Línea BEI Sector Agroalimentación

 • Finançament d'inversions i circulant a Espanya i la UE

  D'empreses i autònoms del sector agroalimentari

 • Condicions econòmiques preferents en comptar amb fons europeus. Finançament a través de préstec, lísing o compte de crèdit. Import fins a 12,5 milions.

Què és la Línia BEI Sector Agroalimentació?

És una Línia subscrita entre BEI i Bankia, de la qual finalitat és facilitar el finançament dels projectes empresarials realitzats a Espanya i a la Unió Europea per autònoms, pimes i midcaps.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En la seva qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavoreixin la integració econòmica i més cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI ofereix unes condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins l'acord de col·laboració signat en data 19 de novembre de 2018 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un contracte de finançament per import de 100 milions d'euros denominat “Línia de finançament BEI Sector AGROALIMENTACIÓ” i del qual objecte és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, petites i mitjanes empreses (PIMES) i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS), que desenvolupin la seva activitat en el sector agroalimentari.

Característiques

 • Beneficiaris: autònoms, pimes amb menys de 250 empleats i midcaps amb empleats entre 250 i menys de 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguin radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea i que desenvolupin la seva activitat en el sector agroalimentari.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya o a països de la Unió Europea.
 • Quantia finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no podran acollir-se a aquesta Línia els projectes de determinats sectors, com a produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient, operacions purament financeres, entre d'altres. Només són admissibles els sectors agroalimentaris.
 • Condicions econòmiques i financeres del finançament: en tractar-se d'una línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que pot consultar a la seva oficina o a través del seu gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 10 anys amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys amb possibilitat de carència.
 • Modalitat: el finançament es podrà formalitzar mitjançant préstec, leasing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els vostres empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Vigència de la línia: fins al 19/11/2020 o abans, si s'esgoten els seus fons.

Detall dels projectes finançables

A. Projectes d'inversió

 • Tangibles: projectes d'inversió en actius productius, llevat dels terrenys (llevat de que la seva compra es consideri tècnicament essencial per al projecte i amb limitacions) que suposin noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles queda totalment exclosa.
 • Intangibles: com despeses R+D+I i costos de desenvolupament. No s'admet la compra de patents o llicències, amb caràcter general.
 • Es podrà finançar la compra d'una empresa per tal de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió s'han de materialitzar a Espanya o en algun país de la Unió Europea. I no han d'estar finalitzats (pagats en 90% o més) en el moment de la signatura del contracte de finançament.

B. Projectes de capital circulant

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeti als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial, com a part de les seves activitats normals.

Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No podran finançar-se operacions purament financeres (reestructuracions de passiu, refinançaments), compra de participacions en empreses llevat dels supòsits indicats anteriorment de successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal), ni operacions de promoció immobiliària.