Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2017

 • Finançament d'inversions en actius fixos productius

  O necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional

 • Es poden finançar actius nous i de segona mà. S'admeten vehicles turisme el preu dels quals no superi la xifra de 30.000 euros més IVA. Tipus d'interès fix o variable.

A través d'aquesta línia es facilita el finançament d'inversions en actius fixos productius o necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional. L'operació ha de disposar de l'aval d'una SGR (societat de garantia recíproca) o de SAECA (Societat Anònima Estatal de Caució Agrària).

Admet els següents finançaments:

 • Actius nous i de segona mà (maquinària, equip informàtic, mobiliari, etc.).
 • Vehicles turisme del qual preu no superi els 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%.
 • Adquisició d'empreses.
 • Creació d'empreses a l'estranger.
 • Necessitats de liquiditat amb el límit del 50% de l'import total del finançament, que podrà ampliar-se fins al 100% per a operacions a terminis d'1, 2, 3 o 4 anys.
 • La inversió a finançar no podrà estar iniciada amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, i s'haurà d'executar en el termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data de signatura del finançament.

 

El tipus d'interès pot ser fix o variable, està ajustat al termini de l'operació i al percentatge d'aval que aporta l'SGR/SAECA i consta de:

 • Operacions a termini d'un any: euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini d'1 any) + 2,30%.
 • Operacions a termini de 2, 3 o 4 anys: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (a termini de 2, 3 o 4 anys) + 4,00%.
 • Operacions a termini superior a 4 anys: Euríbor 6 mesos o tipus fix equivalent + diferencial ICO (al termini de l'operació) + 4,30%.

L'entitat de crèdit i la SGR/SAECA aplicaran un marge d'intermediació i cost d'aval, respectivament, que de manera conjunta no pot superar el marge màxim aplicable al tipus d'interès, descrit anteriorment.

El diferencial ICO és el cost de captació de fons per a aquest organisme i oscil·la en funció de les condicions de mercat i el termini d'amortització de l'operació. L'ICO publica aquestes dades de forma periòdica a la seva pàgina web www.ico.es.

Sense comissions d'obertura, estudi o disponibilitat per part de l'entitat financera. En cas d'amortització anticipada es cobra una comissió per cancel·lació.

La SGR/SAECA cobrarà una comissió d'estudi del 0,50% de l'import avalat. Addicionalment, la SGR cobrarà una comissió sobre l'import avalat de fins al 4%, en concepte de quota social mutualista (reemborsable al client una vegada acabi la seva relació amb la SGR).

Vegeu-ne més

Beneficiaris:

 • Per a inversions realitzades dins el territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre, independentment del seu domicili social o fiscal i independentment de si la major part del capital social és espanyol o estranger.
 • Per a inversions realitzades fora del territori nacional i necessitats de liquiditat: empreses, autònoms, entitats públiques i entitats sense ànim de lucre espanyoles en què s'inclou tant les domiciliades a Espanya com aquelles que, tot i estar domiciliades a l'estranger, la major part del capital és espanyol.

En tots els casos, l'operació ha de disposar de l'aval d'una SGR/SAECA.

Garanties:

L'entitat de crèdit, l'SGR o SAECA faran una anàlisi de cada sol·licitud i, en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat, determinaran les garanties a aportar.

Import màxim per client i any:

Fins al 100% del projecte d'inversió (més IVA) o fins al 100% de les necessitats de liquiditat, amb un màxim de 2 milions d'euros per titular i any, en una operació o diverses.

Modalitat:

Préstec o lísing per finançar inversions i préstec per finançar necessitats de liquiditat.

Termini d'amortització i carència per al principal:

 • 1 a 10 anys sense carència o inclòs 1 any de carència de principal.
 • 12 anys, 15 anys i 20 anys sense carència o inclosos 2 anys de carència de principal.

Els anys han de ser anys complets.

Vigència:

Fins al 7 de desembre de 2017, o abans si s’escau l'esgotament dels fons de la Línia.

Preguntes més freqüents:

¿A quin SGR he d'adreçar-me per sol·licitar l'aval?

Has d'adreçar-te a l'SGR que opera en la Comunitat Autònoma on desenvolupis el teu objecte social; de totes maneres, existeixen societats amb àmbit d'actuació nacional i caràcter sectorial.

Pots consultar la llista dels SGR en el següent enllaç: www.cesgar.es

¿És possible que no pugui sol·licitar la línia ICO Garantia SGR/SAECA 2017, perquè no compleixi les condicions per ser soci d'un SGR?

Sí, els estatuts de l'SGR poden tenir un caràcter més restrictiu per considerar a una empresa com a soci partícip que els criteris establerts amb caràcter general per ser considerat client de la Línia.