Glosario

A
 • Creditor:

  El creditor inicia el procés de cobrament dels càrrecs directes en virtut d'una ordre de domiciliació emesa pel deutor, que el creditor ha de rebre i custodiar.

 • Càrrec SEPA:

  Un càrrec directe SEPA és el mitjà de pagament regulat per les normes de càrrecs directes SEPA per a la realització de càrrecs directes en euros d'uns comptes bancaris a uns altres dins la zona SEPA.

 • Càrrec SEPA Bàsic - CORE:

  És el mitjà de pagament regulat per les normes de l'instrument bàsic de càrrecs directes SEPA per a la realització de pagaments de càrrecs directes en euros en la SEPA d'uns comptes bancaris a uns altres (consumidors i no consumidors).

 • Càrrec SEPA Empreses - B2B:

  És l'esquema de pagaments perquè els clients no consumidors efectuïn càrrecs directes SEPA. Producte exclusiu per a creditor i deutor no consumidor.

B
 • Beneficiari d'una transferència SEPA:

  És el camp identificat en l'ordre de transferència com a destinatari dels fons que rebrà mitjançant un abonament en el compte de pagaments indicat en l'ordre.

 • BIC (codi identificador del banc):

  És el codi usat per identificar una entitat financera en les operacions de pagament i altres operacions financeres. Es tracta d'un estàndard ISO (ISO 9362) assignat per SWIFT, format per 8 o 11 caràcters.

C
 • CCC:

  Codi compte client, camp identificador de comptes de 20 posicions. Es forma entitat (4 posicions), oficina (4 posicions) DC (2 posicions) i compte (10 posicions).

 • CSB:

  Consell Superior Bancari. Els Quaderns bancaris Normes AEB, Associació Espanyola de la Banca, són una sèrie de normes i protocols comuns a totes les entitats bancàries que operen al nostre país i que fixen les característiques dels fitxers informàtics emesos o rebuts per una entitat financera.

 • Quadern 19.14:

  Normes relatives als càrrecs directes Sepa bàsic - CORE.

 • Quadern 19.44:

  Normes relatives als càrrecs directes Sepa Empreses - B2B.

 • Quadern 34.14:

  Normes relatives a les transferències SEPA. (SCT - SEPA Credit Transfer).

D
 • Denegacions de càrrecs directes SEPA:

  Són reclamacions iniciades pel deutor abans de la liquidació, per qualsevol motiu, en què se sol·licita a l'entitat del deutor que no pagui un càrrec directe.

 • Deutor:

  El pagador del càrrec que firma l'ordre de domiciliació al creditor a fi d'atorgar el seu consentiment i que aquest pugui iniciar els cobraments.

 • Devolucions de càrrecs directes SEPA:

  Són cobraments que es desvien de l'execució normal després d'haver estat abonats al client beneficiari i són iniciats per l'entitat del deutor ja sigui per compte propi o a instàncies del seu client.

 • Devolucions de transferències SEPA:

  Són pagaments que es desvien de la tramitació normal després que els fons hagin arribat a l'entitat del beneficiari i que l'entitat del beneficiari remet novament a l'entitat ordenant perquè la transferència pugui ser tramitada amb normalitat.

 • Dia hàbil:

  Dia d'obertura comercial dels intervinents en l'execució d'un pagament per a aquests efectes necessaris per a l'execució d'una operació de pagament. A efectes interbancaris se segueix el calendari OBJECTIU.

 • Dia natural:

  Qualsevol dia de l'any.

 • Directiva de serveis de pagament:

  Directiva 2007/64/EC sobre els serveis de pagaments en el mercat interior.

E
 • EEE:

  Espai Econòmic Europeu.

 • Entitat beneficiària:

  Entitat que rep els fons de l'entitat ordenant per al seu abonament en el compte del beneficiari, d'acord amb la informació proporcionada en l'ordre i segons les característiques de l'instrument de transferència SEPA.

 • Entitat del creditor:

  Entitat que fa el cobrament del rebut i amb la qual el creditor ha signat un acord sobre les normes i condicions aplicables a la provisió del servei de càrrecs SEPA. Basant-se en aquest acord, aquesta entitat rep i executa ordres procedents del creditor mitjançant l'enviament de les instruccions de cobrament a l'entitat del deutor.

 • Entitat del deutor:

  Entitat en què el deutor d'una operació de càrrec SEPA manté el compte de pagament en què efectuarà el càrrec.

 • Entitat ordenant:

  Entitat que fa una transferència de fons a l'entitat del beneficiari per ser abonada en el compte del beneficiari.

 • EPC:

  European Payments Council (Consell Europeu de Pagaments).

 • Esquema SEPA:

  L'esquema de pagaments de la SEPA és un conjunt comú de regles, pràctiques i normes comercials per a la provisió i el funcionament d'un instrument de pagaments de la SEPA acordat a un nivell interbancari en un entorn competitiu.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

F
 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat perquè es comercialitzi, ja que s'ha inscrit en els registres de la CNMV.

 • Data de venciment del càrrec directe SEPA:

  És el dia en què el pagament del deutor es farà efectiu a favor del creditor. Correspon a la data en què es farà el càrrec en el compte del deutor.

 • FIAMM:

  FIAMM (fons d'inversió en actius del mercat monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

 • FIM:

  (fons d'inversió mobiliària): Fons l'objecte exclusiu del qual és la compra, tinença, gaudi i venda de valors i altres actius financers. Els FIM inverteixen més del 90% del seu actiu en valors cotitzats en mercats de valors: deute públic, renda fixa privada, accions i instruments derivats. El termini i percentatge invertit en aquests actius depenen de la política d'inversió del fons.

 • Fullet explicatiu del fons:

  Document que explica les característiques d'un fons d'inversió i tots els seus aspectes rellevants. Conté els detalls sobre la societat gestora, el seu Consell d'administració, la política d'inversió del fons, les comissions, etc. Tant el primer fullet del fons com les actualitzacions posteriors són aprovats per la CNMV i s'inscriuen els seus registres.

 • Fullet simplificat del fons:

  Conté de manera resumida informació sobre el fons, els seus objectius, perfil de risc, perfil de l'inversor al qual va dirigit, i informació econòmica i comercial. És una part de fullet complet del fons que s'utilitza com a instrument de la seva comercialització.

 • FondAndalucía:

  Fons d'inversió que inverteix un percentatge de la seva cartera en deute de la Junta d'Andalusia.

 • Fons de fons:

  Fons d'inversió que inverteixen el seu patrimoni majoritàriament en participacions d'altres fons.

 • Fons d'inversió:

  És un patrimoni que pertany a una pluralitat d'inversors, el dret de propietat del qual es representa en forma de participacions, i que té com a objecte exclusiu l'adquisició, tinença, gaudi, administració i alienació de valors mobiliaris i altres actius financers per compensar els riscos, amb una adequada diversificació dels actius, sense assumir una participació majoritària econòmica o política en una altra societat.

 • Fons estranger:

  Producte domiciliat en un país estranger, però que està registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva comercialització a Espanya.

 • Fons garantit:

  Fons d'inversió per al qual hi ha garantia d'un tercer i que assegura o bé un rendiment fix o bé una quantitat vinculada a instruments de renda variable.

 • Fons d'acumulació:

  També dits fons de capitalització. Fons d'inversió que reinverteixen els rendiments que obtenen acumulats al patrimoni del fons, cosa que comporta un increment del valor liquidatiu de les participacions.

 • Fons de diners:

  Nom pel qual es coneixen els fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIAMM). Reben aquest nom perquè, en tenir una elevada liquiditat, es poden considerar com a substitutius dels diners.

 • Fons de divises:

  Fons d'inversió que inverteixen en renda fixa, variable o mixta de diversos mercats, per la qual cosa els seus actius patrimonials es denominen en un cistell de divises. Això suposa un risc addicional, el risc de tipus de canvi.

 • Fons de gestió alternativa:

  Fons d'inversió que intenten obtenir retorns en termes absoluts en comptes de rendiments relatius basats en certs índexs de referència com succeeix amb els fons tradicionals, per la qual cosa els seus retorns no estan influïts per la direcció dels mercats.

 • Fons d'inversió immobiliària:

  (FII) Fons d'inversió de caràcter no financer que permeten que el partícip pugui invertir en béns immobles a partir de quantitats relativament petita. El mateix fons immobiliari és el que compra, arrenda, manté i ven els immobles. Aquest tipus de fons no pot desenvolupar activitats diferents com ara promoció immobiliària, construcció o d'altres determinades en la normativa de fons.

 • Fons de repartiment:

  Fons d'inversió que distribueix amb periodicitat dividends entre els seus partícips. Es complementen amb els fons d'inversió de capitalització.

 • Fons globals:

  Fons d'inversió sense definició. Necessita la seva política d'inversió, inverteix en qualsevol mercat, divisa o tipus d'actiu.

 • Fons índex:

  L'objectiu d'aquests fons d'inversió és aconseguir una rendibilitat igual a la d'un índex, que utilitzen de referència, mitjançant la formació d'una cartera amb una estructura similar a la composició de l'índex de referència.

 • Fons sectorials:

  Fons d'inversió mobiliària la cartera dels quals està formada majoritàriament per renda variable d'un sector o sectors determinats.

 • Fons solidaris:

  Fons d'inversió caracteritzats perquè una part de les comissions que genera el fons se cedeixen amb una finalitat social, com pot ser a favor d'organitzacions no governamentals.

 • Fondtesoros:

  Fons d'inversió impulsats per l'Estat que inverteixen majoritàriament en deute públic.

 • Futur financer:

  Contracte de derivats que garanteix la compra o venda d'un actiu a un preu i en una data concrets.

I
 • IBAN:

  International Bank Account Number. Codi internacional per identificar de manera única els comptes bancaris a qualsevol institució financera de qualsevol país. Aquest estàndard (ISO 13616, EBS 204) és una versió expandida del número de compte bancari bàsic (BBAN), el CCC en el cas espanyol.

 • Informació del pagament:

  Informació sobre el pagament transmesa al beneficiari/deutor a petició de l'ordenant/creditor per facilitar la conciliació.

 • ISO 20022 XML:

  Format utilitzat per a transferències i càrrecs SEPA. Obligatori des de 01/02/2016. Mostra XML.

M
 • Mandat:

  Ordre de domiciliació a SEPA. Mostra ordre de domiciliació.

N
 • Notificació prèvia de càrrecs directes SEPA:

  Notificació que el creditor proporciona amb prou antelació al deutor sobre l'import i altres característiques bàsiques de l'operació de càrrec. Es pot generar aquest avís com una informació per separat o incloent-lo en una declaració regular, rebut o factura.

O
 • Operació de transferència:

  Una ordre efectuada per una entitat ordenant per fer arribar la transacció a l'entitat del beneficiari.

 • Operacions R:

  Les transaccions de càrrec directe que es desvien de la seva execució normal donant lloc a processos excepcionals es coneixen com a "Transaccions-R".

 • Ordre de domiciliació/mandat:

  També anomenada "mandat", constitueix l'autorització i expressió de consentiment proporcionada pel deutor al creditor a fi de permetre a aquest creditor iniciar els cobraments mitjançant el càrrec en el compte del deutor i de permetre a l'entitat del deutor atendre aquestes ordres.

 • Ordre de transferència:

  Una instrucció donada per un ordenant a una entitat ordenant en què sol·licita l'execució d'una transferència.

 • Ordenant de transferències SEPA:

  És el client que inicia la transferència proporcionant una ordre a l'entitat ordenant.

P
 • Participant:

  Entitat ordenant/Entitat beneficiari/Entitat creditor/Entitat deutor. Part de l'esquema SEPA plenament acceptada, de conformitat amb els Rulebooks.

R
 • R²:

  Coeficient que, en una regressió, mesura el percentatge de la variància de la variable dependent que expliquen les variables independents. És una mesura de la bondat de l'ajust i de les prediccions que es poden fer a través seu.

 • Rànquing:

  És la classificació d'una família de fons d'inversió, ordenats en funció de la rendibilitat, risc, patrimoni o qualsevol altre criteri. Standard and Poor's ha desenvolupat el seu rànquing d'estrelles (Standard and Poor's Micropal Star Ranking (TM)), basat en la rendibilitat relativa del fons.

 • Qualificació (rating):

  Qualificació d'un fons d'inversió per una sèrie de paràmetres, com la rendibilitat i el risc. D'aquesta manera, no s'analitza la inversió només per la rendibilitat obtinguda. Hi ha agències de qualificació especialitzades en l'anàlisi dels fons, com Standard&Poor's.

 • Qualificació creditícia:

  Qualificació del passiu d'un agent emissor, basat en la seva capacitat per complir amb les seves obligacions.

 • Ràtio d'informació:

  És un indicador de rendibilitat i risc relatiu respecte a l'índex de referència del fons. En concret, mesura la rendibilitat diferencial obtinguda pel fons davant l'índex de referència per unitat de risc relatiu en què ha incorregut. Aquesta ràtio es mesura com: (rendibilitat del fons - rendibilitat de l'índex de referència) / tracking error. Es calcula en termes interanuals. Si la ràtio és positiu i superior a un significa que cada unitat de risc diferencial assumit s'està veient compensant amb més d'una unitat d'excés de rendibilitat davant l'índex.

 • Ràtio rendibilitat-risc:

  Es calcula com el quocient entre la rendibilitat i la volatilitat en termes interanuals. Constitueix un indicador de la gestió del fons en termes absoluts. En un context de rendibilitat positiva, aquesta ràtio representa la rendibilitat del fons per unitat de risc assumit. Si la ràtio és positiu, com més gran sigui el seu valor millors resultats hauran llançat l'estil de gestió representatiu del fons.

 • Rebutjos de càrrec SEPA:

  Cobraments que es desvien de l'execució normal, abans de la liquidació interbancària.

 • Rebutjos de transferències SEPA:

  Té lloc quan no s'accepta una transferència per a la seva tramitació normal abans de la liquidació interbancària.

 • Reemborsament:

  Rescat o liquidació, total o parcial, de les participacions d'un fons.

 • Reemborsament de càrrec SEPA:

  Reclamacions per part del deutor en què sol·licita el reemborsament d'un càrrec directe. És possible sol·licitar un reemborsament tant en el cas de pagaments de càrrecs directes autoritzats com no autoritzats, de conformitat amb les normes i procediments enunciats per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagaments. La sol·licitud de reemborsament s'ha de remetre a l'entitat del deutor després de la liquidació i dins el període regulat.

 • Referència de la transacció:

  Codi únic assignat a les transaccions per identificar de manera única cada ordre de pagament.

 • Règim transitori:

  Les participacions de fons d'inversió adquirides abans del 31/12/1994 reduiran el guany patrimonial, si escau, per l'aplicació del coeficient corrector del 14,28% i això es farà per cada any que excedeixi dos, arrodonint per excés el nombre d'anys que van des de la data de compra fins al 31/12/1996. Aquests guanys de més d'un any s'integren en la base imposable especial tributant al tipus fix del 15%.

 • Reglament de gestió:

  Conjunt de normes que, complint els requisits establerts a la legislació vigent, regula i regeix les característiques d'un fons d'inversió i el seu funcionament.

 • Renda fixa:

  Conjunt d'actius financers que reporten una rendibilitat periòdica (bons, pagarés, etc.). La renda fixa no implica la seguretat de cobrament, que depèn de la solvència de l'emissor.

 • Renda variable:

  Expressió genèrica que s'aplica al mercat d'accions. Es diu així perquè la rendibilitat depèn del pagament variable dels dividends, que, al seu torn, depèn dels beneficis de la societat i de la seva política de dividends.

 • Rendibilitat:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, des que subscriu les participacions fins al dia de referència per al seu càlcul.

 • Rendibilitat interanual:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, considerant com a horitzó temporal els últims 12 mesos.

 • Operacions amb pacte de recompra:

  Operacions amb pacte de recompra a molt curt termini. Acostumen a formar part de la cartera dels fons per col·locar part de la seva liquiditat a canvi d'una rendibilitat atractiva. Estan presents especialment en els fons del mercat monetari.

 • Resident:

  La normativa espanyola determina que una persona és resident fiscal a Espanya quan roman més de 183 dies a l'any en territori espanyol, o quan és aquí on radica el nucli principal o la base dels seus interessos econòmics o de les seves activitats empresarials o professionals.

 • Retribució:

  Recompensa o pagament per algun servei o condició.

 • Retrocessió de càrrec SEPA:

  Quan el creditor arriba a la conclusió que un cobrament no s'hauria d'haver processat, es pot utilitzar una retrocessió després de la compensació i liquidació pel creditor per reemborsar al deutor l'import complet del cobrament indegut.

 • Retrocessions de transferències SEPA:

  Es produeix quan l'entitat ordenant sol·licita cancel·lar una transferència SEPA.

 • Revocació de càrrec SEPA:

  Sol·licituds per part del creditor per retirar l'ordre de cobrament fins a la data acordada amb l'entitat del creditor.

 • Risc:

  Probabilitat de patir una pèrdua per la inversió realitzada. Com més gran és el risc assumit, s'ha d'esperar un guany més elevat de la inversió.

 • Risc de crèdit:

  Impossibilitat per part de l'emissor del títol de fer front al pagament dels interessos o de la quantitat invertida inicialment. Aquest risc es mesura a través de la qualitat creditícia (qualificació/ rating) emesa per les agències d'avaluació, que permet comparar de forma homogènia les diverses emissions que es negocien en el mercat.

 • Risc de mercat:

  El risc de mercat és la pèrdua potencial davant moviments adversos en les variables del mercat que afectin els preus dels actius.

 • Risc de tipus de canvi:

  Risc que es produeixin variacions desfavorables en el tipus de canvi. S'incorre en aquest risc en cas que la rendibilitat dels actius estrangers es vegi minvada en obtenir el seu valor en euros.

 • Risc de tipus d'interès:

  Risc que variïn els tipus d'interès i, per tant, el preu dels actius de renda fixa.

 • Rulebook de càrrec SEPA bàsics:

  Conjunt de normatives i estàndards comercials acordat per la comunitat bancària europea que regula el procés de les operacions efectuades amb aquest instrument.

 • Rulebook de l'esquema de càrrec SEPA Empreses:

  El Rulebook fixa normatives i estàndards comercials per a l'esquema de càrrec directe d'empresa a empresa de la SEPA.

 • Rulebook de l'esquema de transferència SEPA:

  El Rulebook que fixa normatives i estàndards comercials per a l'esquema de transferència de crèdits de la SEPA.

S
 • SCT:

  Sepa Credit Transfer. Veure Transferència SEPA.

 • SEPA:

  Acrònim en anglès de zona única de pagaments en euros (Single Euro Payments Area). SEPA és la zona en què els ciutadans, les empreses i altres actors econòmics podran efectuar i rebre pagaments en euros, dins els estats membres de l'EEE, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, independentment del lloc en què es produeixin.

 • Share o SHA:

  El principi share de repartiment de despeses aplicables a una operació significa que l'ordenant i el beneficiari pagaran les corresponents comissions, si n'hi hagués, per separat i individualment a la seva respectiva entitat. La base i nivell de les comissions als clients són enterament discrecionals per a les institucions de crèdit individuals.

 • Sharpe:

  Ràtio molt utilitzada a l'hora d'avaluar un fons respecte a la resta de productes de la seva categoria i que resulta del quocient de la seva rendibilitat i la seva volatilitat en un període de temps determinat, que acostuma a ser de tres anys. Com més gran sigui la ràtio, millor serà la qualitat de gestió del fons, ja que ofereix una rendibilitat més alta per cada unitat de risc.

 • SICAV:

  Societat d'inversió de capital variable, l'objecte de la qual és la inversió dels actius en cartera. A mesura que apareixen més inversors que volen participar a la societat, s'emeten noves accions. De la mateixa manera, quan desinverteix, se'n redueix el capital.

 • Societat gestora:

  Entitat que gestiona el fons i decideix quina és la política d'inversió que se seguirà, selecciona els valors i instruments financers que es compraran i vendran.

 • Sol·licitud de cancel·lació de càrrec SEPA:

  Són sol·licituds per part de l'entitat creditora per retirar l'ordre de cobrament abans de la liquidació.

 • Permuta financera (swap):

  Instrument financer derivat que consisteix en l'intercanvi de fluxos financers futurs entre dues parts, a un preu i a uns terminis predeterminats.

T
 • Tenidor:

  Posseïdor legítim d'un títol o valor.

 • Termes i condicions:

  Són les clàusules aplicades per les entitats als seus clients (i que poden incloure disposicions relatives als seus drets i obligacions respecte als instruments de pagament SEPA. Aquestes disposicions també poden estar incloses en un acord específic, segons ho estableixi l'entitat).

 • Tipus d'interès:

  És l'expressió que indica el valor temporal dels diners. Els diners tenen un valor temporal, o preu; qui els presta/inverteix necessita un incentiu que li permeti mantenir el poder adquisitiu en el temps o obtenir-ne un benefici per fer-ho.

 • Traking error:

  Es calcula com la desviació típica de les diferències de rendibilitats entre fons i índex. Constitueix un indicador del risc del fons en termes relatius, és a dir, davant el seu índex de referència. Un tracking error pròxim a zero representa un comportament similar al del del seu índex de referència. Com més gran és aquesta ràtio, més gran és la desviació dels seus rendiments respecte als del seu índex de referència.

 • Transacció de càrrec SEPA:

  Una transacció de càrrec directe és el procés complet d'execució d'un pagament efectuat mitjançant l'ús de càrrec directe, iniciat amb el cobrament que faci el creditor fins a la seva finalització, que és o la seva execució normal o el rebuig, devolució o reemborsament del cobrament. És el procés de principi a fi de la tramitació d'un pagament per càrrec directe.

 • Transacció no autoritzada:

  Cobrament fet sense el consentiment del deutor.

 • Transferència SEPA:

  Instrument de pagament regulat per les normes de l'esquema de transferències SEPA per efectuar pagaments de transferències en euros a través de SEPA.

 • TXT:

  Arxiu informàtic format únicament per text pla, sense format, només caràcters.

V
 • Valor de liquidació de participacions:

  Preu de reemborsament de cada participació.

 • Valor de liquidació:

  Resultant de dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions que hi ha. Diàriament, la societat gestora determina i publica el valor liquidatiu del fons, en funció de la valoració diària del patrimoni.

 • Valor negociable:

  Qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la denominació que se li doni, que, per la seva configuració jurídica pròpia i règim de transmissió, sigui susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer.

 • VAR:

  Value at Risk (valor en risc). Màxima rendibilitat potencial diària del fons estimat amb un 99% de probabilitat. Es calcula com la mitjana dels VAR diaris registrats en els tres mesos precedents.

 • Venciment:

  Data en què expira un títol, garantia, etc.

 • Volatilitat:

  Fluctuació que pateix el valor d'un bé (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc.) en un determinat període de temps.

X
 • XML:

  eXtensible Markup Language. Arxiu informàtic utilitzat per emmagatzemar dades en forma llegible. Permet la compatibilitat entre sistemes per compartir la informació d'una manera segura, fiable i fàcil. Mostra ISO 20022 XML.