Preguntes freqüents

 • Què és una firma digital i com puc obtindre-la?

  La firma digital és una clau numèrica entre cinc i huit caràcters que obtindrà en el moment de la contractació del servici. Esta clau és necessària per a fer determinades operacions en els canals digitals, com per exemple aquelles que requerisquen mobilitzacions de fons (transferències, traspassos, pagament d'impostos,…), contractació de productes, modificació de condicions, etc.

  Si en el moment de fer una operació d'este tipus no disposa de la seva firma digital o esta es troba bloquejada, podrà crear una nova des d'Oficina Internet o des de l'App Mòbil. També pot desbloquejar la seva clau de firma digital en qualsevol Caixer de Bankia introduint alguna de les seves targetes operatives.

  I si el preferix, també pot acudir a una oficina Bankia, on podran facilitar-se-la.

 • Com puc operar en línia?

  Si ja és client de Bankia pot donar-se d'alta des del botó “Accés clients” que trobarà en la capçalera dreta del portal, polsant després en el botó “Sol·licitar claus”.

  Si encara no és client de Bankia, pot donar-se d'alta en el nostre web accedint al botó “Fes-te client” ubicat en la capçalera del portal. O si el preferix pot acudir a qualsevol de les nostres oficines.

 • Com puc pagar un impost?

  Bankia disposa d'acords amb un gran nombre de companyies de subministraments, financeres, ajuntaments, etc. que permeten fer el pagament dels seus rebuts i impostos a través dels nostres canals digitals.

  Per a pagar els rebuts o tributs pot fer-ho tant, des de nostra App Mòbil de Bankia com des de nostra Oficina Internet, en què a més podrà consultar nostre Cercador d'Emissors.

 • Com puc trobar la direcció de les oficines de Banca Personal més pròximes?

  En la capçalera del portal disposa d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podrà trobar la direcció de l'Oficina de Banca Personal més pròxima.

 • Què és el codi IBAN?

  El codi IBAN (Internacional Bank Account Number) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifica un compte determinat en una entitat financera a la Unió Europea. Per a les seves transaccions exteriors, és convenient utilitzar juntament amb l'IBAN el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Com puc contactar amb Bankia?

  En la capçalera del portal disposa d'un botó de "Atenció al client ”, on trobarà els nostres telèfons de contacte i tota la informació sobre els nostres canals d'atenció.

  Si el preferix, pot acudir personalment a qualsevol de les nostres oficines Bankia. Trobe la seva oficina més pròxima en el Cercador d'oficines disponible en la capçalera del portal.

 • Quins són les principals comissions que cobra Bankia?

  A Bankia hem tret les comissions a tots els nostres clients. Comissions d'administració i manteniment de comptes, les quotes de les targetes de dèbit habituals, les comissions per transferències sense límit i per qualsevol canal… i per descomptat, no cobrem per l'ingrés de xecs nacionals.

  Pot consultar el restat d'informació i condicions del programa PER SER TU. També té disponible en el nostre peu de pàgina tota la informació sobre Tarifes i Comissions.

 • Com puc saber quin és el codi SWIFT (BIC) d'un compte?

  El codi BIC (Bank Identifier Code), també dit codi SWIFT, és una sèrie de huit o onze caràcters alfanumèrics que identifica a una entitat financera o a una oficina d'una entitat financera. Per a les seves transaccions exteriors, és convenient utilitzar juntament amb l'IBAN el BIC (Bank Identifier Code) de Bankia (CAHMESMMXXX). L'objectiu d'ambdós estàndards és facilitar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers.

 • Què és una orde condicionada (Stop Loss)?

  Els stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i servixen per a limitar les pèrdues en una operació de compra venda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per damunt d'este nivell.

  L'objectiu d'este tipus d'ordes és evitar que una operació genere una pèrdua major de què el client desitja assumir.

 • Com fer un cobrament de dividends?

  Per a fer el cobrament de dividends d'una societat de què el client és titular cal atendre a les condicions establides per la pròpia societat. Per a això el seu Gestor Personal li recomanarà l'opció més adequada o avantatjosa per a vosté.

 • Com puc sol·licitar un préstec per a invertir en un nou projecte?

  Contacteu amb el seu gestor perquè li assessore vaig sobrar el finançament més adequada a seu projecte.

  També, en la seva Oficina Internet i Oficina Móvil, pot consultar i contractar directament la línia de finançament preconcedida de què vosté dispose.

 • Què és un crèdit al consum protegit? Quins beneficis té?

  És un préstec en què l'import contractat ha de destinar-se a l'adquisició de béns de consum, productes o servicis com a electrodomèstics, vehicles, mobles, viatges, etc.

  A més, en la seva modalitat de protegit, incorpora una assegurança que cobrix les contingències d'invalidesa i desocupació, cobrint fins 12 quotes del préstec.

 • ¿Qué es una Hipoteca Bonificada?¿Qué beneficios tiene?

  És una hipoteca que oferix millors condicions quant major vinculació tenen amb la nostra entitat.

  D'esta manera, si vosté té la seva nòmina o pensió, el seu pla de pensions i assegurances amb Bankia, aconseguix les millors condicions de finançament per a seu compra d'immobles.

 • En què consistix l'assessorament que em proporciona el meu gestor?

  El seu Gestor Personal analitza el seu perfil i necessitats per a brindar-li un assessorament totalment personalitzat. Identifica la inversió més interessant per a vosté, vigilant permanentment l'estat de la seva cartera i revisant l'evolució de la seva inversió per a adequar-la a la situació econòmica del moment.

 • Com puc rebre el Butlletí?

  Subscrivint-se al butlletí des de la nostra pàgina a través d'un senzill procés que no dura més d'un minut.Accés a la subscripció

 • Amb quina periodicitat rep el Butlletí?

  El Butlletí de Banca Personal li acosta setmanalment la informació més actualitzada dels diferents mercats geogràfics i financers.

 • ¿Puedo recibir un extracto integrado con todos mis recibos?¿Con qué periodicidad?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal reben mensualment un extracte integrat gratuït amb tota la seva informació de correspondència agrupada.

 • És possible aconseguir un avance de la meua informació fiscal?

  Sí, els nostres clients de Banca Personal, de manera exclusiva, abans del tancament de l'any fiscal reben informació dels rendiments obtinguts en els productes contractats amb Bankia, perquè puga planificar la seva fiscalitat amb ajuda del seu gestor.

 • Pot el meu gestor ajudar-me en el càlcul de les implicacions fiscals de les meves inversions i a optimitzar la seva tributació amb productes?

  El seu gestor personal li ajudarà a calcular les implicacions fiscals de les seves inversions, i a optimitzar la seva tributació amb productes com a plans de pensions, fons d'inversió o el Depòsit Estalvi 5.

 • Com puc contactar amb el meu gestor personal?

  Pot telefonar-li directament al seu telèfon de contacte, o a través de l'Oficina Internet, a la pestanya de Gestor Personal, on pot enviar-li un missatge o sol·licitar una cita. O si el preferix, també pot enviar-li un SMS.

 • Puc concertar una cita amb el meu gestor en una Oficina de Bankia?

  Clar, telefonant directament al seu gestor o a través de l'Oficina Internet, a la pestanya de Gestor Personal.

 • Quins són les funcions principals del meu gestor?

  El seu Gestor Personal està a la seva disposició per a qualsevol gestió, i per a assessorar-li d'una manera única i especialitzada sobre els productes i servicis més adequats per a vosté.

 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions fetes a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal que serà major com més gran siga el nivell de rendix del partícip.

  Este estalvi es produïx gràcies a que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de seu base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als plans de pensions de què siga titular el seu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comence a cobrar el pla de pensions, les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, pel que tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Ja que la forma de percebre les prestacions és flexible és important assessorar-se sobre la manera que siga més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com rendiments del treball en la seva declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Esta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  En la nostra pàgina del portal de Plans de Pensions, dins de la secció d'Estalvi i Inversió, trobarà tota la informació que necessita.

  A través del nostre simulador, en funció de la seva edat, la seva capacitat d'estalvi i les seves expectatives de rendibilitat, podrà conéixer quins són els plans que millor s'adapten a les seves necessitats i enllaçar amb la contractació a través d'Oficina Internet

  Si el preferix també pot acudir a una oficina de Bankia.

 • Com puc fer una simulació d'una hipoteca?

  En la nostra pàgina web pot accedir a un simulador d'hipoteques que li permetrà conéixer la hipoteca que millor s'adapta a les seves necessitats i les despeses associades a la compra de casa seva.

 • Com calcule la rendibilitat d'un fons d'inversió?

  La rendibilitat d'un fons d'inversió en un període determinat es calcula com el percentatge de variació del valor de liquidació en la data fi del període i el valor de liquidació a l'inici de l'esmentat període.

  Si el que volem conéixer és la rendibilitat de les nostres participacions al fons, és a dir, el percentatge de benefici o de pèrdua que hem obtingut amb el nostre diners invertit, haurem de calcular el percentatge de variació del valor de liquidació entre la data de subscripció (compra de les participacions) i la data de reemborsament (venda).

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Existixen diverses formes per a cobrar l'estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. És recomanable que abans de decidir-se per una d'elles, s'assessore sobre quin és la que li resulta més beneficiosa des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendixes financeres: Es fixa la quantitat que desitja rebre i la periodicitat fins la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Esta fórmula s'adapta a les seves necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendixes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que li garantix el cobrament de la rendix en el termini prèviament fixat. Les condicions d'esta rendix no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendixes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.