Línea ICO Crédito Comercial

 • Finança les factures

  derivades de l'activitat habitual de l'empresa, a l'àmbit nacional.

   

 • Per a factures a termini màxim de 180 dies. Sense Comissions. Fins al 100% de l'import.

Avantatges de la Línia de Crèdit Comercial

 • Facilita la finançament fins al 100% de l'import de les factures que compleixin els requisits de la Línia, IVA inclòs.
 • S'admet un import màxim per titular de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions (saldo viu) i per al conjunt d'entitats financeres.
 • Es financen factures amb data de venciment fins a 180 dies.
 • El tipus d'interès és variable, format com Euríbor 6 mesos + diferencial de registre ICO (a termini de 180 dies) + 2,30%. L'ICO publica setmanalment els tipus a la seva pàgina web www.ico.es.
 • Sense comissions d'obertura, estudi, modificació o liquidació.
 • No cal signar documentació addicional (a excepció de l'annex 0 i el clausulat ICO), ni la modificació del contracte de descompte que ja tingui signat el client.
 • És compatible amb altres ajudes rebudes de les comunitats autònomes (CA) o altres institucions (SGR/SAECA).

Condicions

Beneficiaris:

Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya, que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis a un deutor ubicat dins del territori nacional.

Conceptes finançables:

 • Factures emeses amb ajornament de pagament derivades de la venda en ferm de béns o serveis a un deutor ubicat dins del territori nacional.
 • Es financen factures que tinguin una data de venciment no superior a 180 dies, a comptar de la data de bestreta de l'import de la factura per l'entitat al client.
 • Queden excloses les factures finançades prèviament.

 

Vigència:

Fins al 7 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.