Privadesa

Introducció

A Bankia sabem que la privacitat i protecció de la vostra informació personal és el més important. És per això que fem servir estàndards de seguretat elevats a les nostres aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació.

L'objectiu d'aquesta política és donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que els clients o els usuaris ens proporcionen directament o a través d'un tercer, bé quan faciliten les seves dades en formularis o eines web propietat de Bankia, o bé mitjançant la navegació a través dels llocs o eines web de Bankia (cookies). Per exemple, (i) quan l'usuari es registra en serveis, aplicacions web, contracta productes, confirma la recepció de butlletins de notícies, la participació en programes o esdeveniments o ús de mitjans socials oficials de Bankia; o (ii) quan l'usuari proporciona informació de contacte a Bankia, de forma voluntària, com a mitjà de contacte per a consultes al servei d'atenció a l'usuari o plataformes de mitjans socials, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en cas necessari, el seu consentiment, tots denominats conjuntament, d’ara endavant, “canals de comunicació de Bankia”.

Aquesta política només és vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través dels llocs i eines web propietat de Bankia, i no hi és aplicable la informació recollida per tercers en altres canals ni en els contractes que l'usuari pugui formalitzar amb Bankia, fins i tot si estan enllaçats o relacionats amb els “canals de comunicació de Bankia”.

L'usuari declara que la informació i les dades que facilita són exactes i veraços.

 

Responsable de les dades

· Bankia, SA

· CIF: A14010342

· Domicili social: C/ Pintor Sorolla 8, 46002 València.

· Telèfon: 902 246 810

· Contacte del delegat de protecció de dades: oficinadpo@bankia.com

 

Finalitats dels tractaments

Les dades que ens faciliten els usuaris es recullen a través dels “canals de comunicació de Bankia” o qualssevol formularis de recollida de dades incorporats en aquests canals amb les finalitats que s'indiquen a cadascun d'aquests formularis, mitjançant l'obtenció del consentiment dels usuaris.

Les dades dels usuaris que facilitin dades de caràcter personal (incloent-hi la imatge del seu document d'identificació, el telèfon mòbil i l'adreça electrònica), així com les dades a què Bankia tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació dutes a terme, seran tractades per Bankia per a, entre d'altres:

1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per Bankia;

2. Mantenir, complir i controlar la relació (pre) contractual entre els usuaris i Bankia;

3. Millorar les pàgines o eines web propietat de Bankia, així com els seus productes i serveis, per tal d'oferir un millor servei a l'usuari;

4. Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers;

5. Fer estudis amb fins estadístiques; i

6. Complir amb les obligacions legals de Bankia.

En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual s'havien sol·licitat. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguin prestar de manera òptima els serveis oferts.

En cas que els usuaris dels “canals de comunicació de Bankiahagin de facilitar la seva adreça electrònica per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixin en cada moment, poden manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Bankia pugui enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. Bankia posarà a disposició dels usuaris que s'hagin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquests “canals de comunicació de Bankia” els mecanismes adequats i fàcilment accessibles per donar-se'n de baixa.

 

Legitimació del tractament

Bankia únicament recollirà les dades personals que l'usuari vulgui facilitar voluntàriament i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com en matèria de serveis de la societat de la informació.

El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i Bankia, així com per al compliment per part de Bankia de les seves obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, Bankia sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar-ne les dades personals.

 

Cessió de dades

Únicament se cediran dades a tercers si l'usuari ha prestat el seu consentiment previ i n'ha informat mitjançant el marcatge de la casella corresponent, a no ser que la cessió de les dades sigui necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, cas en el qual se l'informarà prèviament de l'esmentada cessió.

Així mateix, s'informa l'usuari que, si la cessió no és necessària per al manteniment de la relació amb l'usuari, en els formularis de recollida de dades, Bankia sol·licitarà a l'usuari de manera separada el consentiment i l'informarà de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les dades personals.

En cas que se sol·liciti a l'usuari el consentiment per a la cessió de les dades a empreses del Grup Bankia amb finalitat comercial, s'oferirà a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió, mitjançant el marcatge de la casella corresponent. La composició actualitzada de les empreses del Grup Bankia o col·laboradors als quals es poden cedir dades amb finalitat comercial es pot consultar, de manera actualitzada, a l'enllaç següent (PDF, 198 kB).

 

Conservació de les dades

Les dades es conservaran el temps que sigui necessari per a la finalitat per a la qual es recullen i es bloquejaran quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, i quedaran a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions públiques competents, en particular, les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament, durant el seu termini de prescripció. Vençut l'esmentat termini, Bankia suprimirà les dades.

 

Exercici de drets

L'usuari pot, en qualsevol moment:

1. Accés a les dades personals que Bankia disposi de l'usuari (dret d'accés).

2. Modifica les dades personals que siguin inexactes o incorrectes (dret de rectificació).

3. Cancel·la les seves dades personals quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessàries (dret de supressió).

4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les seves dades personals per part de Bankia. En aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret de limitació).

5. Oposar-se que s'utilitzin les seves dades personals per a finalitats diferents de la relació amb l'usuari (dret d'oposició).

6. Obtingues les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-les a un tercer (dret de portabilitat).

Els anteriors drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat els pot exercir directament el titular de les dades o un representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant la seva identitat, dirigida a protecciondedatos@bankia.como a l'apartat de correus 61076, Madrid 28080.

 

Comunicacions comercials

S'informa l'usuari que, a través dels formularis de recollida de dades, Bankia podria recollir el seu consentiment per enviar-li comunicacions comercials.

En cas de donar el seu consentiment, Bankia es podria posar en contacte amb l'usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes o serveis o, si escau, per remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats o pertanyents als sectors que s'indiquin en la casella corresponent.

En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si, en un determinat moment, l'usuari no vol continuar rebent comunicacions d'aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seva sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat, a l'adreça electrònica protecciondedatos@bankia.com, a l'apartat de correus 61076, 28080 de Madrid, o bé utilitzant l'enllaç habilitat a aquest efecte a les comunicacions comercials electròniques que rebi.

 

Enllaços

Els “canals de comunicació de Bankia” pot contenir enllaços a altres pàgines web. Cal tenir en compte que Bankia no és responsable de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web o canals. Aquest document s'aplica exclusivament a la informació que es recull en els “canals de comunicació de Bankia". Us recomanem que llegiu les polítiques de tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals s'enllaci des dels nostres “canals de comunicació de Bankia” o que visiteu de qualsevol altra manera.

 

Xarxes socials

Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que Bankia té en diverses xarxes socials. L'usuari ha de tenir en compte que, llevat que Bankia li sol·liciti les dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les dades pertanyeran a la xarxa social corresponent. Per tant, es recomana als usuaris que llegeixin detingudament els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat de la xarxa social corresponent, així com que s'assegurin de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les seves dades.

 

Seguretat

Una de les màximes prioritats de Bankia és la protecció de la informació dels nostres clients. Per a això es fan servir estàndards de seguretat a les aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció per tal de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació, i es mantenen els nivells més alts de seguretat exigits per la llei per protegir les dades de caràcter personal de l'usuari davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Consulteu més detalladament les mesures de seguretat amb què l'entitat protegeix la vostra informació i que us ajudaran a millorar la protecció de les vostres consultes i operacions al banc i a Internet.

 

Confidencialitat

Les dades personals que Bankia pugui recollir a través dels “canals de comunicació de Bankia”, o mitjançant les comunicacions que mantingui amb l'usuari, es tractaran amb absoluta confidencialitat. Bankia es compromet a guardar secret pel que fa a les dades i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que n'evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable en cada moment.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'usuari haurà de comunicar, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

 

Cookies

L'accés als “canals de comunicació de Bankia” pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers que es baixen a l'equip de l'usuari amb la finalitat de recollir dades essencials per al correcte funcionament de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web del grup Bankia. Les cookies aporten avantatges a l'usuari, ja que faciliten la navegació i usabilitat de les pàgines web, aplicacions o qualsevol altre lloc web, i perquè les entitats del grup Bankia responsables de la seva instal·lació les poden actualitzar i recuperar. Les ##1##cookies##1## tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap ##1##cookie##1##permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap ##1##cookie##1##pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu ##1##cookie##1##és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no vulguin rebre ##1##cookies##1##o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Podeu consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies a la Política de cookies del grup Bankia.

 

Revisió de la política de privacitat

Bankia farà una revisió de la política de privacitat anualment, llevat que hi hagi exigències normatives o d'una altra índole que facin necessari adaptar la política amb una periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que consultin la política en cadascuna de les ocasions que consultin o utilitzin llocs o eines web propietat de Bankia o, almenys, en consultin periòdicament el contingut.

 

Data d'actualització: 25/05/2018