Línea BEI Agroalimentaria

 • Finançament dels projectes empresarials d'Espanya i UE

  D'empreses i autònoms del sector agroalimentari

 • Condicions econòmiques preferents. Finançament a través de préstec, lísing o compte de crèdit. Autònoms i pimes amb menys de 250 empleats.

Què és el Banc Europeu d'Inversions?

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els Estats membres de la UE. En la seva qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavoreixin la integració econòmica i una major cohesió social dels Estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI compta amb condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins l'acord de col·laboració signat en data 25 de juny de 2015 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un contracte de finançament per import de 50 milions d'euros denominat “Línia de finançament BEI AGROALIMENTACIÓ” i del qual objecte és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, petites i mitjanes empreses (PIMES) i autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector agroalimentari.

Característiques de la Línia BEI Agroalimentació

 • Beneficiaris: autònoms, pimes amb menys de 250 empleats, independentment del seu balanç i facturació, que estiguin radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea i que desenvolupin la seva activitat en el sector agroalimentari.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que han de materialitzar-se a Espanya o en països de la Unió Europea.
 • Quantia finançable amb fons BEI: projectes desenvolupats per autònoms i pimes d'import fins a 25 milions d'euros. Es podrà finançar fins al 100% del projecte d'inversió o la necessitat de capital circulant, amb un límit de 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no podran acollir-se a aquesta Línia els projectes de determinats sectors, com a produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient, operacions purament financeres, tant de compra de societats com de reestructuració financera, entre d'altres. Només seran admissibles els sectors agroalimentaris.
 • Vigència de la Línia: fins al 10/12/2017 o abans, si s'esgoten els seus fons.
 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: en tractar-se d'una línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que pot consultar en la seva oficina o a través del seu gestor comercial.
 • Termini d'amortització: projectes d'inversió: de 2 a 10 anys amb possibilitat de carència fins a 12 mesos. Finançament de circulant: de 2 a 5 anys amb possibilitat de carència fins a 12 mesos.
 • Modalitat: el finançament podrà formalitzar-se mitjançant préstec, lísing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els seus empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.

Detall dels projectes finançables

Projectes d'inversió

 • Tangibles: projectes d'inversió en actius productius, llevat dels terrenys (llevat de que la seva compra es consideri tècnicament essencial per al projecte) que suposin noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles queda totalment exclosa.
 • Intangibles: despeses R+D+I, costos de desenvolupament, creació o adquisició de xarxes de distribució en mercats nacionals o estrangers dins la UE, obtenció o compra de marques i patents.

Es podrà finançar la compra d'una empresa per tal de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió han de materialitzar-se a Espanya o en algun país de la Unió Europea.

Projectes de capital circulant

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeti als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seves activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No podrà finançar-se operacions purament financeres (reestructuracions de passiu, refinançaments, compra de participacions en empreses llevat dels supòsits indicats anteriorment de successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal), ni per a la promoció immobiliària.

No es podran finançar els costos relacionats amb l'adquisició de llicències, drets de producció i altres drets concedits per ens públics. Els impostos sobre el negoci únicament es podran finançar en aquells supòsits en què no es puguin recuperar.