Un un
 • Aportacions a plans

Plans de pensions

Amb Bankia Banca Privada té accés, a més d'a la completa gamma de plans de Bankia Pensiones, a idees d'inversió complementàries dissenyades específicament per als nostres clients. Així mateix compta amb l'assessorament del seu gestor, perquè puga obtindre el màxim rendiment financer-fiscal cada any, tant durant el període d'aportacions al pla com en el moment de rebre les prestacions.

Senyora rossa amb mocador. Plans de pensions

Accedisca a la completa gamma de plans de pensions de Bankia

I si residix al País Basc...
Consulte la informació de les nostres EPSV ací.

Li pot interessar...

 • Guia de plans de pensions

  Si té dubtes sobre els plans de pensions, consulte nostra guia o contacte amb el seu gestor de patrimoni.

 • Planificació patrimonial i fiscal

  Una planificació patrimonial i fiscal completa li permetrà disfrutar més de la seua jubilació.

 • Actualitat econòmica i financera

  Per comptar amb la millor informació per preparar el seu futur, subscriga's a nostres informes.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Existixen diverses formes per cobrar l'estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. El seu gestor de patrimoni li assessorarà sobre quin és la que li resulta més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: Es fixa la quantitat que desitja rebre i la periodicitat fins la fi del capital acumulat. D'aquesta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Esta fórmula s'adapta a les seves necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, cosa que li garantix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'esta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions fetes a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal.

  Este estalvi es produïx gràcies a que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de seu base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als PP de què siga titular el seu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comence a cobrar el pla de pensions , les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, pel que tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Ja que la forma de percebre les prestacions és flexible és important assessorar-se sobre la manera que siga més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seua declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Esta informació és de conformitat amb la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

  El seu gestor de patrimoni li assessorarà en qualsevol moment per optimitzar la tributació dels seus plans de pensions.

 • Obert (fons):

  Tipus de fons de pensions caracteritzat per poder canalitzar les inversions d'altres fons de pensions. No requerix, per a la seua constitució, d'un patrimoni inicial mínim per al seu correcte desenvolupament financer.

 • Aportació definida:

  Modalitat de pla de pensions pel que fa a les obligacions estipulades, en què l'objecte definit és la quantia de les contribucions dels promotors i, si escau, les aportacions dels partícips. L'aportació pot fixar-se en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres. En esta modalitat les prestacions es quantifiquen a l'instant en cas que es produïsca la contingència com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel pla.

 • Aportacions:

  Són les contribucions econòmiques que realitzaran el promotor i/o els partícips en els casos i les formes que, de conformitat amb la normativa vigent, establisca el respectiu pla de pensions.