Servei d'Atenció al Client de Bankia

Servei d'Atenció al Client de Bankia

Bankia, SA i el seu Grup posen a disposició dels seus clients un Servei d'Atenció al Client, òrgan independent de l'organització interna, separat dels restants serveis comercials i operatius, que pren les seves decisions de manera autònoma.

á

Aquest Servei té la funció de atendre i resoldre les queixes o reclamacions presentades, directament o per representació, per persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, usuàries del Banc o de les societats del seu Grup a les quals s'estén el seu àmbit d'actuació, que es refereixin als seus drets o interessos legítims relacionats amb operacions, contractes o serveis financers prestats. El termini màxim de resolució és de dos mesos des de la presentació del corresponent escrit de queixa o reclamació.

Per presentar queixes o reclamacions, consulteu l'apartat de reclamacions. Per a qualsevol altra consulta o suggeriment podeu trucar als telèfons: 900 10 30 50 o +34 916 024 680 per a trucades des de l'estranger.

En qualsevol cas, per poder formular una reclamació davant qualsevol dels Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers és requisit imprescindible haver presentat prèviament aquesta reclamació davant el Servei d'Atenció al Client.

Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya

Calle Alcalá 48, 28014 Madrid.

L'accés a l'oficina virtual del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions és:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/ciudadanos/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html

Oficina d'atenció a l'inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Carrer Edison 4, 28006 Madrid

Servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid

Altres documents

*Aquest reglament ha estat aprovat pel Consell d'Administració de Bankia, SA. Aquest reglament està a disposició dels clients de totes i cadascuna de les oficines obertes al públic de totes les societats del Grup a les quals s'estén el seu àmbit d'aplicació.