Hipoteca Sense Comissions Variables (ingressos iguals o superiors a 1.800€) 30 anys

El TAE Variable és el cost total del préstec, expressat en forma de percentatge anual. Suposant dades que reflecteixen la mitjana d'operacions formalitzades i un risc mig, el TAE Variable aplicable és 1,45 %. Aquest TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi de que els índexs de referència no varien, per tant, aquest TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. Comprèn:

 

· Import del préstec: 150.000€

· Termini: 360 mesos, pagament mensual

· Tipus d'interès període d'inici: 1,20 % els 12 primers mesos

· Tipus d'interès període revisat: 1,03 %

· Revisió semestral segons Euríbor BOE (data publicació 03/10/2017) + 1,20 % sense arrodoniment.

· Comissió d'obertura: 0 %

· Assegurança de danys: 240,96€ primer any (suposat realitzat en la modalitat d'assegurança de la llar sobre habitatge a Madrid de 85m2, valor reconstrucció: 85.000€, valor de contingut: 18.000€. Import a considerar total termini: 7.228,80 €. Les modalitats d'assegurança de la llar a escollir són: Assegurança Llar i Assegurança Qualsevol Risc Llar).

· Taxació: 400,13€ (suposat de taxació sobre habitatge amb superfície construïda inferior a 150 m2).

· Nota simple: 20,72€ (es cobraria en cas que no es tramiti mitjançant la gestoria designada per Bankia).

· Gestoria: 232,93 €

· Registre: 0€

· Impostos: AJD per préstec hipotecari 1.811,25€

 

D'acord amb el desglossament anterior, el cost total del préstec seria de 184.440,64 € de què 24.746,81€ es correspondrien amb el total d'interessos.

 

Les despeses de gestoria, registre i impostos s'han calculat sobre la tramitació de préstec hipotecari a Madrid, sobre una única finca, sense consolidació ni garanties addicionals.

 

No estan incorporats les despeses de notaria ni la corresponent a compraventa prèvia, per no intervenir en el càlcul del TAE Variable.

 

Despeses que assumeix Bankia en relació amb aquest préstec hipotecari:

 

Còpia addicional de l'escriptura sol·licitada per Bankia: les despeses derivades de l'expedició de les còpies notarials d'aquesta escriptura sol·licitada per Bankia en el seu propi interès (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica i còpia executiva).

Registre de la propietat: les despeses d'inscripció d'aquesta hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: el 50 % de les despeses de Gestoria.

 

Aquestes despeses ja han estat deduïts dels anteriorment expressats.

 

Condicions subjectes a l'aprovació de riscos de Bankia, per a hipoteques on qualsevol dels titulars percebi mensualment, i sense interrupció, ingressos domiciliats a Bankia segons les condicions vigents en cada moment del servei nòmina o del servei pensió. El compliment de les condicions d'ingressos mensuals diaris es revisarà durant els períodes corresponents a la revisió del tipus d'interès i en cas d'incompliment es penalitzarà el tipus d'interès nominal del préstec, incrementant-se en un 1,00 % (TAE 2,38 %).

 

Riscos i advertències

El preguem prengui nota de les següents advertències i els riscos que comporta un préstec hipotecari:

- Els seus ingressos poden variar. Asseguri's que si els seus ingressos disminueixen encara seguirà podent plantar cara a les seves quotes hipotecàries mensuals.

- Té vostè dret a examinar el projecte de document contractual en el despatx del notari autoritzant, amb antelació a la seva formalització davant el mateix.

- Pot vostè perdre el seu habitatge si no efectua els seus pagaments puntualment.

- Responsabilitat patrimonial universal: respon vostè davant Bankia del pagament del préstec no sol amb el seu habitatge sinó amb tots els seus béns presents i futurs.

- Tipus d'interès variable: Ha d'examinar el risc relatiu a les fluctuacions del tipus d'interès del préstec, que variarà amb les revisions de l'índex de referència.

- Al marge del que ha recollit en aquesta fitxa, haurà de pagar altres tributs i despeses, per exemple, despeses notarials.