Cajero Bankia en PZ MIQUEL CAPLLONCH, 4 PB (Pollença)