Hipoteca sense Comissions variable (ingressos iguals o superiors a 1.800 €) 30 anys

La TAE Variable és el cost total del préstec, expressat en forma de percentatge anual. Suposant dades que reflecteixen la mitjana d'operacions formalitzades i un risc mitjà, la TAE Variable aplicable és 1,44%. Aquesta TAE Variable s'ha calculat amb la hipòtesi que els índexs de referència no varien. Per tant, aquesta TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. Comprèn:

 

· Import del préstec: 150.000 €

· Termini: 360 mesos, pagament mensual

· Tipus d'interès període d'inici: 1,20 % els 12 primers mesos

· Tipus d'interès període revisat: 1,01%

· Revisió semestral segons euríbor BOE (data publicació 02/02/2018) + 1,20 % sense arrodoniment.

· Comissió d'obertura: 0%

· Assegurança de danys: 240,96 € primer any (supòsit efectuat en la modalitat d'assegurança de la llar sobre habitatge a Madrid de 85 m2, valor de reconstrucció: 85.000 €, valor de contingut: 18.000 €. Import a considerar total termini: 7.228,80 €. Les modalitats d'assegurança de la llar a triar són: Assegurança llar i Assegurança tot risc llar).

· Taxació: 400,13 € (supòsit de taxació sobre habitatge amb superfície construïda inferior a 150 m2).

· Nota simple: 20,72 €(es cobraria en cas que no es tramiti mitjançant la gestoria designada per Bankia).

· Gestoria: 232,93 €

· Registre:0 €

· Impostos: AJD per préstec hipotecari 1.811,25 €

 

D'acord amb el desglossament anterior, el cost total del préstec seria de 183.951,21 ? de què 24.257,38 ? es correspondrien amb el total d'interessos.

 

Les despeses de gestoria, registre i impostos s'han calculat sobre la tramitació de préstec hipotecari a Madrid, sobre una única finca, sense consolidació ni garanties addicionals.

 

No estan incorporades les despeses de notaria ni les corresponents a compravenda prèvia per no intervenir en el càlcul de la TAE Variable.

 

Despeses que assumeix Bankia en relació amb aquest préstec hipotecari:

Còpia addicional de l'escriptura sol·licitada per Bankia: les despeses derivades de l'expedició de les còpies notarials d'aquesta escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interès (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica i còpia executiva).

Registre de la propietat: les despeses d'inscripció d'aquesta hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: el 50% de les despeses de Gestoria.

 

Aquestes despeses ja han estat deduïts dels anteriorment expressats.

 

Condicions subjectes a l'aprovació de riscos de Bankia per a hipoteques en què qualsevol dels titulars percebi mensualment, i sense interrupció, ingressos domiciliats a Bankia segons les condicions vigents en cada moment del servei nòmina o del servei pensió. El compliment de les condicions d'ingressos mensuals periòdics es revisarà durant els períodes corresponents a la revisió del tipus d'interès i en cas d'incompliment es penalitzarà el tipus d'interès nominal del préstec, incrementant-se en un 1,00% (TAE 2,36%).

 

Riscos i advertències

Us demanem que prengueu nota dels advertiments següents i els riscos que comporta un préstec hipotecari:

 

Els vostres ingressos poden variar. Assegureu-vos que si els vostres ingressos disminueixen encara seguireu podent fer front a les vostres quotes hipotecàries mensuals.

Teniu dret a examinar el projecte de document contractual al despatx del notari autoritzant, amb anterioritat a la seva formalització davant aquest.

Podeu perdre el vostre habitatge si no efectueu els vostres pagaments puntualment.

Responsabilitat patrimonial universal, responeu davant Bankia del pagament del préstec no solament amb el vostre habitatge sinó amb tots els vostres béns presents i futurs.

Tipus d'interès variable, Heu d'examinar el risc relatiu a les fluctuacions del tipus d'interès del préstec, que variarà amb les revisions de l'índex de referència.

- Al marge del recollit en aquesta fitxa, haurà de pagar altres tributs i despeses, per exemple, despeses notarials.