Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2017

 • Facilita el finançament d'inversions en actius fixos productius

  O necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional

 • Finançar actius nous i de segona mà. Es pot finançar l'adquisició d'empreses. Tipus d'interès fix o variable.

Avantatges de la Línia ICO SGR/SAECA

A través d'aquesta Línia es facilita el finançament d'inversions en actius fixos productius o necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional. L'operació ha de comptar amb l'aval d'un SGR (Societat de Garantia Recíproca) o SAECA (societat anònima Estatal de Caució Agrària). Compta amb les característiques següents:

 • Es poden finançar actius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
 • S'admeten vehicles turisme del qual preu no superi els 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials podran finançar-se en un 100 %.
 • És possible finançar l'adquisició d'empreses.
 • Es pot finançar la creació d'empreses a l'estranger.
 • Es poden finançar necessitats de liquiditat amb el límit del 50 % de l'import total del finançament, que podrà ampliar-se fins al 100 %per a operacions a terminis d'1, 2, 3 o 4 anys.
 • La inversió a finançar no podrà estar iniciada amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, i haurà d'executar-se en el termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de signatura de la finançament.

Tipus d'interès

El tipus d'interès pot ser fix o variable i està ajustat al termini de l'operació i al percentatge d'aval aportat per l'SGR/SAECA i es compon de:

 • Operacions a termini d'un any: euribor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30 %.
 • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: euribor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00 %.
 • Operacions a termini superior a 4 anys: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30 %.
 • L'entitat de crèdit i l'SGR/SAECA aplicaran un marge d'intermediació i cost d'aval, respectivament, que de manera conjunta no podrà superar el marge màxim aplicable al tipus d'interès, descrit en anteriorment.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquest organisme i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.

Sense comissions d'obertura, estudi o disponibilitat per part de l'entitat financera. En cas d'amortització anticipada es cobrarà una comissió per cancel·lació.

L'SGR/SAECA cobrarà una comissió d'estudi del 0,50 % de l'import avalat. Addicionalment, l'SGR cobrarà una comissió sobre l'import avalat de fins al 4 %, en concepte de Quota Social Mutualista (reemborsable al client una vegada que acabi la seva relació amb l'SGR).

Condicions

Beneficiaris:

 • Per a inversions realitzades dins el territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre, independentment del seu domicili social o fiscal i independentment de si la major part del capital social és espanyol o estranger.
 • Per a inversions realitzades fora del territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre espanyoles en què s'inclou tant les domiciliades a Espanya, com a aquelles que estant domiciliades a l'estranger, compten amb majoria de capital espanyol.
  En tots els casos, l'operació ha de comptar amb l'aval d'un SGR/SAECA.

Garanties:

L'entitat de crèdit, l'SGR o SAECA realitzaran una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinaran les garanties a aportar.

Import màxim per client i any:

Fins al 100 %del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100 %de les necessitats de liquiditat, amb un màxim de 2 milions d'euros per titular i any, en una o diverses operacions.

Modalitat:

Préstec o lísing per finançar inversions i préstec per finançar necessitats de liquiditat.

Termini d'amortització i carència per al principal:

 • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
 • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

Els anys han de ser anys complets.

Vigència:

Fins al 9 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.