Informes d'actualitat financera

Butlletí diari de mercats

Informació diària dels principals índexs de referència, divises i deute públic.

Butlletí setmanal economicofinancer

Els esdeveniments més rellevants de la setmana resumits pels nostres analistes.

El pot interessar...

  • Bankia Estudis

    Accés a tots els informes sobre anàlisi econòmica, mercats i sistemes financers i informes sectorials.

  • El blog de Bankia

    Conega el nostre blog amb articles d'actualitat, consells i recomanacions.

  • Informació financera de Bankia

    Tota la informació rellevant de la nostra entitat a la seua disposició.