Línea FEI Innovfin

 • Facilita el finançament de projectes empresarials i circulant destinats a innovació o realitzats per empreses innovadores.

  Pimes, small midcaps i autònoms

 • Finançament mitjançant préstec, lísing o compte de crèdit. Termini per a operacions de préstec i lísing: entre 2 i 10 anys. Termini per a operacions de compte de crèdit: entre 2 i 3 anys.

La Línia de Garanties FEI InnovFin, signada entre FEI i Bankia el 23 de febrer de 2018, té com a finalitat facilitar el finançament de projectes empresarials i circulant realitzats a Espanya i en uns altres països, realitzats per pimes, small midcaps i autònoms. La inversió ha de tenir un component d'innovació o bé el titular ha de ser una empresa innovadora, segons uns criteris establerts per FEI.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime InnovFin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Registre Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla d'Inversió per a Europa. L'objectiu de FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

logotips european investment fund i Comsión Europea

El finançament amb garantia de FEI compta amb condicions econòmiques més favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, fet que permet a Bankia traslladar als seus clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

El Fons Europeu d'Inversions (FEI) va ser creat el 1994 amb el comès d'ajudar a les petites empreses. El seu accionista majoritari és el Banc Europeu d'Inversions, juntament amb el qual forma el dit "Grup BEI".

El FEI proporciona capital de risc a petites empreses (PIME), en particular a què comencen i a les orientades al sector de la tecnologia. També facilita garanties a institucions financeres per cobrir els seus préstecs a pimes. Per a les seves activitats, el FEI utilitza els seus propis fons o els facilitats pel BEI o la Unió Europea.

El Fons Europeu d'Inversions actua en els Estats membres de la Unió Europea, Croàcia, Turquia i els tres països de l'AELC (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) (www.eib.org).

Avantatges

 • Beneficiaris: pimes i autònoms segons definició de la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, és a dir pimes autònomes amb menys de 250 empleats i facturació menor o igual a 50 milions d'euros o balanç menor o igual a 43 milions d'euros. També s'admeten small midcaps que són empreses amb un nombre d'empleats entre 250 i 499 (sense tenir en compte la seva facturació i/o balanç). No és imprescindible que els beneficiaris estiguin constituïts i operin a Espanya, poden ser també d'uns altres països admesos en la Línia (28 països membres de la Unió Europea, i també Noruega, Albània, Bòsnia Hercegovina, Antigua República de Macedònia, Sèrbia, Turquia, Moldàvia, Suïssa, Illes Feroe, Ucraïna, Tunísia, Geòrgia i Armènia).
 • Projectes finançables: projectes d'inversió i necessitats de capital circulant, que han de materialitzar-se a Espanya o en algun dels països admesos (principalment europeus). Els projectes d'inversió o els beneficiaris han de complir algun dels criteris d'innovació establerts per FEI i que es detallen més endavant.
 • Import mínim i màxim de finançament: entre 25.000 euros i 7,5 milions d'euros per titular beneficiari i projecte. Un mateix titular pot obtenir finançament fins a un màxim de 7,5 milions per cadascun dels projectes que desenvolupi.
 • Sectors exclosos per FEI: no podran acollir-se a aquesta Línia els projectes de determinats sectors, com a produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d'atzar, producció i comercialització de tabac, utilització d'animals vius amb fins experimentals, projectes que perjudiquin el medi ambient, operacions purament financeres, tant de compra de societats com de reestructuració financera, activitats econòmiques il·legals, energia nuclear i hidroelèctrica, entre d'altres.
 • Vigència de la Línia: fins al 03/05/2020 o abans, si s'esgoten els fons aportats per constituir la garantia.

Condicions

 • Condicions econòmiques i financeres dels préstecs: en tractar-se d'una línia amb garantia de FEI, té condicions econòmiques preferents que pots consultar en la teva oficina o a través del teu gestor comercial.
 • Termini d'amortització:
  • Projectes d'inversió: de 2 a 10 anys, amb possibilitat de carència.
  • Finançament de circulant: de 2 a 3 anys, amb possibilitat de carència.
 • Detall dels titulars: el nombre d'empleats es calcula tenint en compte tant els seus empleats directes com els empleats de les empreses relacionades (autònomes, associades i vinculades) i també es tindran en compte les relacions entre empreses a través de persones físiques en el cas d'empreses vinculades.
 • Detall dels projectes finançables:
  • Inversions en actius materials o immaterials (limitat per al cas de terrenys).
  • Capital circulant: primeres matèries, personal, despeses generals.

Entre altres, no s'admeten refinançaments o reestructuracions d'un finançament existent, pura liquiditat, finançament d'IVA ni compra de terrenys.

Tots els projectes d'inversió han de materialitzar-se a Espanya o als països admesos per FEI i detallats anteriorment.

Tots els projectes han de complir almenys un dels criteris d'innovació establerts per FEI per a aquesta Línia.

 • Criteris d'innovació de FEI InnovFin (amb caràcter general):

1. Haver rebut finançament sota la Línia FEI Iniciativa Pimes en els últims 36 mesos.

2. Utilitzar el finançament en productes, serveis o processos innovadors que portin implícit un risc de fracàs tecnològic, industrial o empresarial.

3. Ser una empresa de ràpid creixement.

4. Tenir uns costos d'I+I > 5% i portar operant en el mercat menys de 7 anys.

5. Tenir potencial d'innovació: despeses d'I+I ? 20% del finançament.

6. Destinar un mínim del 80% de l'import del finançament a les activitats d'I+I.

7. Haver rebut ajudes a la innovació en els últims 36 mesos.

8. Haver rebut un premi a la innovació en els últims 24 mesos.

9. Registrar una patent o dret de tecnologia en els últims 24 mesos.

10. Haver rebut una inversió d'un inversor de capital reg en els últims 24 mesos.

11. Requerir una inversió financera de risc, superior al 50% de la seva facturació anual mitjana en els últims 5 anys.

12. Tenir costos d'I+I ? 10% en els últims 3 anys.

13. Ser una small midcap i tenir costos d'I+I d'almenys el 15% en un dels 3 anys anteriors a la sol·licitud de finançament o, almenys, del 10% en els 3 anys anteriors.

14. Haver incorregut en despeses d'I+I qualificats en els últims 36 mesos per organismes o institucions nacionals o regionals.

15. Ser designat en els últims 36 mesos com una empresa innovadora.

 

Per a major detall d'aquests criteris, consulta en la teva oficina o a través del teu gestor comercial.