Tresoreria

Comptes i tresoreria
 • Compte Tresoreria Empreses

Posem a disposició de la teva empresa productes especialitzats que s'ajusten a les teves necessitats

 • Dipòsit tresoreria empreses

  Dipòsit Tresoreria Empreses

  Un dipòsit flexible i rendible on pots fer imposicions a diferents terminis, des d'1 fins a 365 dies.

  Flexibilitat

  Diferents venciments

  Rapidesa

  Dipòsit a termini

 • Compte Negoci

  Compte Negoci

  Automatitza traspassos periòdics de saldos dels teus comptes a un compte principal, i optimitza la teva tresoreria.

  Tota

  L'operativa

  Remuneració

  Referenciada a l'euríbor

Et pot interessar

 • Productes estructurats

  Combinacions d'instruments financers tradicionals i derivats que permeten dissenyar operacions d'inversió, finançament o cobertura a mida de la teva empresa.

 • Valors

  Envia ordres de compravenda de valors negociables tant en mercats borsaris nacionals com internacionals, comptant amb l'assessorament dels nostres especialistes.

 • Fons d’inversió

  Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa, en renda fixa o variable. Descobreix tots els fons que componen el nostre catàleg i aprofita els avantatges que t'ofereixen.

Compte x2 Empreses

Compte x2 Empreses combina liquiditat i rendibilitat per a la vostra empresa

Els nostres serveis en línia pensats per a la teva empresa

 • Índicex

  Volem ajudar les empreses espanyoles a afrontar un dels seus reptes més grans en competitivitat: la transformació digital.

 • Oficina Internet Empreses

  Fes les teves consultes i operacions bancàries de manera senzilla i amb tota seguretat.

 • Bankia Empresas Informa

  Et presentem un butlletí d'informació dissenyat per a directius, gestors i professionals d'empreses, amb el qual estaràs puntualment informat sobre l'actualitat econòmica.

 • Què és el valor liquidatiu?

  El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

  Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

  Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

 • Què és un bo estructurat?

  Un bo estructurat es caracteritza perquè vincula la seva rendibilitat a l'evolució de determinats subjacents. Poden ser índexs borsaris, cistells d'accions, tipus d'interès, inflació, divises, etc.

  Hi ha multitud d'estructures diferents en funció de les condicions que s'han de complir per assolir els diversos nivells de rendibilitat o per amortitzar totalment o parcialment de forma anticipada el producte.

  La garantia de devolució del principal, total o parcial i del pagament dels eventuals interessos d'un bo estructurat correspon a l'emissor del bo i, si escau, al seu garant, independentment de l'entitat a través de la qual s'hagi adquirit.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons d'origen al fons de destinació, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destina a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedeix computar-ne el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resulta d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posa a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició té per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats; tampoc els és aplicable quan té per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracta de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, has d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho estableixen.

 • Estat de posició:

  És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

 • Euríbor:

  (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

 • FIAMM:

  FIAMM (fons d'inversió en actius del mercat monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.