Hipoteca sense Comissions variable (ingressos iguals o superiors a 1.800 €) 30 anys

Resultats orientatius per a un supòsit de préstec a tipus d'interès variable.

La TAE Variable és el cost total del préstec, expressat en forma de percentatge anual. Suposant dades que reflecteixen la mitjana d'operacions formalitzades i un risc mitjà, la TAE Variable aplicable és 1,50%. Aquesta TAE Variable s'ha calculat amb la hipòtesi que els índexs de referència no varien. Per tant, aquesta TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. Comprèn:

· Import del préstec: 150.000 €

· Termini: 360 mesos, pagament mensual

· Tipus d'interès període d'inici: 1,20 % els 12 primers mesos

· Tipus d'interès període revisat: 1,08 %

· Revisió semestral segons euríbor BOE (data publicació 04/05/2017) + 1,20 % sense arrodoniment.

· Comissió d'obertura: 0 %

· Assegurança de danys: 240,96 € primer any (supòsit efectuat en la modalitat d'assegurança de la llar sobre habitatge a Madrid de 85 m2, valor de reconstrucció: 85.000 €, valor de contingut: 18.000 €. Import a considerar total termini: 7.228,80 €. Les modalitats d'assegurança de la llar a triar són: Assegurança llar i Assegurança tot risc llar).

· Taxació: 400,13 € (supòsit de taxació sobre habitatge amb superfície construïda inferior a 150 m2).

· Nota simple: 20,72 €(es cobraria en cas que no es tramiti mitjançant la gestoria designada per Bankia).

· Gestoria: 232,93 €

· Registre: 0 €

· Impostos: AJD per préstec hipotecari 1.811,25 €

D'acord amb el desglossament anterior, el cost total del préstec seria de 185.584,74 € de què 25.890,91€ es correspondrien amb el total d'interessos.

Les despeses de gestoria, registre i impostos s'han calculat sobre la tramitació de préstec hipotecari a Madrid, sobre una única finca, sense consolidació ni garanties addicionals.

No estan incorporades les despeses de notaria ni les corresponents a compravenda prèvia per no intervenir en el càlcul de la TAE Variable.

Despeses que assumeix Bankia en relació amb aquest préstec hipotecari:

Còpia notarial de l'escriptura sol·licitada per Bankia: les despeses derivades de l'expedició de les còpies notarials d'aquesta escriptura sol·licitada per Bankia en el seu propi interès (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica i còpia executiva).

Registre de la Propietat: Les despeses d'inscripció d'aquesta hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: el 50% de les despeses de Gestoria.

Aquestes despeses ja han estat deduïts dels anteriorment expressats.

Condicions subjectes a l'aprovació de riscos de Bankia per a hipoteques en què qualsevol dels titulars percebi mensualment, i sense interrupció, ingressos domiciliats a Bankia segons les condicions vigents en cada moment del servei nòmina o del servei pensió. El compliment de les condicions d'ingressos mensuals diaris es revisarà durant els períodes corresponents a la revisió de tipus d'interès i en cas d'incompliment es penalitzarà el tipus d'interès nominal del préstec, incrementant-se en un 1,00 % (TAE 2,43 %).

Riscos i advertències

Us demanem que prengueu nota dels advertiments següents i els riscos que comporta un préstec hipotecari:

- Els vostres ingressos poden variar. Assegureu-vos que si els vostres ingressos disminueixen encara seguireu podent fer front a les vostres quotes hipotecàries mensuals.

- Teniu dret a examinar el projecte de document contractual al despatx del notari autoritzant, amb anterioritat a la seva formalització davant aquest.

- Podeu perdre el vostre habitatge si no efectueu els vostres pagaments puntualment.

- Responsabilitat patrimonial universal: responeu davant Bankia del pagament del préstec no solament amb el vostre habitatge sinó amb tots els vostres béns presents i futurs.

- Tipus d'interès variable: Heu d'examinar el risc relatiu a les fluctuacions del tipus d'interès del préstec, que variarà amb les revisions de l'índex de referència.

- Al marge del recollit en aquesta fitxa, haureu de pagar altres tributs i despeses, per exemple, despeses notarials.