Accés clients És client però no té claus?

La SICAV de fons és una societat d'inversió de capital variable que inverteix la majoria del seu actiu en accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC).

 

La política d'inversió d'una SICAV de Fons ha de seguir diverses pautes:

 

  • En este tipus de societats, més del 50% de l'actiu ha d'estar invertit en accions o participacions de diverses IIC de caràcter financer.
  • El límit d'inversió en una mateixa IIC és del 45% del seu actiu per a un mínim obligatori de tres IIC. L'excés d'inversió en altres institucions pot materialitzar-se en actius de renda fixa o variable, tenint en compte els límits generals d'inversió.
  • Una SICAV de Fons no pot invertir en una IIC que al seu torn permeta materialitzar més del 10% del seu actiu en altres IIC.
  • Poden invertir a IIC no financeres, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i la CNMV .

 

Les institucions d'inversió col·lectiva (IIC) en què una SICAV de fons inverteix han de complir certs requisits:

 

  • No poden desvirtuar els estatuts i reglaments de la SICAV de Fons quant al seu objecte i límit de riscos.
  • Han de ser IIC radicades en països de la OCDE que no siguen paradisos fiscals i que estiguen registrades i supervisades.
  • Les accions o participacions de les IIC han de ser líquides (negociades en cas de societats o que garantisquen els reemborsaments càrrec al seu patrimoni) i el seu valor liquidatiu ha d'estar subjecte a la publicitat periòdica reglada.
  • La SICAV de Fons disfruta de la mateixa fiscalitat que la SICAV.