una dona d'espalada fent una foto
 • Tenim el fons que millor s'adapta a tu.

Et bonifiquem en portar el teu fons


Ara pots aconseguir una bonificació del2,5% si traspasses a Bankia un fons d'inversió*.
Fullet comercial (PDF, 30 kB).

Si necessites més informació pots contactar amb el teu gestor a través de Bankia En línia i/o l'app de Bankia de manera fàcil i ràpida.

 

 • Traspassos d'unes altres entitats als Fons d'Inversió Bankia seleccionats
 • Termini de compliment: 36 mesos
 • Has de ser titular d'un compte d'estalvi a Bankia
 • Signatura de la sol·licitud de la promoció
  a través de Bankia En línia
 • Tens de l'1 al 31 de juliol per sol·licitar-ho i traspassar-ho
dona fent foto al capvespre

Aconsegueix el teu 2,5% de bonificació!

Portar fons

 • Quins són els tipus de fons d'inversió?

  • Fons de Renda Fixa: inverteixen en actius de renda fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés...).
  • Fons de Renda Variable: la majoria del patrimoni d'aquests fons s'inverteix en accions. S'estableixen subcategories segons el mercat en què s'inverteixi, els sectors d'activitat.
  • Fons Mixtos: inverteixen tant en valors de renda fixa com en valors de renda variable. Com més gran sigui el percentatge de renda variable major és el risc i major la rendibilitat esperada.
  • Fons Garantits: fons que garanteixen el capital inicial invertit més una rendibilitat, fixa o variable, a una data futura determinada.
  • Fons de Fons: inverteixen més del 50% del seu patrimoni en uns altres fons d'inversió.
  • Fons Globals: fons que no encaixen en cap de les categories anteriors, per no tenir l'obligació de fixar el percentatge a invertir en actius de renda fixa i/o variable o la qualificació creditícia dels seus actius.

 • Què és una mobilització entre fons i com tributa?

  És una operació per la qual una persona física traspassa, totalment o parcialment, la inversió efectuada en un fons d'inversió a un altre fons diferent.

  Amb aquesta operació es fa el reemborsament, total o parcial, de les participacions que tinguis en un fons d'inversió per fer la subscripció de l'import reemborsat en participacions d'un altre fons. D'aquesta manera, l'import reemborsat es transfereix directament del fons origen al fons destí, juntament amb la informació fiscal.

  Per a tu, com inversor, les mobilitzacions no tenen efectes fiscals en l'IRPF, ja que existeix un règim d'ajornament, de manera que quan l'import obtingut en el reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió es destini a l'adquisició o subscripció d'unes altres participacions en fons d'inversió, no procedirà computar el guany o pèrdua patrimonial, i les noves participacions subscrites conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions transmeses o reemborsades.

  El règim d'ajornament no resultarà d'aplicació quan per qualsevol mitjà es posi a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les participacions del fons d'inversió o, si escau, la subscripció o adquisició tingui per objecte participacions de fons d'inversió cotitzats, tampoc els serà quan tingui per objecte accions de societats d'inversió de capital variable índex cotitzats, o quan es tracti de partícips dels fons d'actius bancaris.

  Has de tenir en compte que una mobilització de fons d'inversió suposa un reemborsament i una subscripció. Per tant, hauràs d'abonar les comissions de subscripció o reemborsament si els fullets dels fons així l'estableixen.

 • Quin risc té un fons d'inversió?

  El risc d'un fons d'inversió depèn fonamentalment del tipus d'actiu en què inverteix, qualificació dels mateixos, zona geogràfica a què pertanyen, la moneda en què cotitzen els mateixos.

 • Qui pot ser partícip d'un fons d'inversió?

  Poden ser titulars tant persones físiques com jurídiques, a més els fons poden tenir un únic partícip o existir diversos, que es denominarien copartícips. En el cas de diversos titulars el fons és propietat de tots ells per parts iguals.

 • Quins drets tenen els partícips?

  • Sol·licitar i obtenir el reemborsament de les seves participacions.
  • Obtenir informació completa, veraç, precisa i permanent sobre el fons, el valor de les participacions, així com la posició del partícip en el fons.
  • Sol·licitar i obtenir el traspàs de les seves inversions entre IIC (beneficiant-se del règim d'ajornament de la tributació en l'IRPF).
  • Exigir responsabilitats a la societat gestora i al dipositari per l'incompliment de les seves obligacions.
  • Acudir al departament d'Atenció al client (en els termes establerts per la mateixa llei i per la llei 44/2002 de Mesures per a la Reforma del Sistema Financer).

 

* Bankia Fons SGIIC SA és l'Entitat Gestora i Bankia SA és l'Entitat Dipositària. Bases dipositades a la seva disposició en www.bankia.es i en qualsevol oficina de Bankia. S'aplicarà la normativa fiscal en vigor. Per poder accedir a la promoció serà necessari que, entre l'1 i el 31 de juliol de 2019, el client sol·liciti a través de Bankia En línia i/o APP Bankia, una mobilització d'entrada, des d'una altra entitat diferent a Bankia, a algun dels fons d'inversió especificats en les bases de la campanya. Serà condició obligatòria que el client sol·liciti expressament l'assignació de la bonificació mitjançant firma en la fitxa de sol·licitud elaborada a l'efecte, a través de Bankia En línia i/o APP Bankia. Així mateix, per a l'entrega de la bonificació promocional serà necessari que el partícip accepti, mitjançant la signatura de la fitxa d'acceptació, que durant 36 mesos comptats des de la data de l'abonament de la bonificació, el partícip no redueixi el patrimoni invertit existent en el moment de l'assignació (de la totalitat dels fons de què sigui partícip a Bankia i de la selecció de fons que atorga el dret a obtenir la bonificació), com a conseqüència de mobilitzacions o reemborsaments diferents als reemborsaments obligatoris, de conformitat amb el regulat en els fullets dels corresponents fons d'inversió. El Document de Dades Fonamentals per a l'Inversor i el Fullet Complet dels fons d'inversió es troba disponible en el web www.bankiafondos.es i en la CNMV. Promoció vigent des del 1 al 31 de juliol de 2019.