat d'afegir a la garantia del banc emissor, la garantia de Bankia, indicant-li al teu client que sol·liciti al seu banc l'emissió del seu crèdit amb instruccions de confirmació. Bankia, després de l'estudi del risc de l'operació, de la qualitat creditícia del banc emissor i de la disponibilitat de les seves línies de risc, decidirà afegir o no la seva confirmació, notificant urgentment la seva decisió tant a tu menjo al banc emissor, complint amb les obligacions que li imposen els UCP 600.

És important que, en el moment de la notificació del crèdit, revisis tots els termes i condicions per comprovar que són els acordats i que pots complir-los. La garantia de cobrament depèn de la presentació conforme dels documents requerits en el crèdit documentari. Ten sempre present que el crèdit documentari paga documents, no mercaderia.

Si vols aprofundir en aquest producte, consulta aquesta Presentació de Crèdits Documentaris d'Exportació (PDF, 3,7 MB)

Intervinents

Importador: ordenant de l'obertura del Crèdit documentari per tal de pagar el seu deute si l'exportador compleix amb el condicionat establert.

Exportador: client de Bankia beneficiari del crèdit documentari, és qui rep l'import de la venda sempre que compleixi amb els documents acordats en el crèdit.

Banc emissor: és l'entitat que ordenat per la importadora obertura el crèdit, gestiona l'operació i garanteix el pagament en cas que es compleixi el condicionat acordat entre importador i exportador.

Banc del beneficiari: Bankia com a banc del beneficiari, és qui fa la gestió de la documentació.

Avantatges del producte

 • Pel seu caràcter "irrevocable"' s'elimina el risc de resolució de contracte per part del comprador.
 • Assegura que, si es presenten documents conformis, es rep el seu cobrament en la data estipulada, eliminant d'aquesta manera el risc comercial.
 • Et permet concedir al teu client finançament endarrerint la data de pagament. Bankia et pot comprar anticipadament i sense recurs el teu dret de cobrament (Forfaiting sobre crèdits documentaris d'exportació).
 • T'aporta protecció jurídica, ja que els crèdits estan regulats per una normativa específica internacional de la CCI (UCP600).
 • T'aporta tranquil·litat, ja que els documents, abans d'enviar-se, són revisats per experts de Bankia que et podran ajudar a evitar discrepàncies.
 • Si confirmes el crèdit, elimines el risc polític o risc de país.
 • Si contractes una compra venda de divises a termini, elimines el risc de tipus de canvi.

 

Productes substitutius