Informació d'Interès

Assegurances mitjançades per BANKIA MEDIACI&OacuteN Operador de Bancassegurances Vinculat, SAU. (NIF A-40148884) i domicili social a Paseo de la Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcci&oacute General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0034. Subscrits contractes d'agència d'assegurances amb Mapfre Espa&ntildea, Mapfre Global Risks, Bankia Mapfre Vida i SA NOSTRA Vida. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera coberta segons legislaci&oacute vigent.

Assegurances de Salut