Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2017

 • Facilita el finançament d'inversions en actius fixos productius

  O necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional

 • Finançar actius nous i de segona mà. Es pot finançar l'adquisició d'empreses. Tipus d'interès fix o variable.

Avantatges de la Línia ICO SGR/SAECA

A través d'aquesta línia es facilita el finançament d'inversions en actius fixos productius o necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional. L'operació ha de disposar de l'aval d'una SGR (societat de garantia recíproca) o de SAECA (Societat Anònima Estatal de Caució Agrària). Compta amb les característiques següents:

 • Es poden finançar actius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
 • S'admeten vehicles turisme el preu dels quals no superi la xifra de 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials es poden finançar en un 100%.
 • És possible finançar l'adquisició d'empreses.
 • Es pot finançar la creació d'empreses a l'estranger.
 • Es poden finançar necessitats de liquiditat amb el límit del 50% de l'import total del finançament, que podrà ampliar-se fins al 100% per a operacions a terminis d'1, 2, 3 o 4 anys.
 • La inversió a finançar no podrà estar iniciada amb anterioritat a l'1 de gener de 2015, i haurà d'executar-se en el termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de signatura de la finançament.

Tipus d'interès

El tipus d'interès pot ser fix o variable, està ajustat al termini de l'operació i al percentatge d'aval que aporta l'SGR/SAECA i consta de:

 • Operacions a termini d'un any: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30%.
 • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00%.
 • Operacions a termini superior a 4 anys: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30%.
 • L'entitat de crèdit i la SGR/SAECA aplicaran un marge d'intermediació i cost d'aval, respectivament, que de manera conjunta no pot superar el marge màxim aplicable al tipus d'interès, descrit anteriorment.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquest organisme i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.

Sense comissions d'obertura, estudi o disponibilitat per part de l'entitat financera. En cas d'amortització anticipada es cobra una comissió per cancel·lació.

La SGR/SAECA cobrarà una comissió d'estudi del 0,50% de l'import avalat. Addicionalment, la SGR cobrarà una comissió sobre l'import avalat de fins al 4%, en concepte de quota social mutualista (reemborsable al client una vegada acabi la seva relació amb la SGR).

Condicions

Beneficiaris:

 • Per a inversions realitzades dins el territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre, independentment del seu domicili social o fiscal i independentment de si la major part del capital social és espanyol o estranger.
 • Per a inversions realitzades fora del territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre espanyoles en què s'inclou tant les domiciliades a Espanya com aquelles que, tot i estar domiciliades a l'estranger, la major part del capital és espanyol.
  En tots els casos, l'operació ha de disposar de l'aval d'una SGR/SAECA.

Garanties:

L'entitat de crèdit, l'SGR o SAECA faran una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinaran les garanties a aportar.

Import màxim per client i any:

Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim de 2 milions d'euros per titular i any, en una operació o diverses.

Modalitat:

Préstec o lísing per finançar inversions i préstec per finançar necessitats de liquiditat.

Termini d'amortització i carència per al principal:

 • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
 • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

Els anys han de ser anys complets.

Vigència:

Fins al 9 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.