Alarmes Prosegur

Dibuix d'un carrer amb gent passejant
 • Seguretat en la teva llar i en el teu negoci

Que res no alteri la teva tranquil·litat, aprofita tots els avantatges de l'exclusiva alarma Prosegur

 • Confiança. Servei prestat per l'empresa líder de seguretat a Espanya.
 • Rapidesa. Resposta en menys de 30 segons en cas d'intrusió o incendi.
 • Fiabilitat. Les alarmes Prosegur compta amb Triple-seguretat davant intrusió, inhibició i sabotatge.
 • Innovació. Connexió mitjançant les més innovadores apps i web.
 • Dona utilitzant un aparell elèctric

  Pack Residencial

  Per cobrir totes les necessitats de seguretat tant en pisos en altura, àtics, baixos o xalets.

  55,56 €

  en 36 quotes(1)

  Protegeix-te davant robatoris i incendis i controla tot el que passa a casa teva amb una innovadora cambra.

  0 €

  Quota d'alta

  - Alarma Triple Seguretat.
  - Detector d'incendis.
  - Càmera IP.

 • Dispositius digitals

  Pack Negoci

  Per cobrir les necessitats de qualsevol tipologia de comerços.

  65,98 €

  en 36 quotes(1)

  Protegeix-te davant robatoris i controla tot el que passa en el teu negoci amb una innovadora cambra.

  0 €

  Quota d'alta

  - Alarma Triple Seguretat.
  - Càmera IP.
  - Servei vigilància 24x7.

Financem a clients la contractació del servei d'alarma amb Prosegur al 0% TAE. Per a més informació contacta amb la teva oficina Bankia.

(1) Passats els 36 mesos, si desitges mantenir el servei pagaràs les quotes directament a Prosegur.PROSEGUR ALARMES ESPANYA S.L. amb domicili al Carrer Ocellets, 24, 28007, Madrid (d’ara endavant, “PROSEGUR”)

En el marc de l'acord de col·laboració subscrit amb BANKIA, SA, hi ha la possibilitat finançar el pagament del preu d'adquisició dels productes anteriors mitjançant l'obtenció d'un finançament de BANKIA SA en les condicions fixades per aquesta entitat.

Rebuda la sol·licitud per PROSEGUR, aquesta es posarà en contacte amb el sol·licitant per procedir a la instal·lació de l'equip de seguretat en un termini màxim de 72h llevat de no disponibilitat del client, en aquest moment se subscriurà el contracte amb la mercantil i es lliurarà tota la documentació contractual. PROSEGUR podrà rebutjar la sol·licitud en cas que (i) el lloc d'instal·lació falti d'infraestructura adequada de telecomunicacions, de subministrament elèctric i/o de cobertura al lloc d'instal·lació (ii) verifiqui que la sol·licitud de la instal·lació de l'equip no compleix amb les condicions mínimes necessàries per a una adequada prestació del servei conforme al que disposa la normativa aplicable i/o als criteris de seguretat de Prosegur. Els equips instal·lats tindran una garantia de 2 anys des de la seva instal·lació, que cobrirà tots els defectes de fabricació d'instal·lació i de programa que afectin al seu funcionament. En cas que el sol·licitant tingui la consideració de consumidor i usuari, podrà desistir del contracte subscrit amb Prosegur en el termini de 14 dies naturals comptats des de la instal·lació del Sistema de seguretat. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seva decisió a través d'una declaració inequívoca que podrà remetre a Prosegur a través de qualsevol mitjà de què quedi constància fefaent, facilitant-se per a això el model de formulari de desistiment a la signatura del contracte. En cas de resolució anticipada, PROSEGUR reintegrarà l'import corresponent al servei no prestat mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzat pel Client. En cas d'incompliment del període de permanència pactat, Prosegur es reserva la facultat de reclamar la indemnització que correspongui conforme al contracte subscrit amb el Client. Transcorreguda la durada inicial del contracte, aquest es prorrogarà per terminis anuals, si cap de les Parts comuniqués la seva intenció de desistiment amb un mínim d'un (1) mes d'antelació a la data de finalització del període inicial, en els termes establerts en el contracte subscrit per a aquests supòsits. Per a qualsevol informació o reclamació sobre el servei o la contractació, el client podrà adreçar-se a l'adreça de correu electrònic gestiondeclientes@prosegur.com. El contracte subscrit amb Prosegur i les activitats que se'n deriven, sense perjudici del compliment de les normes generals que li siguin aplicables, es regirà per la normativa reguladora de Seguretat Privada.

Finançament subjecte a l'aprovació de Bankia. Finançament al 0% TAE i 0% TIN a un termini de 36 mesos. Import total per pagar: paquet residencial 2000 € i paquet negoci 2.375 € impostos inclosos.