Línea ICO Internacional 2017

 • Finançament d'inversions en actius fixos, productes

  I necessitats de liquiditat fora del territori nacional

   

 • Turisme el preu del qual no superi els 30.000 euros. IVA lligat a la inversió en el cas d'actius adquirits a Espanya. Necessitats de liquiditat, amb el límit del 50% de l'import total.

Avantatges de la Línia ICO Internacional 2017

A través d'aquesta Línia es facilita el finançament d'inversions en actius fixos productes i necessitats de liquiditat fora del territori nacional. Compta amb les característiques següents:

 • Actius fixos productius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
 • Vehicles turisme el preu dels quals no superi els 30.000 euros (més IVA, si són adquirits a Espanya). Els vehicles industrials es poden finançar en un 100%.
 • IVA lligat a la inversió, únicament en el cas d'actius adquirits a Espanya.
 • Adquisició d'empreses residents a l'estranger.
 • Creació d'empreses a l'estranger.
 • Necessitats de liquiditat, amb el límit del 50% de l'import total del finançament, que es pot ampliar fins al 100% per a operacions d'1, 2, 3 i 4 anys.
 • La inversió que es finançarà no es pot iniciar abans de l'1 de gener de 2015, i s'haurà d'executar en el termini màxim de 12 mesos a comptar de la data.

El tipus d'interès pot ser fix o variable. Està ajustat al termini de l'operació i es compon de:

 • Operacions a termini d'un any: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30%.
 • Operacions a termini de 2, 3 o 4: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00%.
 • Operacions a termini superior a 4 anys: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30%.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquest organisme i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.

Sense comissions d'obertura, estudi o disponibilitat. En cas d'amortització anticipada es cobra una comissió per cancel·lació.

Condicions

Beneficiaris:

Empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense finalitat de lucre espanyoles, incloent tant les domiciliades a Espanya com les que, estant domiciliades a l'estranger, tinguin majoria de capital espanyol.

Import màxim per client i any:

Fins al 100% del projecte d'inversió, més IVA que es meriti a Espanya, o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb el límit de 12,5 milions d'euros per titular i any, en una o diverses operacions.

Modalitat:

Préstec per finançar inversions i necessitats de liquiditat.

Termini d'amortització i carència per al principal:

 • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
 • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

Els anys han de ser anys complets.

Vigència:

Fins al 7 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.