Avís legal

Aquest Lloc web ha estat creat per Bankia SA, d'ara endavant Bankia, amb caràcter informatiu i per a ús personal.

DADES GENERALS DE BANKIA:

Bankia, amb domicili social a carrer Pintor Sorolla Nº8, 46002 València, i CIF A-14010342, es troba inscrit en el registre mercantil de València, Tomo 9.341, llibre 6.623, Foli 104, Full V-17.274.

És una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, i està inscrita en el Registre Administratiu del Banc d'Espanya, amb el Codi BE número: 2038 Codi BIC: CAHMESMMXXX.

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions, per la qual cosa li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des d'aquest portal de Bankia, SA

 

Termes i Condicions

 • Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.
 • Únicament es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figuren dins el mapaweb.
 • L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • L'accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Bankia, i l'usuari.
 • L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

 

Actualitat i Modificació de la informació:

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Bankia, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

 • No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això, Bankia, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'usuari.
 • Bankia, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s'informarà convenientment en el propi lloc web. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

 

Continguts:

 • La informació facilitada per Bankia ha de ser considerada per l'usuari com a introducció, sense que es pugui estimar com a element determinant per a la presa de decisions. En aquest sentit, Bankia declina tota responsabilitat per l'ús que se'n pugui fer.
 • Bankia ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com a fiables. En aquest sentit, per bé que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda és correcta, Bankia no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada i, consegüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. Bankia fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web. Bankia no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers.
 • En cas de discrepància, fins i tot de caràcter transitori, entre la versió dels documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc web, prevaldrà la versió impresa.
 • En cap cas Bankia, les seves sucursals i/o administradors, empleats i personal autoritzat seran responsables de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per accedir al lloc web i fer-lo servir, incloent-hi però no limitant-se als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. Bankia tampoc no serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
 • Bankia SA., informa que en cas de discrepància entre la informació continguda en el web en versió anglesa, o si escau en un altre idioma diferent de l'espanyol, i la versió original en espanyol, prevaldrà aquesta última.
 • Bankia, no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (enllaços), directament o indirectament, a través d'aquest lloc web. La presència d'enllaços en el web de Bankia, llevat de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Bankia, i els particulars o empreses titulars dels llocs web a què pot accedir-se mitjançant aquests enllaços. Bankia, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en el seu lloc web.
 • Bankia no ha intervingut ni té vinculació amb el contingut dels llocs web que poguessin visualitzar-se en el lloc web de Bankia, els quals són responsabilitat exclusiva dels particulars o empreses titulars dels llocs web a què s'accedeixi en cada cas. Qualsevol queixa, consulta o reclamació relacionada amb el contingut d'aquests llocs web, o al tractament de dades personals que vagi a dur-se a terme, haurà de ser dirigit directament als particulars o empreses titulars d'aquests llocs web.
 • Bankia, no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest lloc web i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.
 • Bankia, no assumeix cap responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest lloc web és exclusiva de qui les fan. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin fer a aquest o mitjançant aquest lloc web o altres accessos controlats per Bankia, que infringeixin els drets de propietat de tercers i/o del qual contingut sigui il·legal, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciteu una conducta que pugui ser considerada un il·lícit penal.
 • Bankia, es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc web qualsevol contingut contrari a les normes legals, o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

 

Navegació, accés i seguretat:

 • L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Bankia, fa els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
 • Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome. Bankia, no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'uns altres navegadors o versions diferents dels navegadors per a què ha estat dissenyat el lloc web.
 • L'accés als serveis transaccionals, si escau, i aquells que inclouen la captura de dades personals es fa en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de Bankia. L'usuari pot comprovar que es troba dins un entorn segur si en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat.
 • La garantia de seguretat dels nostres servidors ve feta costat per un certificat expedit per l'empresa Verising Inc. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de Bankia, i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta entitat.
 • Bankia, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programa a què pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causeu un dany. En cap cas Bankia, serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que pugui patir l'usuari per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Bankia, no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.
 • Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a què ha estat dissenyat.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial:

 • Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris dret ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest lloc web.
 • El contingut d'aquest lloc web pot ser descarregat al terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant l'usuari no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut d'aquest lloc web amb fins públiques o comercials.
 • Bankia, no transfereix als usuaris la propietat del seu programa. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programa és gravat. Bankia, reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programa. Si l'usuari transfereix programa d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-ho per al seu estudi, o descompilar-ho, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 • El nom comercial, les marques, logotip, productes i serveis que conté aquest lloc web es troben protegits per llei.
 • Bankia, es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Jurisdicció i legislació aplicables

 • Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
 • Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest lloc web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Madrid capital (Espanya).