Línea ICO Empresas y Emprendedores 2017

 • Finançament d'inversions en actius fixos

  O necessitats de liquiditat en territori nacional

 • Pots finançar actius nous i de segona mà. Tipus d'interès fix o variable. És possible finançar l'adquisició d'empreses.

Avantatges de la Línia ICO Empreses i Emprenedors

 • Es poden finançar actius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
 • S'admeten vehicles turisme, el preu dels quals no superi la xifra de 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es poden finançar en un 100%.
 • És possible finançar l'adquisició d'empreses.
 • Es pot finançar liquiditat amb el límit del 50% de l'import total del finançament, que pot arribar al 100% per a operacions d'1, 2, 3 o 4 anys.
 • La inversió a finançar no podrà estar iniciada amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, i haurà d'executar-se en el termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de signatura de la finançament.

El tipus d'interès pot ser fix o variable. Està ajustat al termini de l'operació i es compon de:

 • Operacions a termini d'un any: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30%.
 • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00%.
 • Operacions a termini superior a 4 anys: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30%.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquest organisme i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es

Sense comissions d'obertura, estudi o disponibilitat. En cas d'amortització anticipada es cobra una comissió per cancel·lació.

Condicions

Beneficiaris,

Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre que realitzin inversions productives en territori nacional, independentment del lloc del seu domicili social o fiscal i de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

Import màxim per client i any,

Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim per titular i any de 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Modalitat,

Préstec o lísing per finançar inversions i préstec per finançar necessitats de liquiditat.

Terminis d'amortització i carència per al principal,

 • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
 • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

Els anys han de ser anys complets.