Línea BEI Pymes y Midcaps

 • Finançament d'inversions i circulant

  Efectuats per pimes i midcaps

 • Condicions avantatjoses en comptar amb fons europeus Amplis terminis d'amortització Import fins a 12,5 milions

Què és la Línia BEI Pimes i Midcaps?

La Línia BEI Pimes i Midcaps és una Línia subscrita entre BEI i Bankia, que té com a finalitat facilitar el finançament dels projectes empresarials realitzats a Espanya i a la Unió Europea per aquest tipus d'empreses i autònoms.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En la seva qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavoreixin la integració econòmica i més cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI ofereix unes condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins l'acord de col·laboració signat en data 23 de maig de 2017 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un Contracte de Finançament per import de 500 milions d'euros denominat “LÍNIA DE FINANÇAMENT BEI PER A PIMES I MIDCAPS V” i del qual objecte és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, petites i mitjanes empreses (PIMES) i per empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).

Avantatges de la Línia BEI Pimes i Midcaps

 • Beneficiaris: Autònoms, Pimes amb menys de 250 empleats i Midcaps amb un nombre d'empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguin radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya o a països de la Unió Europea.
 • Quantia finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no podran acollir-se a aquesta Línia els projectes de determinats sectors, com a produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient, operacions purament financeres, entre altres.

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: en tractar-se d'una Línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que podeu consultar a la vostra oficina o a través del vostre gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 12 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència.
 • Modalitat: el finançament podrà formalitzar-se mitjançant operacions de préstec.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els vostres empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Vigència de la línia: fins al 23/05/2019 o abans, si s'esgoten els seus fons.

Detall dels projectes finançables

A. Projectes d'inversió:

 • Tangibles: Projectes d'inversió en actius productius, llevat dels terrenys, que suposin noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles queda totalment exclosa.
 • Intangibles: despeses R+D+I, costos de desenvolupament, creació o adquisició de xarxes de distribució en mercats nacionals o estrangers dins la UE, obtenció o compra de marques i patents.

Es podrà finançar la compra d'una empresa per tal de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió s'han de materialitzar a Espanya o en algun país de la Unió Europea.

B. Projectes de capital circulant :

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeti als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seves activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No podrà finançar-se operacions purament financeres, reestructuracions de passiu, refinançaments, compra de participacions en empreses (llevat dels supòsits indicats anteriorment), ni per a la promoció immobiliària.

No es podran finançar els costos relacionats amb l'adquisició de llicències, drets de producció i altres drets concedits per ens públics. Els impostos sobre el negoci únicament es podran finançar en aquells supòsits en què no es puguin recuperar.