Privadesa

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la seva informació personal és el més important, per aquest motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten avançades mesures de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu d'aquesta Política és donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem, emmagatzemem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionin directament o a través d'un tercer, bé quan facilitin les seves dades en formularis o eines web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o eines web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de serveis, aplicacions web, contractació de productes o serveis, recepció de butlletins de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de Mitjans Socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcioni informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d’ara endavant com “canals de comunicació de Bankia”.

Aquesta Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i eines web propietat de Bankia, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en uns altres canals ni en els contractes que l'usuari pugui formalitzar amb Bankia, fins i tot si aquests es troben enllaçades o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia”. En el cas de la contractació de productes o serveis de Bankia, el tractament de dades personals es farà de conformitat amb el que estableix el document corresponent que el client subscrigui.

L'Usuari declara que la informació i les dades que faciliti són exactes i veraços.

 

Responsable de les dades

Bankia, SA
CIF: A14010342.
Domicili social: C/Pintor Sorolla 8, 46002 València.
Telèfon: 91 602 46 80.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats i legitimació dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són recollits a través dels “canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporades en aquests canals amb les finalitats que s'indiquin a cadascun d'aquests formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificats d'obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per a què eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntari amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis oferts.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació realitzada, seran tractats per Bankia per a, entre altres:

 1. 1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari).
 2. 2. Mantenir, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris i Bankia (Legitimació del tractament: Execució d'un contracte).
 3. 3. Millorar les pàgines o eines web propietat de Bankia, així com els seus productes i serveis, per tal d'oferir una millor qualitat i servei a l'usuari, desenvolupar nous productes/serveis o millorar els processos interns de l'entitat (Legitimació del tractament: Consentiment de l'usuari (cookies) i Interès legítim).
 4. 4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers (Legitimació del tractament: Consentiment de l'usuari).
 5. 5. Fer estudis amb fins estadístiques que puguin ser d'interès per a Bankia o tercers (Legitimació del tractament: Interès legítim).
 6. 6. Complir amb les obligacions legals de Bankia (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal).

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankia” haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixin en cada moment, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Bankia pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a què es va sol·licitar el servei. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins aquests “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se de baixa de la mateixa.

 

Cessió de dades

Bankia no cedirà dades a tercers llevat de (i) per al compliment d'una obligació legal, (ii) sigui necessari per a la prestació del servei o l'execució de la seva sol·licitud, en aquest cas serà prèviament informat d'aquesta cessió, o (iii) l'usuari hagi prestat el seu consentiment previ i informat, tant de la identitat o categoria dels tercers cessionaris com de la tipologia de dades objecte de la cessió, mitjançant el marcatge d'una casella en els propis formularis o eines web en què es recullin les seves dades.

En cas que se sol·liciti a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seves dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

Només en els casos en què sigui necessari es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals existeixi o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea respecte als mateixos. En aquests casos, s'establiran els procediments adequats per garantir les mesures oportunes que han d'adoptar-se. Les transferències internacionals a països que no puguin garantir un nivell de protecció adequat, tindran caràcter excepcional i es faran sempre que siguin imprescindibles per a l'adequat desenvolupament de la relació contractual.

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservats pel temps necessari per a la finalitat per a què van anar recollits i s'especificarà en cada cas concret (formulari o eina web) el termini corresponent.

Amb caràcter general les dades personals (inclosa, si escau, la veu) es conservessin conforme amb els següents criteris: (i) les consultes o sol·licituds d'informació seran conservades fins a 5 anys; (ii) les sol·licituds d'operacions que finalment no s'emportin a terme seran conservades durant el termini màxim de sis mesos, fora que es pacti un termini superior, (iii) finalitzada la relació contractual o prestació de serveis, les dades personals es bloquegessin durant els terminis de prescripció legal que, amb caràcter general, seran 10 anys per normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i fins a 21 anys per aplicació del Codi civil i la legislació hipotecària i, (iv) sol·licitud de supressió per part seva, en els supòsits en què procedeixi.

Una vegada transcorrin els terminis legamente previstos, es procedirà a la destrucció de les seves dades.

 

<strong">Exercici de drets</strong>

L'usuari podrà en qualsevol moment:

 1. 1. Accedir a les seves dades personals que Bankia disposi d'ell (dret d'accés).
 2. 2. Modificar les seves dades personals que siguin inexactes o incorrectes (dret de rectificació).
 3. 3. Cancel·lar les seves dades personals quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris (dret de supressió).
 4. 4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).
 5. 5. Oposar-se a què s'utilitzin les seves dades personals per a fins diferents a la relació amb l'usuari (dret d'oposició).
 6. 6. Obtenir les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-s'ho a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seva identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.com o a l'apartat de correus núm. 61076, Madrid 28080.

Bankia no fa decisions individuals automatitzades que produeixi efectes jurídics en l'usuari o li afecti significativament de manera similar, llevat que tingui el consentiment de l'usuari o sigui necessària per a la prestació del servei. En qualsevol cas, l'usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana per part de Bankia en el procés, a expressar el seu punt de vista i, si escau, a impugnar la decisió.

 

Comunicacions comercials

S'informa a l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria reclamar el seu consentiment, per enviar-li comunicacions comercials.

De donar el seu consentiment, Bankia podrà posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o serveis o; si escau; per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquin, en la corresponent casella i que podrà consultar de forma actualitzada en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si en un determinat moment l'Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d'aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seva sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'Apartat de Correus núm. 61.076, 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a l'efecte en les comunicacions comercials electrònics que rebi.

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” poden contenir enllaços a unes altres pàgines web. Tingui en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'unes altres pàgines web o canals. Aquest document s'aplica exclusivament a la informació que es reclama en els “canals de comunicació de Bankia“. Li recomanem que llegeixi les polítiques tractament de dades d'unes altres pàgines web amb què enllaç des de nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visiti de qualsevol altre manera.

Xarxes socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xarxes socials. L'usuari ha de tenir en compte que, llevat que Bankia li sol·liciti les seves dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegeixin detingudament els termes i condicioni d'ús i les polítiques de privacitat de la Xarxa Social corresponent, així com s'assegurin de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació, mantenint els nivells més alts de seguretat exigides per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari davant pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Consulti més detalladament les mesures de seguretat amb què l'Entitat protegeix la seva informació i que li ajudaran a millorar la protecció de les seves consultes i operacions en el Banc i a Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia pugui reclamar a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l'usuari, seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Bankia a guardar secret pel que fa als mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'usuari haurà de comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

 

Videovigilància i accés a edificis de Bankia

Bankia, per la seva condició d'entitat bancària, està obligada a implantar cambres, equips o sistemes de captació i registre d'imatges, amb capacitat per obtenir les imatges dels potencials autors de possibles delictes contra les persones i contra la propietat, comesos en els establiments i en les oficines, que permetin la posterior identificació d'aquells, i que deuran funcionar de manera permanent (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal – Ley 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada).

Bankia durà a terme el tractament d'imatges a través de sistemes de cambres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions. Així mateix, podran captar-se imatges de la via pública en la mesura en què resulti estrictament imprescindible i únicament per a la finalitat esmentada.

Les forces i cossos de seguretat de l’Estat tindran accés als sistemes instal·lats per les empreses de seguretat privada que permetin la comprovació de les informacions en temps real quan això sigui necessari per a la prevenció d'un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals.

Addicionalment, i per accedir a determinats edificis, Bankia, SA li sol·licitarà dades identificatives per controlar aquest accés, sent necessari per poder accedir al mateix, per motius de seguretat i partint d'un interès legítim de l'entitat (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal i interès legítim de l'entitat).

Les dades i imatges seran suprimits en el termini màxim d'un mes des de la seva obtenció o captació de conformitat amb el que estableix l'esmentada normativa, llevat de quan haguessin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Els visitants poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament que procedeixin, dirigint la seva sol·licitud per escrit, i acreditant la seva identitat, al Registre General de Bankia situat a Paseo de la Castellana núm. 189, 28046 Madrid.

 

Enregistrament de les converses telefòniques

Les comunicacions telefòniques que tinguin lloc entre les parts podran ser gravades durant la contractació o utilització dels serveis prestats per Bankia per a:

 1. i. acreditar la seva identificació i acceptació de les condicions de contractes, precontractes, operacions o serveis que l'usuari sol·liciti, com a mitjà de prova per a qualsevol procediment judicial o arbitral que entre ambdues parts es pogués plantejar directament o indirectament (Legitimació del tractament: Execució d'un contracte); així com,
 2. ii. en el cas de sol·licituds d'informació o contractació de productes o serveis d'inversió, per complir amb l'obligació establerta en la normativa vigent en mercat de valors. (Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació legal - Reial decret Llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre).

Així mateix, es podran gravar els registres informàtics i telemàtics que s'hagin generat per raó de la contractació o de l'accés al servei de Bankia.

El registre inclourà els enregistraments de les converses telefòniques o comunicacions electròniques relatives, almenys, a les operacions realitzades quan es negocia per compte propi i a la prestació de serveis que estiguin relacionats amb la recepció, transmissió i execució de qualsevol tipus d'ordres de clients, incloent a més converses o comunicacions relatives a operacions o serveis sense que aquestes arribin a materialitzar-se.

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altra lloc web del grup Bankia, aportant avantatges a l'usuari, facilitant-li la navegació i usabilitat de les mateixes, i que podran ser actualitzades i recuperades per les entitats del grup Bankia responsables de la seva instal·lació. Les <i>cookies</i> tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap <i>cookie </i>permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap <i>cookie </i>pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu <i>cookie </i>és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Els usuaris poden configurar en qualsevol moment els consentiments que hagin prestat per a aquelles cookies que no siguin necessàries per visualitzar la pàgina o eina web (cookies analítiques, publicitàries o de publicitat comportamental) a través de la Política de cookies del grup Bankia. Addicionalment els usuaris poden deshabilitar l'ús de cookies a través de les opcions de configuració/ajust del seu navegador, de tal manera que pot bloquejar, restringir, deshabilitar o esborrar l'acceptació de cookies.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, llevat que existeixin exigències normatives o d'una altra índole que facin necessari adaptar la Política amb un periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consultin la Política a cadascuna de les ocasions que accedeixi o utilitzar pàgines, llocs web o eines web propietat de Bankia o, almenys, consulti periòdicament el seu contingut.

 

Data actualització: 01/12/2018.