Hipoteca Sin Comisiones Variable

  • Només per domiciliar els teus ingressos (1) et traiem les comissions si contractes una hipoteca.

  • Sense comissió d'obertura. Sense comissió d'estudi. Sense comissió de cancel·lació ni amortització anticipada.
  • Dibuix d'una clau verda

Avantatges de la Hipoteca Sin Comisiones Variable

Icona hipoteca Hem pensat en tu i t'oferim una hipoteca on no cobrem comissions

  • Termini: fins a 30 anys.
  • Import: fins al 80% de la inversió per a habitatge habitual.
  • Quotes mensuals.
  • Tipus d'interès variable(2) .
  • Des d'1,99% TIN primer any, Euríbor + 0,99 % TIN, 1,05% TAE. Tots els exemples representatius.
  • Si ho prefereixes, pots tenir la hipoteca a tipus mixt, amb un termini a tipus fix de fins a set anys, i la resta, a tipus variable.

 

Veure Simulador d'hipoteques

Bankia es fa càrrec de les següents despeses de la hipoteca:

Impost AJD: Els atributs/impostos derivats d'aquesta operació en què Bankia és subjecte passiu.

Registre de la Propietat: Les despeses d'inscripció d'aquesta escriptura d'hipoteca en el Registre de la Propietat.

Gestoria: Les despeses de gestoria.

Aranzels notarials derivats de la MATRIU de l'escriptura. Així mateix, seran a compte de Bankia les còpies notarials de l'escriptura sol·licitades per Bankia en el seu propi interès, (això és la còpia electrònica per a la presentació telemàtica, la/les còpies sol·licitada/s per Bankia per a la inscripció registral de la hipoteca i per a la liquidació dels impostos a càrrec seu, així com la còpia executiva quant la sol·liciti).

Més informació de la Hipoteca Sin Comisiones Variable

Informació addicional (Llei 3/2016 Andalusia)

Document d'informació precontractual complementària (DIPREC) Ingressos iguals o superiors a 3.000 € (PDF, 267 kB), Ingressos entre 1.200 € i 3.000 € (PDF, 235 kB), Ingressos inferiors a 1.200 € (PDF, 250 kB).

 

(1) Pots consultar les condicions completes publicades al Servei Nòmina.

(2) Fórmula de càlcul de les quotes d'amortització de principal i interessos amb el sistema d'amortització francès,
La quota d'amortització del préstec depèn de l'import, tipus d'interès i termini i es calcula amb la següent formula:

Interessos per quota = (Cp * i)/12
Amortització de principal = Quota - Interessos per quota
Co = quantitat nominal del préstec, principal
n= durada de l'operació en mesos
i= tipus d'interès anual/12 en tant per un.
Cp= Capital Pendent

La quota romandrà constant per a cada període de tipus d'interès, però variarà en la data en què correspongui la revisió de l'índex de referència, tornant a mantenir-se constant en el nou valor fins a la següent revisió. Aquest sistema persegueix mantenir la quota el més estable possible, pagant més interessos al principi, i augmentant la suma destinada a amortitzar el capital conforme van transcorrent els pagaments de les quotes.

Préstec amb garantia hipotecària. Concessió subjecta a aprovació de Bankia.