Hipoteca Sin Comisiones Fija

 • Només per domiciliar els teus ingressos (1) et traiem les comissions si contractes una hipoteca. Sempre pagaràs el mateix

 • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sin Comisiones Fija

Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca on no cobrem comissions

  • Termini: Fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a habitatge habitual.
  • Tipus d'interès fix (2).
  • Quotes mensuals.
  • Des d'1,70 % TIN, 2,08 % TAE fins a 10 anys.
  • Des d'1,95 % TIN, 2,30 % TAE fins a 15 anys.
  • Des de 2,00 % TIN, 2,34 % TAE fins a 20 anys.
  • Des de 2,05 % TIN, 2,37 % TAE fins a 25 anys.
  • Des de 2,10 % TIN, 2,41 % TAE fins a 30 anys. Tots els exemples representatius.

 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'aquesta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: Les despeses d'inscripció d'aquesta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran a compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interès, (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·liciti).

Més informació de la Hipoteca Sin Comisiones Fija

 

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

 

(1) Pots consultar les condicions completes publicades al Servicio Nómina.

(2) Fórmula de càlcul de les quotes d'amortització de principal i interessos amb el sistema d'amortització francès,
La quota d'amortització del préstec depèn de l'import, tipus d'interès i termini i es calcula amb la següent formula:

Interessos per quota = (Cp * i)/12
Amortització de principal = Quota - Interessos per quota
Co = quantitat nominal del préstec, principal
n= durada de l'operació en mesos
i= tipus d'interès anual/12 en tant per un
Cp= Capital Pendent

Préstec amb garantia hipotecària. Concessió subjecta a aprovació de Bankia.