Privadesa

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la seva informació personal és el més important, per aquest motiu, s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu d'aquesta Política és donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que els clients o usuaris proporcionin directament o a través d'un tercer, bé quan facilitin les seves dades en formularis o eines web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o eines web de Bankia (Cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra per a la utilització de serveis, aplicacions web, contractació de productes, recepció de boletínes de notícies, participació en programes o esdeveniments o ús de Mitjans Socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporcioni informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots ells denominats d’ara endavant com “canals de comunicació de Bankia”.

Aquesta Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i eines web propietat de Bankia, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en uns altres canals ni en els contractes que l'usuari pugui formalitzar amb Bankia, fins i tot si aquests es troben enllaçades o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia”.

L'Usuari declara que la informació i les dades que faciliti exactes i veraços.

 

Responsable de les dades

· Bankia, SA

· CIF: A14010342

· Domicili social: C/Pintor Sorolla 8, 46002 València.

· Telèfon: 902 246 810

· Contacte del Delegat de Protecció de Dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats dels tractaments

Les dades facilitades pels usuaris són recollits a través dels “canals de comunicació de Bankia” i/o qualssevol formularis de recollida de dades incorporades en aquests canals amb les finalitats que s'indiquin a cadascun d'aquests formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, (inclosa la imatge continguda en el seu document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les dades a què Bankia tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació realitzada, seran tractats per Bankia per a, entre altres:

1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia;

2. Mantenir, complir i controlar la relació (pre) contractual entre els usuaris i Bankia;

3. Millorar les pàgines o eines web propietat de Bankia, així com els seus productes i serveis, per tal d'oferir un millor servei a l'usuari;

4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers;

5. Fer estudis amb fins estadístiques; i

6. Complir amb les obligacions legals de Bankia.

En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual s'havien sol·licitat. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntari amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis oferts.

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankia” haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixin en cada moment, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Bankia pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a què es va sol·licitar el servei. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins aquests “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se de baixa de la mateixa.

 

Legitimació del tractament

Bankia únicament reclamarà aquelles dades personals que l'usuari desitgi facilitar voluntàriament, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de serveis de la societat de la informació.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

 

Cessió de dades

Únicament se cediran dades a tercers si l'usuari ha prestat el seu consentiment previ i informat mitjançant el marcatge de la casella corresponent, fora que la cessió de les seves dades fos necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en aquest cas serà prèviament informat de l'esmentada cessió.

Així mateix, s'informa a l'usuari que, si la cessió no és necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en els formularis de recollida de dades Bankia sol·licitarà a l'usuari de manera separada el consentiment i informarà de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les dades personals.

En cas que se sol·liciti a l'usuari el consentiment per a la cessió de les seves dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió, mitjançant el marcatge de la corresponent casella. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors a què es poden cedir dades amb finalitat comercial pot ser consultada, de manera actualitzada, en el següent enllaç (PDF, 198 kB).

 

Conservació de les dades

Les dades seran conservats pel temps que fora necessari per a la finalitat que van anar recollits i seran bloquejats quan hagin deixat de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van anar recollits quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert l'esmentat termini Bankia procedirà a la supressió de les seves dades.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà en qualsevol moment:

1. Accés a les seves dades personals que Bankia disposi d'ell (dret d'accés).

2. Modifica les seves dades personals que siguin inexactes o incorrectes (dret de rectificació).

3. Cancel·la les seves dades personals quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris (dret de supressió).

4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).

5. Oposar-se a què s'utilitzin les seves dades personals per a fins diferents a la relació amb l'usuari (dret d'oposició).

6. Obtingues les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-s'ho a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seva identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus 61076, Madrid 28080.

 

Comunicacions comercials

S'informa a l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria reclamar el seu consentiment, per enviar-li comunicacions comercials.

De donar el seu consentiment, Bankia podria posar-se en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i/o serveis o; si escau; per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats, o pertanyents als sectors que s'indiquin, en la corresponent casella.

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si en un determinat moment l'Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d'aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seva sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@bankia.com, a l'Apartat de Correus 61076, 28080 Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a l'efecte en les comunicacions comercials electrònics que rebi.

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” pot contenir enllaços a unes altres pàgines web. Tingui en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'unes altres pàgines web o canals. Aquest document s'aplica exclusivament a la informació que es reclama en els “canals de comunicació de Bankia“. Li recomanem que llegeixi les polítiques tractament de dades d'unes altres pàgines web amb què enllaç des dels nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visiti de qualsevol altre manera.

 

Xarxes socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diferents xarxes socials. L'usuari ha de tenir en compte que, llevat que Bankia li sol·liciti les seves dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegeixin detingudament els termes i condicioni d'ús i les polítiques de privacitat de la Xarxa Social corresponent, així com s'assegurin de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això s'usen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació, mantenint els nivells més alts de seguretat exigides per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari davant pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que us ajudaran a millorar la protecció de les vostres consultes i operacions al banc i a Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia pugui reclamar a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l'usuari, seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Bankia a guardar secret pel que fa als mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'usuari haurà de comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

 

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen en l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altra lloc web del grup Bankia, aportant avantatges a l'usuari, facilitant-li la navegació i usabilitat de les mateixes, i que podran ser actualitzades i recuperades per les entitats del grup Bankia responsables de la seva instal·lació. Les ##1##cookies##1## tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap ##1##cookie##1##permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap ##1##cookie##1##pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu ##1##cookie##1##és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguin rebre ##1##cookies##1##o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Pot consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies en la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la Política de Privacitat

Bankia farà una revisió de la Política de Privacitat anualment, llevat que existeixin exigències normatives o d'una altra índole que facin necessari adaptar la Política amb un periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consultin la Política a cadascuna de les ocasions que consulti o utilitzar llocs o eines web propietat de Bankia o, almenys, consulti periòdicament el seu contingut.

 

Data actualització: 25/05/2018