Fons d’inversió

Fons d'inversió

Els nostres fons d'inversió més populars

Descobreix els fons del nostre catàleg i aprofita'n els avantatges

 • Bankia Evolución Prudente, FI

  Categoria

  IIC DE RETORN ABSOLUT

  Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

  Inversió inicial

  100

  Rendibilitat l'any*

  0,26

  * A 21/02/2017

  • Bankia Garantida Borsa Europa 2024, FI

   Categoria

   GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE

   Nivell de risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió inicial

   100

   Fons d'inversió com a forma d'estalvi

   Et traiem les comissions

   Per ser tu, et traiem les comissions dels comptes i targetes

   • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

    És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

    Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons d'origen al fons de destinació, juntament amb la informació fiscal.

    Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destina a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedeix computar-ne el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

    El règim d'ajornament no resulta d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posa a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició té per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats; tampoc els és aplicable quan té per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracta de partícips dels fons d'actius bancaris. Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, has d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho estableixen.

   • Què és el valor liquidatiu?

    El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un moment determinat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions en circulació en aquest moment determinat.

    Amb caràcter general, l'entitat gestora calcula el valor liquidatiu diàriament i té l'obligació de fer-lo públic a través de la seva pàgina web i dels butlletins de les borses de valors.

    Hi ha fons determinats que, per la seva naturalesa o per les característiques dels actius en què inverteixen, poden calcular el valor liquidatiu amb una periodicitat superior.

   • Què és un fons d'inversió?

    Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica el patrimoni del qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips.

    Es creen amb l'objectiu d'obtenir una rendibilitat en benefici del total del patrimoni oferint al partícip una sèrie d'avantatges derivats d'aquesta unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.

   • Estat de posició:

    És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

   • Euríbor:

    (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

   • FIAMM:

    FIAMM (fons d'inversió en actius del mercat monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.