Tarifes

Índex general (PDF, 200 kB)

Epígraf 1 (PDF, 86 KB) - CONDICIONS GENERALS.

 • Condicions generals aplicables a totes les operacions, independentment de la moneda i del país d'origen-destinació.

Epígraf 2 (PDF, 124 KB)- EFECTES I BESTRETA DE CRÈDITS: DESCOMPTE, GESTIÓ DE COBRAMENT I DEVOLUCIÓ.

 • Descompte i gestió de cobrament d'efectes i crèdits.
 • Devolucions d'efectes i crèdits impagats.

Epígraf 3 (PDF, 88 KB) - NEGOCIACION, COMPENSACIÓ I PAGAMENT DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS.

 • En euros pagadors en el mercat nacional.
 • En divises o en euros pagadors a l'estranger.

Epígraf 4 (PDF, 89 KB) - EMISSIÓ DE XECS, PAGARÉS I ALTRES DOCUMENTS DE PAGAMENT.

 • Emesos en euros sobre mercat nacional.
 • Emesos en divises o en euros de no residents.

Epígraf 5 (PDF, 201 kB)- SERVEIS DE PAGAMENT ENTITATS EMISSORES DE CÀRRECS DOMICILIATS.

  • Presentació al cobrament i cobrament en efectiu.
  • Devolucions.

Epígraf 6 (PDF, 246 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT SOBRE EL MERCAT NACIONAL.

  • Transferències emeses en euros.
  • Girs i altres ordres de pagament.
  • Transferències emeses en divises.
  • Transferències rebudes en divises.

Epígraf 7 (PDF, 326 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIES I ALTRES ORDRES DE PAGAMENT TRANSFRONTERER.

  • Conceptes previs.
  • Emissió de transferències.
  • Recepció de transferències.

Epígraf 8 (PDF, 200 kB)- SERVEIS DE PAGAMENT TARGETES.

   • Targetes, emissió i tinença de suports.
   • Targetes, operacions.
   • Comerços.

Epígraf 9 (PDF, 198 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT SERVEIS DE NEETING, CASH POOLING I SIMILARS.

Epígraf 10 (PDF, 281 kB) - SERVEIS DE PAGAMENT COMPTES A LA VISTA.

  • Administració, manteniment, descoberts de saldos i altres conceptes.

Epígraf 11 (PDF, 24 KB) - CAIXES DE LLOGUER.

 • Caixes de lloguer

Epígraf 12 (PDF, 182 kB) - DIVERSOS SERVEIS PRESTATS.

 • Certificats, signatures i còpies de documents.
 • Custòdia de documents.
 • Obtenció, gestió o presentació de documents.
 • Altres serveis prestats.
 • Gestió d'assegurament de crèdits a l'exportació, assegurats en pòlissa col·lectiva amb CESCE.

Epígraf 13 (PDF, 173 KB) - SERVEIS DE PAGAMENT AGRUPACIONS DE SERVEIS: Tarifa plana.

Epígraf 14 (PDF, 90 KB) - SERVEIS DE BANCA A DISTÀNCIA.

 • Serveis de banca a distància.

Epígraf 20 (PDF, 74 KB) - PRÉSTECS, CRÈDITS I DESCOBERTS EN COMPTES A LA VISTA.

 • Préstecs.
 • Crèdits.
 • Descoberts en comptes corrents i llibretes d'estalvi.

Epígraf 21 (PDF, 84 kB)- LÍNIES DE FINANÇAMENT.

 • Descompte comercial i bestreta de crèdits.
 • Comerç exterior.
 • Avals.

Epígraf 22 (PDF, 93 KB) - AVALS PREAVALS I ALTRES GARANTIES.

 • Avals, preavals i altres garanties.

Epígraf 23 (PDF, 80 KB) - LÍSING.

 • Arrendament financer (lísing).

Epígraf 24 (PDF, 81 KB) - FACTURATGE.

 • Facturatge.

Epígraf 25 (PDF, 82 KB) - GESTIÓ DE PAGAMENTS CONFIRMATS.

 • Gestió de pagaments confirmats i servei de pagament a proveïdors.

Epígraf 26 (PDF, 175 kB) - FINANÇAMENT D'OPERACIONS DE COMERÇ EXTERIOR

 • Finançament d'importacions i exportacions.
 • Mercat de deute públic en anotacions.

Epígraf 50 (PDF, 78 KB) - COMPRAVENTA DE BITLLETS ESTRANGERS I DIVISES.

Epígraf 51 (PDF, 39 KB) - OPERACIONS D'IMPORTACIÓ.

 • Compra-venda de bitllets estrangers.
 • Compra-venda de divises a termini.
 • Opcions sobre divises.
 • Emissió de crèdits simples, crèdits documentaris i altres ordres de pagament.
 • Pagament de remeses simples i documentàries.

Epígraf 52 (PDF, 50 KB) - OPERACIONS D'EXPORTACIÓ.

 • Cobrament de crèdits documentaris, cartes de crèdit stand by i ordres de pagament documentàries.
 • Cobrament de remeses simples i documentàries.

Epígrafs de valors (PDF, 60 kB)