un tres en neó
 • Tenim el pla que millor s'adapta a tu.

Et comptem fins a 3 per aprofitar aquesta oportunitat


Assegurar el teu futur mai no havia estat tan fàcil. Fins al 31 de juliol contracta-ho en línia i aprofita aquesta oportunitat*.
Fullet comercial (PDF, 870 kB).

Si necessites més informació contacta amb el teu gestor.

 

 • Traspassos d'unes altres entitats als Plans de Pensions Bankia seleccionats
 • Compromís de permanència 60 mesos
 • Import mínim de 25.000 €
 • Signatura de la sol·licitud de la promoció
  a través de Bankia En línia
 • No haver fet traspassos de sortida
  entre el 01/01/2019 i el 31/01/2020
gif 1 2 3

Aconsegueix el teu 3% de bonificació!

Portar pla

 • Quina finalitat té un pla de pensions?

  Un Pla de Pensions és un pla d'estalvi personalitzat de la qual finalitat és obtenir un complement a la pensió pública de jubilació, en funció de les necessitats del partícip. Al costat de la contingència de jubilació, a què es dediquen especialment aquestes notes, els plans de pensions solen tenir en compte altres situacions com la invalidesa, la defunció, la desocupació de llarga durada per part de l'interessat, entre altres.

  Les aportacions que fa el partícip a un pla de pensions seran un complement en el moment que accedeixi a la jubilació.

  A l'efecte de plans de pensions, s'accedeix a la jubilació quan:

  La Seguretat Social li reconegui aquest estat i li fixi la prestació de jubilació en qualsevol dels seus Règims (general, autònoms, etc.), bé sigui a l'edat ordinària (65 anys), anticipada o posteriorment.

  Es trobi en situació de jubilació parcial reconeguda per la Seguretat Social.

  Als 65 anys, quan el partícip no pugui accedir a una prestació per jubilació a la Seguretat Social.

  A partir dels 60 anys, sempre que s'hagi cessat en activitat laboral amb alta a la Seguretat Social i no es reuneixin encara els requisits perquè se li reconegui la prestació pública de jubilació.

  A qualsevol edat, si s'extingeix la relació laboral i es passa a situació legal de desocupació per expedient de regulació d'ocupació (ERO).

 • Quins avantatges ofereix?

  ¿Sabia que les aportacions a Plans de Pensions poden suposar-li un estalvi fiscal d'entre el 24% i el 43%?

  Fiscalitat de les aportacions

  Les aportacions que faci al seu pla de pensions es redueixen directament en la part general de la base imposable fins al menor dels següents límits: 8.000 euros o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici.

  Règim transitori: aquest límit no és aplicable a les quantitats aportades amb anterioritat al dia 01/01/2007 que estiguin pendents de reducció en BI per insuficiència d'aquesta última.

  A més, aquells partícips que reben aportacions de la seva empresa en un Pla de Pensions del Sistema de Treball, també podran reduir-se en la base imposable de l'Impost la quantia de les mateixes, amb els límits fixats per la normativa en funció de l'edat.

  Si el seu cònjuge no obté rendes a integrar en la part general de la base imposable o les obté en quantia inferior a 8.000 euros, podrà reduir en la base imposable les aportacions realitzades a Plans de Pensions de què sigui partícip el seu cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Es reduiran les aportacions anuals realitzades pels partícips discapacitats (amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, així com els discapacitats que tinguin una incapacitat declarada judicialment, independentment del seu grau), amb el límit de 24.250 euros anuals. Si diverses persones realitzen aportacions al pla del discapacitat (el titular mateix i els seus familiars, en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, així com el cònjuge o aquells que els tinguin a càrrec en règim de tutela o acolliment), es reduiran, en primer lloc, les aportacions realitzades pel discapacitat mateix, i només si aquestes no arriben al límit de 24.250 euros assenyalat, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per tercers a favor seu, de forma proporcional.

  El conjunt de les reduccions anteriors no podrà donar lloc a una base liquidable general negativa. Les aportacions que no hagin estat objecte de reducció en l'impost per aquest motiu, podran ser reduïdes en els cinc exercicis fiscals següents.

  b. Fiscalitat de les prestacions

  Pel que fa a les prestacions generades per un pla de pensions, tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, i estan sotmeses tributàriament a l'IRPF.

  En forma de capital:

  No donen lloc a reducció.

  Règim transitori: per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes amb anterioritat al 01/01/2007 i les esdevingudes amb posterioritat al 01/01/2007, per la part corresponent a aportacions anteriors a 31/12/2006, els beneficiaris podran aplicar la reducció prevista en l'art.17 de la Llei de l'IRPF vigent a 31/12/2006: Amb caràcter general, si la prestació es percep en forma de capital, s'aplicarà una reducció del 40% sobre el dret consolidat si la primera aportació té una antiguitat de 2 anys com a mínim des de la data en què es va fer la primera aportació.

  Des de l'1 de gener de 2015 es limita l'aplicació de l'esmentat règim transitori (reducció del 40% per la part d'aportacions realitzades fins al 31/12/06) a les prestacions percebudes en l'exercici en què s'esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents
  Per a aquells plans que encara no han estat rescatats de les quals contingències ja s'han esdevingut, el límit serà el següent

  • Contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014: el règim transitori només podrà ser aplicable a les prestacions rebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què va tenir lloc la contingència.
  • Contingències esdevingudes en els exercicis 2010 o anteriors: el règim transitori serà aplicable només pel que fa a les prestacions percebudes fins al 31 de desembre de 2018.

  En forma de renda:

  No donen lloc a reducció.

  Exempció fins a un màxim de 3 vegades l'IPREM en cas de minusvàlids.

 • Quan soc beneficiari del meu pla?

  En el moment en què s'accedeix a la jubilació, a l'efecte de plans de pensions, el “partícip” pot convertir-se en “beneficiari”.

 

* Bankia és l'Entitat Dipositària i Promotora. Bankia Pensionis EGFP SA, és l'Entitat Gestora. S'aplicarà la normativa fiscal en vigor. Serà condició obligatòria que el client sol·liciti expressament l'assignació de l'obsequi promocional mitjançant firma en la fitxa de sol·licitud elaborada a l'efecte a través dels canals en línia Bankia en què estigui habilitada la promoció. Així mateix, per a l'abonament de l'obsequi promocional serà necessari que el Partícip accepti, mitjançant la signatura del document de compromís, que durant 60 mesos, comptats des de la data de l'abonament de la bonificació, no reduirà el dret consolidat existent en el moment de l'assignació en el conjunt de plans especificats en les bases i en la totalitat dels plans de què sigui partícip a Bankia. Llevat que aquesta reducció dels drets consolidats sigui com a conseqüència del cobrament de la prestació del pla de pensions en forma de renda financera i/o assegurada, i que aquestes rendes tinguin una durada igual o superior a la del període de permanència assumit pel client. Promoció: abonament d'una quantitat líquida equivalent a un 3% de l'import efectivament traspassat, procedent de plans no comercialitzats per Bankia, realitzat a través del canal en línia habilitat per a la promoció, a la selecció de plans de pensions individuals establerta en les bases de la promoció. El Document de Dades Fonamentals per al Partícip dels plans pot sol·licitar-se gratuïtament i ser consultat en www.bankiapensiones.es i en les oficines del comercialitzador. Promoció vàlida entre el 21/06/2019 i el 31/07/2019.