Línea FEI - Iniciativa Pymes

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant

  Que pimes i autònoms han fet a Espanya

 • Amortització projectes d'inversió de 2 a 12 anys. Amortització finançament de circulant de 2 a 5 anys. Finançament mitjançant préstec, lísing o compte de crèdit.

La Línia de Garanties FEI – Iniciativa Pimes, subscrita entre FEI i Bankia el 4 de març de 2016, té com a finalitat facilitar el finançament de projectes empresarials i circulant realitzats a Espanya per pimes i autònoms.

El finançament a PIMES atorgat a l'empara de la Iniciativa PIME (SME Initiative) es beneficia del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa PIME (SME Initiative), amb fons de la Unió Europea a través dels fons FEDER i Horizon 2020 i amb fons del Fons Europeu d'Inversions i del Banc Europeu d'Inversions.

Govern d'Espanya. Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Banc Europeu d'Inversions. European Investment Fund,

El finançament amb garantia del FEI compta amb condicions econòmiques més favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

El Fons Europeu d'Inversions (FEI) va ser creat el 1994 amb l'objectiu d'ajudar les petites empreses. El seu accionista majoritari és el Banc Europeu d'Inversions, juntament amb el qual forma l'anomenat "Grup BEI".

El FEI proporciona capital de risc a petites empreses (PIME), en particular a les que comencen i les orientades al sector de la tecnologia. També facilita garanties a institucions financeres per cobrir els seus préstecs a pimes. Per a les seves activitats, el FEI utilitza els seus propis fons o els facilitats pel BEI o la Unió Europea.

El Fons Europeu d'Inversions actua als Estats membres de la Unió Europea, Croàcia, Turquia i els tres països de l'AELC (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) (www.eif.org).

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és una institució financera de la Unió Europea, creada el 1958 pel Tractat de Roma. Els seus accionistes són els estats membres de la UE. En la seva qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavoreixin la integració econòmica i més cohesió social dels estats membres (www.eib.org).

Avantatges de la Línia FEI - Iniciativa pimes

 • Beneficiaris: pimes i autònoms segons definició de la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, és a dir, pimes autònomes amb menys de 250 empleats i facturació menor o igual a 50 milions d'euros o balanç menor o igual a 43 milions d'euros. Els beneficiaris han d'estar constituïts i operar a Espanya.
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que s'han de materialitzar a Espanya.
 • Import màxim de finançament: 12,5 milions d'euros per pime.
 • Sectors exclosos per FEI: no es podran acollir a aquesta Línia els projectes de determinats sectors, com ara produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient, operacions purament financeres, tant de compra de societats com de reestructuració financera, activitats econòmiques il·legals, energia nuclear, entre altres. I també els sectors exclosos de la normativa Mínimis: Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca.
 • Vigència de la línia: fins al 31/03/2018 o abans, si s'esgoten els seus fons.

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: en tractar-se d'una línia amb garanties de FEI, té condicions econòmiques preferents que pot consultar a la seva oficina o a través del seu gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 12 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 5 anys, amb possibilitat de carència.
 • Modalitat: el finançament es podrà formalitzar mitjançant préstec, leasing o compte de crèdit.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els vostres empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Detall dels projectes finançables:
  • Inversions en actius materials o immaterials (limitat per al cas de terrenys).
  • Capital circulant: primeres matèries, personal, despeses generals.

Tots els projectes d'inversió s'han de materialitzar a Espanya.

L'operació pime ha d'estar dirigida a la constitució de noves empreses, al capital per a la fase inicial, el capital d'expansió, el capital per a reforç i/o estabilització de les activitats generals d'una empresa o la realització de nous projectes, la penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats. Tot això de conformitat amb les normes específiques del Reglament FEDER.

Entre altres, no s'admeten refinançaments o reestructuracions d'un préstec existent, ni finançament d'IVA.