Accés clients És client però no té claus?

SICAV de Fons

SICAV de Fons

La SICAV de fons és una societat d'inversió de capital variable que inverteix la majoria del seu actiu en accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC).

 

La política d'inversió d'una SICAV de Fons ha de seguir diverses pautes:

 

  • En este tipus de societats, més del 50% de l'actiu ha d'estar invertit en accions o participacions de diverses IIC de caràcter financer.
  • El límit d'inversió en una mateixa IIC és del 45% del seu actiu per a un mínim obligatori de tres IIC. L'excés d'inversió en altres institucions pot materialitzar-se en actius de renda fixa o variable, tenint en compte els límits generals d'inversió.
  • Una SICAV de Fons no pot invertir a una IIC que al seu torn permeta materialitzar més del 10% del seu actiu en unes altres IIC.
  • Poden invertir a IIC no financeres, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i la CNMV .

 

Les institucions d'inversió col·lectiva (IIC) en què una SICAV de fons inverteix han de complir certs requisits:

 

  • No poden desvirtuar els estatuts i reglaments de la SICAV de Fons quant a seu objecte i límit de riscos.
  • Han de ser IIC radicades en països de l'OCDE que no siguen paradisos fiscals i que estiguen registrades i supervisades.
  • Les accions o participacions de les IIC han de ser líquides (negociades en cas de societats o que garantisquen els reemborsaments càrrec al seu patrimoni) i el seu valor de liquidació ha d'estar subjecte a la publicitat periòdica reglada.
  • La SICAV de Fons disfruta de la mateixa fiscalitat que la SICAV.