Línea BEI Pymes y Midcaps

 • Finançament d'inversions i circulant

  Efectuats per pimes i midcaps

 • Condicions avantatjoses en comptar amb fons europeus Amplis terminis d'amortització Import fins a 12,5 milions

Què és la Línia BEI Pimes i Midcaps?

És una Línia subscrita entre BEI i Bankia, que té com a finalitat facilitar la finançament dels projectes empresarials realitzats a Espanya i a la Unió Europea per aquest tipus d'empreses i autònoms.

El BEI és una institució financera de la Unió Europea creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En la seva qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavoreixin la integració econòmica i més cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

El finançament procedent del BEI disposa de condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

La contribució del BEI s'emmarca dins l'acord de col·laboració signat el 14 de gener de 2016 entre BEI i Bankia, en virtut del qual es va subscriure un contracte de finançament per import de 500 milions d'euros denominat “LÍNIA DE FINANÇAMENT BEI PER A PIMES I MIDCAPS III” i l'objectiu del qual és finançar projectes d'inversió i circulant a Espanya i la Unió Europea promoguts per autònoms, petites i mitjanes empreses (PIMES) i per empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).

Avantatges de la Línia BEI Pimes i Midcaps

 • Beneficiaris: Autònoms, pimes amb menys de 250 empleats i midcaps amb un nombre d'empleats d'entre 250 i 3.000, independentment del seu balanç i facturació, que estiguin radicats principalment a Espanya, encara que s'admeten també els radicats a la Unió Europea.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya o a països de la Unió Europea.
 • Quantia finançable amb fons BEI: fins a 12,5 milions d'euros per projecte.
 • Sectors exclosos per BEI: no es podran acollir a aquesta línia els projectes d'uns sectors determinats, com produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient o operacions purament financeres, entre d'altres.

 

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: en tractar-se d'una Línia amb suport de BEI, té condicions econòmiques preferents que podeu consultar a la vostra oficina o a través del vostre gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 12 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència.
 • Modalitat, el finançament podrà formalitzar-se mitjançant operacions de préstec.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els vostres empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.

Detall dels projectes finançables

A. Projectes d'inversió:

 • Tangibles: Projectes d'inversió en actius productius, llevat dels terrenys (llevat que la seva compra es consideri tècnicament essencial per al projecte), que suposin noves inversions i/o ampliació o millora d'instal·lacions existents. El finançament per a l'adquisició de terrenys agrícoles queda totalment exclosa.
 • Intangibles: despeses R+D+I, costos de desenvolupament, creació o adquisició de xarxes de distribució en mercats nacionals o estrangers dins de la UE, obtenció o compra de marques i patents.

Es podrà finançar la compra d'una empresa per tal de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica en determinats supòsits i sota certes condicions (successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal).

Tots els projectes d'inversió s'han de materialitzar a Espanya o en algun país de la Unió Europea.

B. Projectes de capital circulant:

 • Necessitats de liquiditat destinades a proporcionar una base de capital circulant estable que permeti als potencials beneficiaris finançar les obligacions derivades del seu cicle comercial com a part de les seves activitats normals.
 • Les categories finançades poden incloure, entre d'altres, els fons necessaris per a l'adquisició de primeres matèries i altres entrades de fabricació, inventaris i costos indirectes, així com els fons per finançar a deutors comercials i altres crèdits no comercials.

No es podran finançar operacions purament financeres, com ara reestructuracions de passiu, refinançaments, compra de participacions en empreses (llevat dels supòsits indicats anteriorment), ni de promoció immobiliària.

No es podran finançar els costos relacionats amb l'adquisició de llicències, drets de producció i altres drets concedits per ens públics. Els impostos sobre el negoci únicament es podran finançar en aquells supòsits en què no es puguin recuperar.