Accés a clients

Estalvi per a la seua jubilació

Estalvi per a la seua jubilació
 • Bankia Banca Privada Moderat

Plans de pensions

 

Amb Bankia Banca Privada té accés, a més d'a la completa gamma de plans de Bankia Pensions, a idees d'inversió complementàries dissenyades específicament per als nostres clients. Així mateix, disposa de l'assessorament del seu gestor, perquè puga obtindre el màxim rendiment financer-fiscal cada any, tant durant el període d'aportacions al pla com en el moment de rebre les prestacions.

Plans de pensions

Accedisca a la completa gamma de plans de pensions de Bankia

El pot interessar...

 • Guia de plans de pensions

  Si té dubtes sobre els plans de pensions, consulte la nostra guia o contacte amb el seu gestor de patrimoni.

 • Planificació patrimonial i fiscal

  Una planificació patrimonial i fiscal completa li permetrà disfrutar més de la seua jubilació.

 • Actualitat econòmica i financera

  Per a tindre la millor informació per a preparar el seu futur, subscriga's als nostres informes.

 • Les condicions d'esta renda no es poden modificar posteriorment.

  Rendes assegurades: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida. Cobraments sense periodicitat regular:

  • La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement. Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres.
  • Este estalvi es produïx gràcies al fet que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques. Mixta: Quins avantatges fiscals tenen les aportacions realitzades a plans de pensions? Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal.
  • El límit de l'aportació anual és 8.000 euros, i el límit de reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de la seua base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als PP de les quals siga titular el seu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.
  • Com que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important assessorar-se sobre la manera més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal. , les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, per la qual cosa tributen en l'IRPF del partícip/contribuent.
  • No estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions. Una vegada comence a cobrar el pla de pensions del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seua declaració de l'IRPF.
 • En cas de defunció del titular

  Esta informació és conforme a la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

  El seu gestor de patrimoni l'assessorarà en tot moment per a optimitzar la tributació dels seus plans de pensions.

  Tipus de fons de pensions caracteritzat pel fet que pot canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. Veure totes les preguntes freqüents Obert (Fons):

  Són les contribucions econòmiques que fa el promotor d'un pla de pensions de sistema d'ocupacióPer constituir-se no requerix un patrimoni inicial mínim de cara al seu correcte desenvolupament financer. Aportacions empresarials:

  Veure tot el glossari Aportacions: Són les contribucions econòmiques que faran el promotor i/o els partícips, en els casos i formes que, de conformitat amb la normativa vigent, establisca el respectiu pla de pensions.

  ENLLAÇOS D'INTERÉS

  Oficines

 • ENLLAÇOS D'INTERÉS

  Gestió de patrimoni Planificació patrimonial i fiscal

 • Fons d'inversió

  Estalvi per a la seua jubilació

 • SICAVs

  Altres alternatives d'inversió