Faqs

 • Com fer un cobrament de dividends?

  Per a fer el cobrament de dividends d'una societat de què el client és titular cal tindre en compte les condicions establides per la mateixa societat. Amb este objectiu, el seu gestor de patrimoni li recomanarà l'opció més adequada o avantatjosa per a vosté.

 • Com puc contractar un pla de pensions?

  Contractar un pla de pensions és tan fàcil com contactar amb el seu gestor de patrimoni perquè analitze les seues necessitats, tant d'estalvi per a la seua jubilació com fiscals.

  En funció de la seua edat, les seues expectatives de rendibilitat i el seu perfil inversor, el seu gestor de patrimoni li recomanarà la millor opció per a invertir en plans de pensions i li aconsellarà com complementar el seu estalvi per a la jubilació amb altres alternatives.

 • Com puc trobar l'adreça de les oficines de Bankia Banca Privada més pròximes?

  En la capçalera del portal disposa d'un accés directe al Cercador d'oficines i caixers, on podrà trobar l'adreça de totes les oficines de Bankia Banca Privada.

 • Què és una SICAV?

  Una SICAV és una societat d'inversió, que pot invertir en nombrosos tipus d'actius en funció de la seua naturalesa, i amb una política d'inversió flexible i adaptada als objectius dels seus socis.

  Existixen diverses tipologies de SICAV, que pot consultar en la nostra pàgina SICAVS, per la qual cosa cal comptar amb un assessorament especialitzat per a trobar l'estructura idònia.

 • Quins avantatges fiscals oferix una SICAV?

  Les SICAVS oferixen una avantatjosa fiscalitat a la pròpia societat en la gestió dels seus actius, i tenen un tractament específic per als socis, en funció la diferent tipologia de SICAV, que pot consultar en el nostre espai SICAVS.

 • Què és una orde condicionada (Stop Loss)?

  Els stop loss són nivells o punts de venda que un client pot establir sobre una posició de la qual és titular, i servixen per a limitar les pèrdues en una operació de compravenda de valors, quan la cotització d'un valor es troba per damunt d'este nivell.

  L'objectiu d'este tipus d'ordes és evitar que una operació genere una pèrdua més gran de la que el client vol assumir.

 • Com puc cobrar el meu pla de pensions?

  Hi ha diverses maneres de cobrar el que ha estalviat en el seu pla de pensions, en les prestacions. El seu gestor de patrimoni l'assessorarà sobre quina és la que li resulta més beneficiosa a vosté des del punt de vista fiscal. Les formes de cobrament són:

  • Capital: Es percep la prestació en un únic cobrament.
  • Rendes financeres: Es fixa la quantitat que vol rebre i la periodicitat fins la fi del capital acumulat. D'esta manera, es beneficia de la rendibilitat que va generant el fons de pensions amb el capital no consumit. Esta fórmula s'adapta a les seues necessitats econòmiques de cada moment, perquè li permet modificar lliurement els imports i la periodicitat del cobrament.
  • Rendes assegurades: Les quantitats que percep es fixen i contracten amb una entitat asseguradora, el que li garantix el cobrament de la renda en el termini prèviament fixat. Les condicions d'esta renda no es poden modificar posteriorment.
  • Cobraments sense periodicitat regular: Es disposa dels diners en forma de pagaments sense una periodicitat establida.
  • Mixta: Es cobra la prestació combinada, una part en forma de capital i una altra en forma de rendes financeres. La combinació de la forma de cobrament es pot modificar lliurement.
 • Quins avantatges fiscals tenen les aportacions fetes a plans de pensions?

  Un pla de pensions pot suposar un important estalvi fiscal.

  Este estalvi es produïx gràcies al fet que l'import de les aportacions reduïx la base imposable general de l'IRPF, sempre que obtinga rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  El límit de l'aportació anual és 8.000 euros i el límit reducció fiscal es fixa en la menor de les quantitats següents: la quantitat aportada o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Addicionalment, si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir de la seua base imposable general de l'IRPF les aportacions fetes als PP de les quals siga titular el seu cònjuge amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

  Una vegada comence a cobrar el pla de pensions , les quantitats percebudes (prestacions) tenen consideració fiscal de rendiments del treball, pel que tributen en l'IRPF del partícip/contribuent. Com que la forma de percebre les prestacions és flexible, és important assessorar-se sobre la manera més beneficiosa per a vosté des del punt de vista fiscal.

  En cas de defunció del titular del pla de pensions, els beneficiaris tributaran per les quantitats percebudes com a rendiments del treball en la seua declaració de l'IRPF. No estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Esta informació és conforme a la legislació vigent i podria modificar-se en el futur.

  El seu gestor de patrimoni l'assessorarà en tot moment per a optimitzar la tributació dels seus plans de pensions.