Glosario

A
 • Creditor:

  El Creditor inicia el procés de cobrament dels deutes directes en virtut d'una Ordre de domiciliació emesa pel deutor que el creditor ha de rebre i custodiar.

 • Deute SEPA:

  Un deute directe SEPA és el mitjà de pagament regulat per les normes de deutes directes SEPA per a la realització de deutes directes en euros d'uns comptes bancaris a unes altres dins la zona SEPA.

 • Deute SEPA Bàsic - CORE:

  És el mitjà de pagament regulat per les normes de l'instrument bàsic de deutes directes SEPA per a la realització de pagaments de deutes directes en euros a la SEPA d'uns comptes bancaris a unes altres (consumidors i no consumidors).

 • Deute SEPA Empreses - B2B:

  És l'esquema de pagaments perquè els clients no consumidors efectuïn deutes directes SEPA. Producte exclusiu per a creditor i deutor no consumidor.

B
 • Beneficiari d'una transferència SEPA:

  És el camp identificat en l'ordre de transferència com destinatari dels fons que rebrà per mitjà d'un abonament en el compte de pagaments indicada en l'ordre.

 • BIC (Codi Identificador del Banc):

  És el codi usat per identificar una entitat financera en les operacions de pagament i altres operacions financeres. Es tracta d'un estàndard ISO (ISO 9362) assignat per SWIFT format per 8 o 11 caràcters.

C
 • CCC:

  Codi Compte Client, camp identificador de comptes de 20 posicions. Es forma Entitat (4 posicions), oficina (4 posicions) DC (2 posicions) i Compte (10 posicions).

 • CSB:

  Consell Superior Bancari. Els Quaderns bancaris Normes AEB, Associació Espanyola de la Banca, són una sèrie de normes i protocols comuns a totes les entitats bancàries que operen al nostre país i que fixen les característiques dels fitxers informàtics emesos o rebuts per una entitat financera.

 • Quadern 19.14:

  Normes relatives als Deutes Directes Sàpiga Bàsic - CORE.

 • Quadern 19.44:

  Normes relatives als Deutes Directes Sàpiga Empreses - B2B.

 • Quadern 34.14:

  Normes relatives a les transferències SEPA. (SCT - SEPA Credit Transfer).

D
 • Denegacions de deutes directes SEPA:

  Són reclamacions iniciades pel deutor abans de la liquidació, per qualsevol motiu, en què se sol·licita a l'entitat del deutor que no pagui un deute directe.

 • Deutor:

  El pagador del deute que signa l'ordre de domiciliació al creditor per tal d'atorgar el seu consentiment i que aquest pugui iniciar els cobraments.

 • Devolucions de deutes directes SEPA:

  Són cobraments que es desvien de l'execució normal després d'haver estat abonats al client beneficiari i són iniciades per l'entitat deutor ja sigui per compte propi o a instàncies del seu client.

 • Devolucions de transferències SEPA:

  Són pagaments que es desvien de la tramitació normal després que els fons hagin arribat a l'entitat del beneficiari i que l'entitat del beneficiari remet novament a l'entitat ordenant perquè la transferència pot ser tramitada amb normalitat.

 • Dia hàbil:

  Dia d'obertura comercial dels intervinents en l'execució d'un pagament per a aquests efectes necessaris per a l'execució d'una operació de pagament. A efectes interbancaris se segueix el calendari OBJECTIU.

 • Dia natural:

  Qualsevol dia de l'any.

 • Directiva de Serveis de pagament:

  Directiva 2007/64/EC sobre els serveis de pagaments en el mercat interior.

E
 • EEE:

  Espai Econòmic Europeu.

 • Entitat beneficiària:

  Entitat que rep els fons de l'entitat ordenant per al seu abonament en el compte del beneficiari, d'acord amb la informació proporcionada en l'ordre i segons les característiques de l'instrument de transferència SEPA.

 • Entitat del creditor:

  Entitat que realitza el cobrament del rebut i amb què el creditor ha signat un acord sobre les normes i condicions aplicables a la provisió del servei de deutes SEPA. Basant-se en aquest acord, aquesta entitat rep i executa ordres procedents del creditor mitjançant l'enviament de les instruccions de cobrament a l'entitat del deutor.

 • Entitat del deutor:

  Entitat en què el deutor d'una operació de deute SEPA manté el compte de pagament en què efectuarà el càrrec.

 • Entitat ordenant:

  Entitat que realitza una transferència de fons a l'entitat del beneficiari per ser abonada en el compte del beneficiari.

 • EPC:

  European Payments Council (Consell Europeu de Pagaments).

 • Esquema SEPA:

  L'Esquema de pagaments de la SEPA és un conjunt comú de regles, pràctiques i normes comercials per a la provisió i el funcionament d'un instrument de pagaments de la SEPA acordada a un nivell interbancari en un entorn competitiu.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reembossaments en el fons.

 • Euribor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona Euro.

F
 • Data de registre del fons a la CNMV:

  És el moment a partir del qual un fons d'inversió queda autoritzat per a la seva comercialització, atès que ha estat inscrit en els registres de la CNMV.

 • Data de venciment del deute directe SEPA:

  És el dia en què el pagament del deutor es farà efectiu a favor del creditor. Correspon a la data en què es realitzarà el càrrec en el compte del deutor.

 • FIAMM:

  FIAMM (Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari) Tipus de fons que, per llei, han de realitzar les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.

 • FIM:

  (Fons d'Inversió Mobiliària) Fons del qual objecte exclusiu és la compra, tinença, gaudeixi i venda de valors i altres actius financers. Els FIM inverteixen més del 90% del seu actiu en valors cotitzats en mercats de valors: deute públic, renda fixa privada, accions i instruments derivats. El termini i percentatge invertit en aquests actius depenen de la política d'inversió del fons.

 • Fullet explicatiu del fons:

  Document que explica les característiques d'un fons d'inversió i tots aquells aspectes rellevants sobre el mateix. Conté els detalls sobre la societat gestora, el seu Consell d'Administració, la política d'inversió del fons, les comissions etc. Tant el primer fullet del fons com les successives actualitzacions són aprovades per la CNMV i s'inscriuen els seus registres.

 • Fullet simplificat del fons:

  Conté de manera resumida informació sobre el fons, sobre els objectius del mateix, perfil de risc, perfil de l'inversor a què va dirigit el fons, i informació econòmica i comercial del mateix. És una part de fullet complet del fons que s'utilitza com a instrument de la comercialització del mateix.

 • Fondandalucia:

  Fons d'inversió que inverteix un percentatge de la seva cartera en deute de la Junta d'Andalusia.

 • Fons de Fons:

  Fons d'inversió que inverteixen el seu patrimoni majoritàriament en participacions d'altres fons.

 • Fons d'inversió:

  És un patrimoni que pertany a una pluralitat d'inversors, del qual dret de propietat es representa en forma de participacions, i que té com a objecte exclusiu l'adquisició, tinença, gaudeixi, administració i alienació de valors mobiliaris i altres actius financers per compensar els riscos, amb una adequada diversificació dels actius, sense assumir una participació majoritària econòmica o política en una altra societat.

 • Fons estranger:

  Producte domiciliat en un país estranger, però que està registrat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva comercialització a Espanya.

 • Fons garantit:

  Fons d'inversió per a què existeix garantia d'un tercer i que assegura bé un rendiment fix o bé una quantitat vinculada a instruments de renda variable.

 • Fons d'acumulació:

  També trucats fons de capitalització. Fons d'inversió que reinverteixen els rendiments que obtenen acumulats al patrimoni del fons produint un increment del valor liquidatiu de les participacions.

 • Fons de diners:

  Nom pel qual es coneixen els Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari (FIAMM). Reben aquest nom, a causa de que, en tenir una elevada liquiditat, poden ser considerats com a substitutius dels diners.

 • Fons de Divises:

  Fons d'inversió que inverteixen en renda fixa, renda variable o mixta de diversos mercats, per la qual cosa els seus actius patrimonials es denominen en un cistell de divises. Això suposa un risc addicional, el risc de tipus de canvi.

 • Fons de Gestió Alternativa:

  Fons d'inversió que intenten obtenir retorns en termes absoluts en comptes de rendiments relatius basats en certs índexs de referència com succeeix amb els fons tradicionals, per la qual cosa els seus retorns no estan influïts per la direcció dels mercats.

 • Fons d'inversió immobiliària:

  (FII) Fons d'inversió de caràcter no financer que permeten que el partícip pugui invertir en béns immobles a partir de quantitats relativament petita. El mateix fons immobiliari és el que compra, arrenda, manté i ven els immobles. Aquest tipus de fons no pot desenvolupar activitats diferents com ara promoció immobiliària, construcció o altres determinades en la normativa de fons.

 • Fons de repartiment:

  Fons d'inversió que distribueixen amb periodicitat dividends entre els seus partícips. Es complementen amb els Fons d'inversió de capitalització.

 • Fons globals:

  Fons d'inversió sense definició necessita la seva política d'inversió, inverteixen en qualsevol mercat, divisa o tipus d'actiu.

 • Fons índex:

  L'objectiu d'aquests fons d'inversió és aconseguir una rendibilitat igual a la d'un índex, que utilitzen de referència, mitjançant la formació d'una cartera amb una estructura similar a la composició de l'índex de referència.

 • Fons sectorials:

  Fons d'inversió mobiliària de la qual cartera està formada majoritàriament per renda variable d'un sector o sectors determinats.

 • Fons solidaris:

  Fons d'inversió caracteritzats perquè una part de les comissions que genera el fons se cedeixen amb una finalitat social, com pot ser a favor d'organitzacions no governamentals.

 • Fondtesoros:

  Fons d'inversió impulsats per l'Estat que inverteixen majoritàriament en Deute Públic.

 • Futur financer:

  Contracte de derivats que garanteix la compra o venda d'un actiu a un preu i una data concreta.

I
 • IBAN:

  International Bank Account Number. Codi internacional per identificar de forma única els comptes bancaris en qualsevol institució financera de qualsevol país. Aquest estàndard (ISO 13616, EBS 204) és una versió expandida del número de compte bancària bàsic (BBAN), el CCC en el cas espanyol.

 • Informació del pagament:

  Informació sobre el pagament transmès al beneficiari/deutor a petició de l'ordenant/creditor per facilitar la conciliació.

 • ISO 20022 XML:

  Format utilitzat per a transferències i deutes SEPA. Obligatori des de 01/02/2016. Veure XML.

M
 • Mandat:

  Ordre de domiciliació a SEPA. Veure Ordre de domiciliació.

N
 • Notificació prèvia de deutes directes SEPA:

  Notificació que el Creditor proporciona amb suficient antelació al Deutor sobre l'import i altres característiques bàsiques de l'operació de deute. Es pot generar aquest avís com una informació per separat o incloent-ho en una declaració regular, rebut o factura.

O
 • Operació de Transferència:

  Un ordre realitzat per una entitat ordenant per fer arribar la transacció a l'Entitat del Beneficiari.

 • Operacions R:

  Les transaccions de deute directe que es desvien de la seva execució normal donant lloc a processos excepcionals es coneixen com "Transaccions-R".

 • Ordre de domiciliació/mandat:

  També denominat "mandat", constitueix l'autorització i expressió de consentiment proporcionada pel deutor al creditor per tal de permetre a aquest creditor iniciar els cobraments mitjançant el càrrec en el compte del deutor i de permetre a l'entitat deutor atendre aquests ordres.

 • Ordre de transferència:

  Una instrucció donada per un ordenant a una entitat ordenant en què sol·licita l'execució d'una transferència.

 • Ordenant de transferències SEPA:

  És el client que inicia la transferència proporcionant un ordre a l'entitat ordenant.

P
 • Participant:

  Entitat Ordenant/Entitat Beneficiària/Entitat Creditor/Entitat Deutor. Part de l'Esquema SEPA plenament acceptada, de conformitat amb els Rulebooks.

R
 • R²:

  Coeficient que en una regressió mesura el percentatge de la varianza de la variable dependent que és explicat per les variables independents. És una mesura de la bondat de l'ajust i de les prediccions que a través d'ell es poden realitzar.

 • Rànquing:

  És la classificació d'una família de fons d'inversió, ordenats en funció de la rendibilitat, risc, patrimoni o qualsevol altre criteri. Standard and Poor's ha desenvolupat el seu rànquing d'estrelles (Standard and Poor's Micropal Star Rànquing (TM)), basat en la rendibilitat relativa del fons.

 • Ráting:

  Qualificació d'un fons d'inversió per una sèrie de paràmetres, com la rendibilitat i el risc. D'aquesta manera, no s'analitza la inversió només per la rendibilitat obtinguda. Existeixen agències de qualificació especialitzades en l'anàlisi dels fons, com Standard&Poor's.

 • Avaluació creditícia:

  Qualificació del passiu d'un agent emissor, basat en la seva capacitat per complir amb les seves obligacions.

 • Ràtio d'Informació:

  És un indicador de rendibilitat i risc relatiu pel que fa a l'índex de referència del fons. En concret, mesura la rendibilitat diferencial obtinguda pel fons davant l'índex de referència per unitat de risc relatiu en què ha incorregut. Aquesta ràtio es mesura com: (rendibilitat del fons - rendibilitat de l'índex de referència) / tracking error. Es calcula en termes interanuals. Si la ràtio és positiva i superior a un significa que cada unitat de risc diferencial assumit s'està veient compensant amb més d'una unitat d'excés de rendibilitat davant l'índex.

 • Ràtio rendibilitat-risc:

  Es calcula com el quocient entre la rendibilitat i la volatilitat en termes interanuals. Constitueix un indicador de la gestió del fons en termes absoluts. En un context de rendibilitat positiva, aquesta ràtio representa la rendibilitat del fons per unitat de risc assumit. Si la ràtio és positiva, com més gran sigui el seu valor millor resultats hauran llançat l'estil de gestió representatiu del fons.

 • Rebutjos de deute SEPA:

  Cobraments que es desvien de l'execució normal, abans de la Liquidació interbancària.

 • Rebutjos de transferències SEPA:

  Té lloc quan no s'accepta una transferència per a la seva tramitació normal abans de la liquidació interbancària.

 • Reembossament:

  Rescat o liquidació, total o parcial, de les participacions d'un fons.

 • Reembossament de deute SEPA:

  Reclamacions per part del deutor on sol·licita el reembossament d'un deute directe. Cal sol·licitar un reembossament tant en el cas de pagaments de deutes directes autoritzats com no autoritzats, de conformitat amb les normes i procediments enunciats la Llei 16/2009 de 13 de novembre de Serveis de pagaments. La sol·licitud de reembossament haurà de remetre's a l'entitat del deutor després de la liquidació i dins el període regulat.

 • Referència de la transacció:

  Codi únic assignat a les transaccions per identificar de forma única cada ordre de pagament.

 • Règim transitori:

  Les participacions de fons d'inversió adquirides abans del 31/12/1994 reduiran el guany patrimonial, si escau, per l'aplicació del coeficient corrector dels 14,28 % i això es farà per cada any que excedeixi de dos, arrodonint per excés el nombre d'anys que van des de la data de compra fins al 31/12/1996. Aquests guanys de més d'un any s'integren en la base imposable especial tributant al tipus fix del 15 %.

 • Reglament de gestió:

  Conjunt de normes que, complint els requisits establerts en la legislació vigent, regula i regeix les característiques d'un Fons d'Inversió i el seu funcionament.

 • Renda fixa:

  Conjunt d'actius financers que reporten una rendibilitat periòdica (bons, pagarés, etc.). La renda fixa no implica la seguretat de cobrament, que depèn de la solvència de l'emissor.

 • Renda variable:

  Expressió genèrica que s'aplica al mercat d'accions. Es diu així perquè la rendibilitat depèn del pagament variable dels dividends el qual al seu torn depèn dels beneficis de la societat i de la seva política de dividends.

 • Rendibilitat:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, des que subscriu les participacions fins al dia de referència per al seu càlcul.

 • Rendibilitat interanual:

  Càlcul del percentatge de benefici o pèrdua que obté l'inversor, considerant com a horitzó temporal els últims 12 mesos.

 • Repos:

  Operacions amb pacte de recompra a molt curt termini. Solen formar part de la cartera dels fons per col·locar part de la seva liquiditat a canvi d'una rendibilitat atractiva. Estan presents especialment en els fons del mercat monetari.

 • Resident:

  La normativa espanyola determina que una persona és resident fiscal a Espanya quan roman més de 183 dies a l'any en territori espanyol, o quan sigui aquí on radiqui el nucli principal o la base dels seus interessos econòmics o de les seves activitats empresarials o professionals.

 • Retribució:

  Recompensa o pagament per algun servei o condició.

 • Retrocessió de deute SEPA:

  Quan el creditor arriba a la conclusió de que un cobrament no hauria d'haver-hi's processat, es pot utilitzar una retrocessió després de la compensació i Liquidació pel creditor per reemborsar al deutor l'import complet del cobrament indegut.

 • Retrocessions de transferències SEPA:

  Es produeix quan l'entitat ordenant sol·licita cancel·lar una transferència SEPA.

 • Revocació de deute SEPA:

  Sol·licituds per part del creditor per retirar l'ordre de cobrament fins a la data acordada amb l'entitat del creditor.

 • Risc:

  Probabilitat de patir una pèrdua per la inversió realitzada. A major risc assumit, s'ha d'esperar un guany major de la inversió.

 • Risc de crèdit:

  Impossibilitat per part de l'emissor del títol de plantar cara al pagament dels interessos o de la quantitat invertida inicialment. Aquest risc es mesura a través de la qualitat creditícia (avaluació) emesa per les Agències d'Avaluació, que permet comparar de forma homogènia les diverses emissions que es negocien en el mercat.

 • Risc de mercat:

  El risc de mercat és la pèrdua potencial davant moviments adversos en les variables del mercat que afectin els preus dels actius.

 • Risc de tipus de canvi:

  Risc de què es produeixin variacions desfavorables en el tipus de canvi. S'incorre en aquest risc en cas que la rendibilitat dels actius estrangers es vegi minvada en obtenir el seu valor en euros.

 • Risc de tipus d'interès:

  Risc de què variïn els tipus d'interès i, per tant, el preu dels actius de renda fixa.

 • Rulebook de deute SEPA Bàsics:

  Conjunt de normatives i estàndards comercials acordats per la comunitat bancària europea que regula el procés de les operacions realitzades amb aquest instrument.

 • Rulebook de l'esquema de deute SEPA Empreses:

  El Rulebook fixes normatives i estàndards comercials per a l'Esquema de deute directe d'empresa a empresa de la SEPA.

 • Rulebook de l'esquema de transferència SEPA:

  El Rulebook que fixes normatives i estàndards comercials per a l'Esquema de transferència de crèdits de la SEPA.

S
 • SCT:

  Sàpiga Credit Transfer. Veure Transferència SEPA.

 • SEPA:

  Acrònim en anglès de Zona Única de Pagaments en Euros (Single Euro Payments Area). SEPA és la zona en què els ciutadans, les empreses i altres actors econòmics podran efectuar i rebre pagaments en euros, dins els estats membres de l'EEE, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, independentment del lloc en què es produeixin.

 • Share o XA:

  El principi share de repartiment de despeses aplicables a una operació significa que l'ordenant i el beneficiari pagaran les corresponents comissions, si n'hi hagués, per separat i individualment a la seva respectiva entitat. La base i nivell de les comissions als clients són enterament discrecionals per a les institucions de crèdit individual.

 • Sharpe:

  Ràtio molt utilitzat a l'hora d'avaluar un fons respecte a la resta de productes de la seva categoria i que resulta del quocient de la seva rendibilitat i la seva volatilitat en un període de temps determinat, que sol ser de tres anys. Com més gran sigui la ràtio, millor serà la qualitat de gestió del fons, ja que ofereix una rendibilitat més alta per cada unitat de risc.

 • SICAV:

  Societat d'inversió de capital variable, del qual objecte és la inversió dels actius en cartera. A mesura que apareixen més inversors que volen participar en la societat, s'emeten noves accions. De la mateixa forma, quan desinverteix, es redueix el capital de la mateixa.

 • Societat gestora:

  Entitat que gestiona el fons i decideix quina és la política d'inversió a seguir, selecciona els valors i instruments financers que es compraran i vendre.

 • Sol·licitud de cancel·lació de deute SEPA:

  Són sol·licituds per part de l'entitat creditora per retirar l'ordre de cobrament abans de la liquidació.

 • Permuta financera:

  Instrument financer derivat que consisteix en l'intercanvi de fluxos financers futurs entre dues parts, a un preu i a uns terminis predeterminats.

T
 • Tenidor:

  Posseïdor legítim d'un títol o valor.

 • Termes i condicions:

  Són les clàusules aplicades per les entitats als seus clients (i que poden incloure disposicions relatives als seus drets i obligacions respecte als instruments de pagament SEPA. Aquestes disposicions també poden estar incloses en un acord específic, segons l'estableixi l'entitat).

 • Tipus d'interès:

  És l'expressió que indica el valor temporal dels diners. Els diners té un valor temporal, o preu; qui els presten/inverteixen, necessiten un incentiu que els permeti mantenir seu haver pogut adquisitiu en el temps o obtenir un benefici per fer-ho.

 • Traking error:

  Es calcula com la desviació típica de les diferències de rendibilitats entre fons i índex. Constitueix un indicador del risc del fons en termes relatius, és a dir, davant el seu índex de referència. Un tracking error pròxim a zero representa un comportament similar al del del seu índex de referència. Com més gran sigui aquesta ràtio major serà la desviació dels seus rendiments pel que fa als del seu índex de referència.

 • Transacció de deute SEPA:

  Una Transacció de deute directe és el procés complet d'execució d'un pagament realitzat mitjançant l'ús de deute directe, iniciat amb el cobrament que realitzi el Creditor fins a la seva finalització, que és o la seva execució normal o el Rebuig, Devolució, o Reembossament del cobrament. És el procés de principi per tal de la tramitació d'un pagament per deute directe.

 • Transacció no autoritzada:

  Cobrament realitzat sense consentiment del deutor.

 • Transferència SEPA:

  Instrument de pagament regulat per les normes de l'Esquema de transferències SEPA per efectuar pagaments de transferències en euros a través de SEPA.

 • TXT:

  Arxiu informàtic compost únicament per text pla, sense format, només caràcters.

V
 • Valor de liquidació de participacions:

  Preu de reembossament de cada participació.

 • Valor de liquidació:

  Resultant de dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions existents. Diàriament la Societat Gestora determina i publica el valor liquidatiu del Fons, en funció de la valoració diària del patrimoni.

 • Valor negociable:

  Qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la denominació que se li doni, que, per la seva configuració jurídica pròpia i règim de transmissió, sigui susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer.

 • VAR:

  Value at Risk (valor en risc). Màxima rendibilitat potencial diària del fons estimada amb un 99 % de probabilitat. Es calcula com la mitjana del VaR diaris registrats durant els tres mesos precedents.

 • Venciment:

  Data en què expira un títol, garantia, etc.

 • Volatilitat:

  Fluctuació que pateix el valor d'un bé (renda fixa, renda variable, fons d'inversió, etc.) en un determinat període de temps.

X
 • XML:

  eXtensible Markup Language. Arxiu informàtic utilitzat per emmagatzemar dades en forma llegible. Permet la compatibilitat entre sistemes per compartir la informació d'una manera segura, fiable i fàcil. Veure ISO 20022 XML.