Factoring

 • Gestió de cobrament i bestreta de crèdits

  Que l'empresa ostenta davant de tercers i que prèviament hagi cedit a Bankia

 • Permet obtenir finançament i liquiditat mitjançant la bestreta de les teves factures. Redueix les tasques administratives i de gestió de cobrament. Elimina del balanç els comptes a cobrar.

Característiques principals

És un servei integral de gestió i finançament dels comptes per cobrar: gestió de cobrament i bestreta dels crèdits comercials que l'empresa ostenta davant de tercers (deutors/lliurats) i que prèviament hagi cedit a Bankia.

Dirigit a empreses que reuneixin les característiques següents:

 • Treballin de manera recurrent amb els seus clients.
 • Facturin a empreses de reconeguda solvència.
 • Amb terminis de cobrament dilatats.

La cessió dels crèdits comercials a Bankia pot ser:

 • Global, tots els crèdits presents i futurs a càrrec d'un determinat deutor.
 • Parcial, només determinats crèdits. Els cedits o endossats pel cedent i acceptats pel factor.

Avantatges del factoring

 • Permet obtenir finançament i liquiditat mitjançant la bestreta de quantitats a compte del cobrament de les factures, disposant dels crèdits en funció de les necessitats de l'empresa.
 • Redueix les tasques administratives i de gestió de cobrament.
 • Sense recurs: elimina del balanç els comptes per cobrar i evita el risc de fallits per insolvència.