Hipoteca sense Comissions fixa (ingressos iguals o superiors a 1.800 €) 10 anys

Resultats orientatius per a un supòsit de préstec a tipus d'interès fix.

La TAE és el cost total del préstec, expressat en forma de percentatge anual. Suposant dades que reflecteixen la mitjana d'operacions formalitzades i un risc mitjà, la TAE aplicable és 2,41%. Comprèn:

· Import del préstec: 150.000 €

· Termini:120 mesos, pagament mensual

· Tipus d'interès fix: 1,75 %

· Comissió d'obertura: 0 %

· Assegurança de danys: 240,96 € primer any (supòsit efectuat en la modalitat d'assegurança de la llar sobre habitatge a Madrid de 85 m2, valor de reconstrucció: 85.000 €, valor de contingut: 18.000 €. Import a considerar total termini: 2.409,60 €. Les modalitats d'assegurança de la llar a triar són: Assegurança llar i Assegurança tot risc llar).

· Taxació: 400,13 € (supòsit de taxació sobre habitatge amb superfície construïda inferior a 150 m2).

· Nota simple: 20,72 €(es cobraria en cas que no es tramiti mitjançant la gestoria designada per Bankia).

· Gestoria: 232,93 €

· Registre: 0 €

· Impostos: AJD per préstec hipotecari 1.811,25 €

D'acord amb el desglossament anterior, el cost total del préstec seria de 168.491,21 € 13.616.58 € dels quals es correspondrien amb el total d'interessos.

Les despeses de gestoria, registre i impostos s'han calculat sobre la tramitació de préstec hipotecari a Madrid, sobre una única finca, sense consolidació ni garanties addicionals.

No estan incorporats les despeses de notaria ni les corresponents a compravenda prèvia, per no intervenir en el càlcul de la TAE.

Despeses que assumeix Bankia en relació amb aquest préstec hipotecari:

Còpia notarial de l'escriptura sol·licitada per Bankia: les despeses derivades de l'expedició de les còpies notarials d'aquesta escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interès (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica i còpia executiva).

Registre de la Propietat: Les despeses d'inscripció d'aquesta hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: el 50% de les despeses de Gestoria.

Aquestes despeses ja han estat deduïts dels anteriorment expressats.

Condicions subjectes a l'aprovació de riscos de Bankia per a hipoteques en què qualsevol dels titulars percebi mensualment, i sense interrupció, ingressos domiciliats a Bankia segons les condicions vigents en cada moment del servei nòmina o del servei pensió. El compliment de les condicions d'ingressos mensuals periòdics es revisarà un cop l'any i en cas d'incompliment es penalitzarà el tipus d'interès nominal del préstec, incrementant-se en un 1,00% (TAE 3,44%).

 

Riscos i advertències

Us demanem que prengueu nota dels advertiments següents i els riscos que comporta un préstec hipotecari:

Els vostres ingressos poden variar. Assegureu-vos que si els vostres ingressos disminueixen encara seguireu podent fer front a les vostres quotes hipotecàries mensuals.

Teniu dret a examinar el projecte de document contractual al despatx del notari autoritzant, amb anterioritat a la seva formalització davant aquest.

Podeu perdre el vostre habitatge si no efectueu els vostres pagaments puntualment.

Responsabilitat patrimonial universal: responeu davant Bankia del pagament del préstec no solament amb el vostre habitatge sinó amb tots els vostres béns presents i futurs.

Tipus d'interès fix: heu de tenir en compte el fet que el tipus d'interès d'aquest préstec roman fix durant tot el seu període de vigència.

– Al marge del recollit en aquesta fitxa, haureu de pagar altres tributs i despeses, per exemple, despeses notarials.