Fons d’inversió

Pareja consultant tauleta tàctil negra en el sofà
 • Comparador de fons

Els nostres fons d'inversió més populars

Descobreix els fons del nostre catàleg i aprofita'n els avantatges

 • Bankia Soy Así Dinámico, FI

  Categoria

  GLOBAL

  Nivell de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Baix

  Alt

  Inversió inicial

  100

  Rendibilitat l'any

  4,61

  A 21/06/2017

  • Bankia Soy Así Cauto, FI

   Categoria

   RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL

   Nivell de risc

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7

   Baix

   Alt

   Inversió inicial

   100

   Rendibilitat l'any

   1,27

   A 21/06/2017

   Fons d'inversió com a forma d'estalvi

   Chica parlant per mòbil

   PER SER TU et traiem les comissions dels teus comptes i targetes de Bankia

   • Què és un fons d'inversió?

    Un fons d'inversió és un tipus d'institució d'inversió col·lectiva (IIC) sense personalitat jurídica el patrimoni del qual està constituït per les aportacions dels inversors, denominats partícips.

    Es creen amb l'objectiu d'obtenir una rendibilitat en benefici del total del patrimoni oferint al partícip una sèrie d'avantatges derivats d'aquesta unió dels patrimonis d'una gran quantitat d'inversors als quals no podria accedir en cas de fer-la de manera individual.

   • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

    És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

    Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons d'origen al fons de destinació, juntament amb la informació fiscal.

    Per a tu, com a inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que hi ha un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destina a l'adquisició o subscripció d'altres participacions en fons d'inversió, no procedeix computar-ne el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conserven el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

    El règim d'ajornament no resulta d'aplicació quan, per qualsevol mitjà, es posa a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició té per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats; tampoc els és aplicable quan té per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzades, o quan es tracta de partícips dels fons d'actius bancaris. Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, has d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així ho estableixen.

   • Quins són els tipus de fons d'inversió?

    • Fons de fenda fixa: inverteixen en actius de renda fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés...).
    • Fons de renda variable: la majoria del patrimoni d'aquests fons s'inverteix en accions. S'estableixen subcategories segons el mercat en què s'inverteixi, els sectors d'activitat.
    • Fons mixtos: inverteixen tant en valors de renda fixa com en valors de renda variable. Com més gran sigui el percentatge de renda variable, més grans són el risc i la rendibilitat esperada.
    • Fons garantits: fons que garanteixen el capital inicial invertit més una rendibilitat, fixa o variable, a una data futura determinada.
    • Fons de fons: inverteixen més del 50 % del seu patrimoni en altres fons d'inversió.
    • Fons globals: fons que no encaixen en cap de les categories anteriors, per no tenir l'obligació de fixar el percentatge a invertir en actius de renda fixa i/o variable o la qualificació creditícia dels seus actius.
   • Estat de posició:

    És part de la documentació pública que informa al partícip dels moviments per subscripcions o reemborsaments en el fons.

   • Euríbor:

    (Euro Interbank Offered Rate). Taxa d'interès de referència per a la zona euro.

   • FIAMM:

    FIAMM (fons d'inversió en actius del mercat monetari) Tipus de fons que, per llei, han de fer les seves inversions en títols de renda fixa de venciment a curt termini (fins a 18 mesos) i elevada liquiditat.