Accés a clients

Informes d'actualitat financera

Butlletí diari de mercats

Informació diària dels principals índexs de referència, divises i deute públic.

Butlletí setmanal economicofinancer

Els esdeveniments més rellevants de la setmana resumits pels nostres analistes.

Accés a tots els informes sobre anàlisi econòmica, mercats i sistemes financers i informes sectorials